Skip to content

Řádový Newsletter č. 71 (prosinec 2023)

Na stránkách Rady velmistra je možné nalézt nalézt nové číslo řádového Newsletteru (č. 71 – prosinec 2023). Newsletter obvykle vychází pravidelně čtyřikrát do roka a je k dispozici v pěti jazycích (anglicky, německy, italsky, francouzsky a španělsky). V tomto případě se jedná o zvláštní číslo, věnované cele nedávno proběhlé řádové Konzultě.

Kardinál velmistr se ve svém úvodním poselství snaží zhodnotit význame proběhlé Konzulty, které se poprvé zúčastnili také velkopřevorové. Jak Filoni zdůraznil, „Konzulta byla časem bratrství, sdílení a modlitby, za něž vzdáváme díky Bohu.“ I když se Konzulty účastní z praktických důvodů pouze hlavní řádové představitelé, velmistr chce, aby „se nikdo necítil cizí této události anebo aby kodokoli cítil, že život Řádu je pro něj něco vzdáleného.“ Kardinál ve svém úvodním slově také sdílel svá slova během setkán s papežem Františkem: „Když jsem Svatému Otci Františkovi ukázal ikonu Panny Marie, která drží na kolenou profil Jeruzaléma a prosil jej, aby ji požehnal, řekl jsme mu: „Svatý Otče, při pohledu na tento obraz mi připadá, jako by Marie měla „dvě děti“: syna Ježíše skrze  Ducha svatého, Syna Božího, jemuž dala tělesnou stránku podel Těla, ale také dceru, která se také zrodila z Ducha svatého o Letnicích, Církev. Maria je podle II. vatikánského koncilu Matkou Církve a zároveň i jejím prvním a předním členem, který má okolo sebe apoštoly.“ Svatý Otec poznamenal, že tato myšlenka se mu líbí.“ 

Slova papeže Františka, adresovaná členům Konzulty, jsou v Newsletteru reprodukována, v české verzi se nacházejí na těchto stránkách.

Průběh Konzulty podrobně popisuje ředitel komunikačního odboru Rady velmistra, dr. François Vayne. Zpráva o  tiskové konferenci, táýkající se Konzulty, je doprovázena i odkazem na záznam konference na kanálu YouTube. Další příspěvek shrnuje podstatné části z projevu Mons. Roberta Campisiho, asesora Státního sekretariátu, ketrý tento centrální vatikánský orgán na Konzultě zastupoval. Podobně je resumován projev Dona Flavia Paceho, podsekretáře Dikasteria pro východní církve.

Kardinál velmistr s 21 přítomnými velkopřevory místodržitelství po celém světě.

Dále jsou popsány liturgické a modlitební okamžiky Konzulty, zvlášť je pojednáno o roli velkopřevorů na Konzultě a v řádovém životě. Dozvíme se, že Mons. Joseph Naumann, arcibiskup Kansas City v Kansasu (USA), o průběhu Konzulty podrobně zpravil na jejím zasedání Katolickou biskupskou konferenci Spojených států amerických (USCCB). Mons. Dominique-Marie David, arcibiskup monacký a velkopřevor tamního místodržitelství, zdůraznil. že „závazek dámy nebo rytíře není pouhou poctou. Jde o skutečné a osobní povolání, které je odpovědí na poslání spojené se Svatou zemí, a které se konkrétně uskutečňuje v každodenním životě každého z nás i v životě místní církve.“

Generální guvernér ve svém příspěvku stručně představil všechny účastníky Konzulty, zastupující skutečně celosvětovou církev. Závěrečnou pouť do římské baziliky sv. Pavla za hradbami a mariánské svatyně Panny Marie Božské lásky na okraji města popisuje jeden z posledních příspěvků z pera Eleny Dini, pracovnice komunikačního odboru. Poslední příspěvek zpravuje členáře o dopisu, který všichni účastníci Konzulty zaslali kardinálu Pizzaballovi, latinskému patriarchovi jeruzalémskému, jako vyjádření solidarity se Svatou zemí.

© České místodržitelství Řádu Božího hrobu, prosinec 2023.

Back To Top