Skip to content
Světci a svátky

Svátek Povýšení sv. Kříže je jedním z hlavních řádových svátků. Slaví se 14. září a členové řádu mohou v tento den získat plnomocné odpustky. České místodržitelství jej slaví ve svém duchovním centru, jímž je poutní komplex Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka.

Panna Maria, Královna Svaté země, je hlavní patronkou Řádu Božího hrobu v Jeruzalémě. Její svátek se dnes slaví 25. října a členové řádu mohou v tento den získat plnomocné odpustky.

Sv. Josef z Arimatie je evangelní postavou zbožného člena židovské velerady. Vyžádal si u Piláta Ježíšovo mrtvé tělo a uložil je do nové hrobky, kterou vlastnil. Je tak symbolickým zakladatelem Božího hrobu. Jeho liturgická památka se slaví 31. srpna.

Sv. Nikodém byl jedním z vážených členů farizejského hnutí. Evangelium nás zpravuje o jeho nočním rozhovoru s Ježíšem i o tom, že jej hájil při jednom z pokusů Synedria o jeho zatčení. Spolu s Josefem z Arimatie, s nímž se postaral o uložení Ježíšova těla do hrobu, je připomínán 31. srpna.

Sv. Pius X. (1835–1914) – papež, který se v roce 1907 stal velmistrem řádu Božího hrobu a výrazně jej reformoval. Jeho svátek se slaví 21. srpna a členové řádu mohou v tento den získat plnomocné odpustky.

Sv. Helena (255–330), matka císaře Konstantina, jejíž jméno je spojeno s nalezením relikvií sv. Kříže a obnovou svatých míst v Palestině. Její svátek se slaví 18. srpna a členové řádu mohou v tento den získat plnomocné odpustky.

Sv. Ludvík IX. Francouzský (1214–1270), francouzský král, který zemřel v průběhu osmé křížové výpravy. Jeho svátek se slaví 25. srpna.

Sv. Kontard z Este (1216–1249) pocházel z rodu Este vládnoucího ve Ferraře a žil asketickým životem jako poutník. Uherský král Ondřej II. jej označil za „rytíře Božího hrobu“. Je uctíván zejména v severní Itálii, jeho připomínka se slaví 16. dubna.

Sv. Jiří z Lyddy, mučedník z doby Diokleciánova pronásledování (303 n. l.), patron palestinských křesťanů, křesťanských vojáků a rytířů. Jeho svátek se obecně slaví 23. dubna, ve střední Evropě je kvůli svátku sv. Vojtěcha přeložen na 24. dubna.

Sv. Pavel VI. (1897–1978), první papež v moderních dějinách, který putoval do Svaté země, v roce 1977 schválil řádový statut. Jeho svátek se slaví 29. května.

Sv. Jan Pavel II. (1920–2005) prohlásil v roce 1994 Pannu Marii, Královnu Svaté země, za patronku řádu a roku 1996 udělil řádu vatikánskou právní personalitu. Jeho svátek je slaven 22. října.

Sv. Václav, kníže české země a vzor všech českých rytířů, je patronem Českého místodržitelství. Jeho svátek slavíme dne 28. září.

Blahoslavený Pius IX. (1792–1893) je obnovitelem Latinského patriarchátu jeruzalémského v roce 1847, který roku 1868 zásadně reformoval Řád Božího hrobu. Jeho připomínka je slavena 7. února.

Blahoslavený Giuseppe Benedetto Dusmet (1818–1894), člen benediktinského řádu a arcibiskup v Catanii, byl rytířem velkého kříže Řádu Božího hrobu. Jeho připomínka se slaví 30. srpna.

Blahoslavený Andrea Carlo Ferrari (1850–1921) byl milánským arcibiskupem a rytířem velkého kříže Řádu Božího hrobu. Jeho připomínka se slaví 2. února.

Blahoslavený Alfredo Ildefonso Schuster (1880–1954) byl členem benediktinského řádu, arcibiskupem milánským a rytířem velkého kříže Řádu Božího hrobu. Jeho připomínka se slaví 30. srpna.

Blahoslavený Bartolo Longo (1841–1926) je jediný kanonizovaný laický člen Řádu Božího hrobu, jmenovaný rytířem velkého kříže. Jeho připomínka je slavena 5. října.

Blahoslavený Alojzije Stepinac (1898–1960) byl záhřebským arcibiskupem a rytířem velkého kříže Řádu Božího hrobu. Jeho připomínka je slavena 10. února.

Služebník Boží Ernesto Enrique Shaw (1921–1962) byl křesťanským laikem, otcem rodiny a podnikatelem v argentinském Buenos Aires.

Back To Top