Skip to content

O řádu

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je starobylou rytířskou institucí pod ochranou Svatého stolce, jež je mezinárodně uznána jako rytířský řád. Jde o centrální instituci katolické církve, jež se svou strukturou a svými aktivitami přímo účastní papežské péče o katolické instituce a posvátná místa ve Svaté zemi. Z hlediska kanonického práva je sdružením katolických věřících, jehož cílem je rozvoj křesťanského duchovního života jeho členů i podpora katolické církve a jejích aktivit ve Svaté zemi. Jde o charitativní organizaci se sídlem v Městském státu Vatikán, v jejímž čele stojí velmistr jmenovaný papežem z řad kardinálů. Řád Božího hrobu je jedinou laickou vatikánskou institucí, je otevřen ženám i mužům, kteří se chtějí stát řádovými dámami a rytíři, aby prohloubili svůj křesťanský život a pomáhali Svaté zemi. Jeho členy mohou být i duchovní, kteří se starají především o duchovní růst řádových členů.

Řád je dědicem myšlenky křížových výprav: dnes již rytíři a dámy nehájí Boží hrob silou zbraní, ale svědectvím víry a projevy solidarity vůči křesťanům žijících na svatých místech. Rytířský řád Božího hrobu v Jeruzalémě je společně se Suverénním vojenským maltézským řádem jedním ze dvou rytířských řádů uznávaných Svatým stolcem.

Řád je úzce spojen s Latinským patriarchátem v Jeruzalémě, jehož činnost podporuje. Své sídlo má ve Vatikánu a v Římě. Ve čtyřiceti zemích všech oblastí světa má celkem 62 poboček nazývaných místodržitelství nebo magistrální delegace. Řád Božího hrobu má dnes okolo 30 tisíc členů, z toho asi 9 tisíc řádových dam, 17 tisíc rytířů a 4 tisíce duchovních.

Řádovým symbolem je jeruzalémský kříž, složený z jednoho velkého a čtyř menších křížů – je starobylým symbolem Svaté země, který odkazuje na pět Kristových ran.

Řád Božího hrobu má v České republice své místodržitelství, které vzniklo jako magistrální delegace v roce 2015 a navazuje na staletou přítomnost rytířů a dam Božího hrobu v českých zemích.

Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus ať je centrem vaší existence a každého vašeho osobního i společného projektu a programu. Nechte se vést a podporovat jeho vykupitelskou mocí, abyste hluboce prožívali poslání, k němuž jste povoláni. Dávejte výmluvné evangelní svědectví, buďte v našich dobách budovateli účinné naděje založené na přítomnosti zmrtvýchvstalého Pána, který milostí Ducha Svatého vede a podporuje velké úsilí těch, kdo se věnují vytváření nového lidství, inspirovaného evangelními hodnotami spravedlnosti, lásky a míru.

Papež Benedikt XVI. členům řádu v roce 2008

Aktuality

Fotogalerie
Back To Top