Skip to content

O řádu

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je starobylou rytířskou institucí pod ochranou Svatého stolce, jež je mezinárodně uznána jako rytířský řád. Jde o centrální instituci katolické církve, jež se svou strukturou a svými aktivitami přímo účastní papežské péče o katolické instituce a posvátná místa ve Svaté zemi. Z hlediska kanonického práva je sdružením katolických věřících, jehož cílem je rozvoj křesťanského duchovního života jeho členů i podpora katolické církve a jejích aktivit ve Svaté zemi. Jde o charitativní organizaci se sídlem v Městském státu Vatikán, v jejímž čele stojí velmistr jmenovaný papežem z řad kardinálů. Řád Božího hrobu je jedinou laickou vatikánskou institucí, je otevřen ženám i mužům, kteří se chtějí stát řádovými dámami a rytíři, aby prohloubili svůj křesťanský život a pomáhali Svaté zemi. Jeho členy mohou být i duchovní, kteří se starají především o duchovní růst řádových členů.

Řád je dědicem myšlenky křížových výprav: dnes již rytíři a dámy nehájí Boží hrob silou zbraní, ale svědectvím víry a projevy solidarity vůči křesťanům žijících na svatých místech. Rytířský řád Božího hrobu v Jeruzalémě je společně se Suverénním vojenským maltézským řádem jedním ze dvou rytířských řádů uznávaných Svatým stolcem.

Řád je úzce spojen s Latinským patriarchátem v Jeruzalémě, jehož činnost podporuje. Své sídlo má ve Vatikánu a v Římě. Ve čtyřiceti zemích všech oblastí světa má celkem 62 poboček nazývaných místodržitelství nebo magistrální delegace. Řád Božího hrobu má dnes okolo 30 tisíc členů, z toho asi 9 tisíc řádových dam, 17 tisíc rytířů a 4 tisíce duchovních.

Řádovým symbolem je jeruzalémský kříž, složený z jednoho velkého a čtyř menších křížů – je starobylým symbolem Svaté země, který odkazuje na pět Kristových ran.

Řád Božího hrobu má v České republice své místodržitelství, které vzniklo jako magistrální delegace v roce 2015 a navazuje na staletou přítomnost rytířů a dam Božího hrobu v českých zemích.

Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus ať je centrem vaší existence a každého vašeho osobního i společného projektu a programu. Nechte se vést a podporovat jeho vykupitelskou mocí, abyste hluboce prožívali poslání, k němuž jste povoláni. Dávejte výmluvné evangelní svědectví, buďte v našich dobách budovateli účinné naděje založené na přítomnosti zmrtvýchvstalého Pána, který milostí Ducha Svatého vede a podporuje velké úsilí těch, kdo se věnují vytváření nového lidství, inspirovaného evangelními hodnotami spravedlnosti, lásky a míru.

Papež Benedikt XVI. členům řádu v roce 2008

Aktuality

28Bře 24

Požehnané Velikonoce!

České místodržitelství Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského přeje všem lidem dobré vůle požehnané prožití velikonočních svátků! Ať Kristus,…

Zobrazit celý článek
Fotogalerie
Back To Top