Skip to content

Vatikán, Klementinský sál, pátek 5. prosince 2008

Pane kardinále,
ctihodní bratři v biskupské službě,
páni členové Rady velmistra a místodržitelé,
drazí bratři a sestry!

S radostí přijímám a ze srdce vítám rytíře, dámy i duchovní, kteří představují Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského. Především zdravím pana kardinála Johna Patricka Foleye, velmistra řádu, a děkuji mu za milá slova, jež mi i jménem vás všech před chvílí adresoval. Zdravím také velkopřevora, Jeho Blaženost Fouada Twala, latinského patriarchu jeruzalémského. Prostřednictvím každého z vás chci také vyjádřit svou úctu a vděčnost všem členům vašeho zasloužilého bratrstva nacházejícího se ve všech částech světa.

Důvodem, proč se zde v Římě scházíte, je „světová konzulta“, na níž se jednou za pět let scházejí místodržitelé, magistrální delegáti a členové Rady velmistra, aby zhodnotili situaci katolického společenství ve Svaté zemi, řádem vykonávané aktivity a aby stanovili pokyny do budoucna. Děkuji vám za vaši návštěvu a chci projevit své hluboké uznání především iniciativ bratrské solidarity, které již tak dlouho Řád Božího hrobu jeruzalémského neustále vyvíjí ve prospěch svatých míst. Váš rytířský řád se zrodil jako „čestná stráž“ svatého Hrobu našeho Pána a vždy se těšil mimořádné pozornosti římských velekněží, kteří jej vybavili potřebnými duchovními a právními nástroji, aby mohl naplňovat svou vlastní a specifickou službu. Blahoslavený Pius IX. jej v roce 1847 znovu ustanovil, aby napomohl obnově společenství katolické víry ve Svaté zemi, a svěřil ochranu Božího hrobu již nikoli síle zbraní, ale hodnotě trvalého svědectví víry a lásky vůči křesťanům, kteří žijí na těchto místech. Později Boží služebník Pius XII. blažené paměti udělil vašemu sdružení právní personalitu, a tak dal jeho přítomnosti a dílu uvnitř církve i před zraky národů oficiální základ a stabilitu.

Drazí bratři a sestry, starobylé a slavné pouto váže vaše rytířské sdružení ke svatému Kristovu Hrobu, kde je mimořádným způsobem připomínána sláva jeho smrti a jeho zmrtvýchvstání. Právě v tom je centrální těžiště vaší spirituality. Ať je tedy ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus centrem vaší existence a každého vašeho osobního i společného projektu a programu. Nechte se vést a podporovat jeho vykupitelskou mocí, abyste hluboce prožívali poslání, k němuž jste povoláni. Dávejte výmluvné evangelní svědectví, buďte v našich dobách budovateli účinné naděje založené na přítomnosti zmrtvýchvstalého Pána, který milostí Ducha Svatého vede a podporuje velké úsilí těch, kdo se věnují vytváření nového lidství, inspirovaného evangelními hodnotami spravedlnosti, lásky a míru.

Ježíšova země tolik potřebuje spravedlnost a mír! Pokračujte v práci na tomto cíli, neúnavně proste v Modlitbě rytíře a dámy Božího hrobu, aby tyto touhy došly svého naplnění. Proste Pána, aby z vás učinil „přesvědčené a upřímné vyslance pokoje a lásky mezi našimi bratry“, proste jej, aby mocí své lásky dal vzejít plodům vaší vytrvalé práce k podpoře horlivé touhy po míru pro tato společenství, zatížená v posledních letech klimatem nejistoty a nebezpečí. Obracím s láskou svou mysl k těmto drahým křesťanským populacím, které ještě stále trpí v důsledku politické, ekonomické a sociální krize na středním Východě, a zvlášť vyjadřuji duchovní blízkost tolika našim bratřím ve víře, kteří jsou nuceni emigrovat. Jak bychom mohli nesdílet trápení těchto společenství, tak težce zkoušených? A jak zároveň nepoděkovat vám, kteří se tak velkodušně snažíte jim pomoct? V těchto dnech adventu, když se připravujeme na oslavu vánoc, se pohled naší víry obrací k Betlému, kde se Boží Syn narodil v chudé jeskyni. Oči srdce se pak obracejí na všechna ostatní místa posvěcená přítomoství Vykupitele. Prosme Marii, která dala světu Spasitele, aby dala pocítit svou mateřskou ochranu našim bratřím a sestrám, kteří tam žijí a každodenně se střetávají s četnými obtížemi. Prosme ji také, aby dodávala odvahu i vám a všem, kdo s pomocí Boží chtějí a mohou přispět k budování lepšího světa.

Drazí rytíři a dámy, živte v sobě toto adventní klima, vzbuďte ve svých srdcích očekávání Pána, který přichází, abyste jej mohli potkat v událostech každého dne, rozpoznat jej a sloužit mu především v chudých a trpících. Panna nazaretská, již budeme za několik dní uctívat v jejím neposkvrněném početí, ať vám pomáhá ve vašem poslání láskyplné stráže míst, která byla svědky, jak božský Vykupitel „chodil a konal dobro a uzdravoval všechny, kdo upadli do ďáblovy moci, neboť Bůh byl s ním“ (Skt 10, 38). S těmito myšlenkami vám ze srdce rád udílím své požehnání.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top