Skip to content
Současnost

Cíle existence řádu

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského má starobylý původ. Papežové jej reorganizovali a obdařili privilegii; na základě historických, právních a duchovních vazeb je pod blahosklonnou ochranou Svatého stolce.

Řád je právnickou osobou kanonického práva, jak vyplývá z apoštolských listů Jeho Svatosti Pia XII. ze 14. září 1949 a Jeho Svatosti Jana XXIII. z 8. prosince 1962, a zároveň je právnickou osobou v Městském státě Vatikán, podle reskriptu Jeho Svatosti Jana Pavla II. z 1. února 1996. V důsledku své činnosti řád koná jakožto centrální organizace katolické Církve podle čl. 11 lateránské smlouvy z 11. února 1929.

Řád má za cíl:

 1. posilovat prožívání křesťanské víry svých členů v naprosté věrnosti papeži a podle učení církve, zachovávat základní principy křesťanské lásky a dobročinnosti, díky nimž je Řád základním prostředkem pomoci Svaté zemi;
 2. udržovat a podporovat kultovní, charitativní, kulturní a společenské aktivity a instituce katolické církve ve Svaté zemi, především ty, jež organizuje Latinský jeruzalémský patriarchát, s nímž je řád tradičně a úzce spojen;
 3. horlivě napomáhat zachování a šíření víry v těchto zemích a šířit zájem o ně u katolíků po celém světě, sjednocených v křesťanské lásce symbolem Řádu, i u všech křesťanských bratří;
 4. udržovat práva katolické církve ve Svaté zemi.

Řádové třídy a stupně

Řád má dvě třídy:

 1. třídu rytířů a dam kolany
 2. třídu rytířů a dam, která se dělí na stupně (vzdálená obdoba vojenských „hodnosti“):
  • rytíř/dáma (KHS/DHS)
  • rytíř komtur/dáma komendy (KCHS/DCHS)
  • rytíř komtur s hvězdou/dáma komendy s hvězdou (hodnost velkodůstojníka) (KC*HS/DC*HS)
  • rytíř/dáma velkého kříže (KGCJS/DGCHS)

Centrální vedení  řádu

Řád má hierarchickou strukturu, v jeho čele stojí kardinál velmistr. Je jmenován přímo papežem, jemuž je velmistr výhradně odpovědný. I proto se o Řádu Božího hrobu mluví jako o řádu „papežské subkolace“ a je považován za vatikánskou instituci. Řád Božího hrobu je řízen duchovním – kardinálem, ale většina z členů řádového vedení jsou laici, neboť řád je především laickou institucí, v níž se duchovní starají o rozvoj duchovního života členů. Všechny funkce vyhrazené laikům dnes mohou zastávat rytíři i dámy.

Velmistrovi v jeho úkolu pomáhá Rada velmistra, latinský patriarcha jeruzalémský je z titulu své funkce řádovým velkopřevorem. Prelát asesor má za úkol zastupovat velmistra, pokud nemůže vykonávat svou funkci nebo je jeho úřad uprázdněn. Vrcholným laickým představitelem řádu je generální guvernér, který spolupracuje s generálními viceguvernéry (v současnosti jsou čtyři, každý z nich má na starost jinou geografickou oblast řádu), oficiálním reprezentantem řádu je také generální místodržitel, členy Rady velmistra jsou i řádový kancléř, pokladník, ceremoniář a další rytíři či dámy v počtu maximálně dvanácti členů. Významné exekutivní funkce má i prezidium Rady velmistra, složené z generálního guvernéra, generálních viceguvernérů, řádového kancléře, řádového pokladníka a případně dalších členů jmenovaných velmistrem. Velmistr také může zřizovat různé poradní komise zabývající se konkrétní problematikou.

Řádový velmistr: Fernando kardinál Filoni
Řádový velkopřevor: Pierbattista kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský
Asesor: Tommaso Caputo, prelát Územní prelatury Pompeje
Generální místodržitel: vakantní (dříve prof. Agostino hrabě Borromeo)
Generální guvernér: velvyslanec Leonardo hrabě Visconti di Modrone
Generální viceguvernér (Evropa): Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti
Generální viceguvernér (Severní Amerika): Thomas Pogge
Generální viceguvernér (Jižní a střední Amerika): Enric Mas
Generální viceguvernér (Austrálie, Oceánie. Asie): John R. Secker
Kancléř: Alfredo Bastianelli
Pokladník: Saverio Petrillo
Ceremoniář a duchovní asistent: Mons. Adriano Paccanelli

Aktuální a úplné složení Rady velmistra se nachází na vatikánských stránkách Řádu Božího hrobu.

Místní organizace řádu

Život řádu se odehrává především v místních organizacích: místodržitelstvích nebo magistrálních delegacích (jde o menší jednotky, většinou v počátcích existence řádové organizace na daném území). V jejich čele stojí místodržitel nebo magistrální delegát, za duchovní rozvoj je odpovědný i velkopřevor místodržitelství či magistrální delegace, který je většinou vybírán z biskupů daného území.

Řád je přítomen po celém světě: ve 27 zemích Evropy má celkem 35 místodržitelství nebo magistrálních delegací, ve třech zemích severní Ameriky 14 místodržitelství, ve střední a jižní Americe má v pěti zemích 6 místodržitelství, v Asii, Austrálii a Oceánii celkem 11 místodržitelství, v Africe jednu magistrální delegaci. Úplný a aktuální přehled místodržitelství lze nalézt v příslušné sekci o Řádu Božího hrobu na vatikánských webových stránkách.

Literatura

Tomáš Parma
Rytíři, dámy a poutníci.
Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a jeho působení v českých zemích
Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020.
ISBN 978-80-88278-52-8, 432 stran.

Další četba
Back To Top