Skip to content
Modlitby
hlavní modlitby členů Řádu Božího hrobu

Modlitba rytířů a dam Božího hrobu

Pane, pro tvých Pět svatých ran,
které nosíme na našich insigniích, Tě prosíme:
Dávej nám sílu, abychom milovali vše, co stvořil tvůj Otec,
a nejvíce ze všech naše nepřátele.
Osvoboď naši mysl a naše srdce od hříchu, od zaujatosti, od sobectví a od podlosti,
abychom byli hodni tvé oběti.
Sešli na nás, rytíře a dámy Božího hrobu, svého Ducha,
aby z nás učinil přesvědčené a upřímné vyslance pokoje a lásky mezi našimi bratry
a zvláště mezi těmi, kdo se domnívají, že v tebe nevěří.
Dej nám víru, abychom čelili všem bolestem každodenního života
a zasloužili si jednoho dne s pokorou, ale bez obav stanout po tvém boku.
Amen.

Modlitba s velmistrem

Soubor podnětů k meditaci na každý měsíc roku, založený na textech kardinála O’Briena, naleznete ke stažení zde.

Via crucis – křížová cesta

I. zastavení: Ježíš je odsouzen ke smrti
II. zastavení: Ježíš přijímá kříž
III. zastavení: Ježíš padá poprvé pod křížem
IV. zastavení: Ježíš se potkává se svou Matkou
V. zastavení: Šimon Kyrénský pomáhá Ježíšovi nést kříž
VI. zastavení: Veronika utírá Ježíšovu tvář
VII. zastavení: Ježíš padá podruhé pod křížem
VIII. zastavení: Ježíš potkává plačící ženy
IX. zastavení: Ježíš padá potřetí pod křížem
X. zastavení: Ježíš je svlečen ze svého šatu
XI. zastavení: Ježíš je přibit na kříž
XII. zastavení: Ježíš na kříži umírá
XIII. zastavení: Ježíšovo tělo je sňato z kříže
XIV. zastavení: Ježíšovo tělo je uloženo do hrobu

Velkopáteční křížová cesta v době pandemie koronaviru

Velkopáteční křížová cesta v roce 2020

Via lucis – velikonoční zamyšlení

I. zamyšlení: Ježíš vstal z mrtvých
II. zamyšlení: Petr a Jan u prázdného hrobu
III. zamyšlení: Ježíš se setkává s Marií Magdalskou
IV. zamyšlení: Ježíš se setkává s učedníky na cestě do Emaus
V. zamyšlení: Ježíš se dává poznat při lámání chleba
VI. zamyšlení: Ježíš se ukazuje Dvanácti ve večeřadle
VII. zamyšlení: Ježíš dává učedníkům moc odpouštět hříchy
VIII. zamyšlení: Ježíš utvrzuje Tomáše ve víře
IX. zamyšlení: Ježíš se setkává s učedníky u Tiberiadského jezera
X. zamyšlení: Ježíš svěřuje Petrovi primát
XI. zamyšlení: Ježíš posílá učedníky hlásat evangelium
XII. zamyšlení: Ježíš vystupuje do nebe
XIII. zamyšlení: Učedníci spolu s Marií očekávají Ducha
XIV. zamyšlení: Ježíš posílá svého Svatého Ducha

Více o modlitbě Via Lucis

Biblické úryvky k jednotlivým zamyšlením. Je možné se modlit i kratší verzi.
Této pobožnosti se věnoval brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle ve svém velikonočním pastýřském listu v roce 2020, jehož přílohou jsou i meditace na jednotlivá zastavení.

Přípravná modlitba k jubilejnímu roku 2025 (papež František)

Otče na nebesích,
ve svém Synu Ježíši Kristu, našem bratru,
daroval jsi nám víru
a skrze Ducha Svatého jsi do našich srdcí vlil lásku.
Dej, aby v nás víra a láska probudila
blaženou naději na příchod Tvého království.

Kéž nás Tvoje milost promění
na pozorné pěstitele sémě Evangelia,
které zúrodní lidstvo a vesmír
v důvěrném očekávání
nového nebe a nové země,
až se po porážce mocností Zla
navždy zjeví Tvoje sláva.

Kéž milost tohoto Jubilea
v nás, poutnících naděje, oživí
touhu po dobrech nebeských
a vleje do celého světa
radost a pokoj
našeho Vykupitele.

Tobě, svatý Bože,
ať patří na věčnosti
chvála a sláva na věky věků.
Amen

K přípravnému roku modlitby byla vydána i oficiální modlitební příručka.

Modlitba k Panně Marii, Královně Svaté země

K tobě, Panno a Matko Maria, Královno země Kristovy,
přicházíme, abychom Tě chválili, děkovali Ti
a abychom Ti svěřili všechny Tvé děti,
které v této zemi žijí nebo sem přicházejí jako poutníci.

Panno, Dcero siónská,
nauč nás milovat láskou, kterou máš pro všechny bez rozdílu.
Ukaž nám své milosrdné srdce, dej nám svůj jasný pohled.
Jako v časech Nazareta nauč nás
pozornému naslouchání Božímu hlasu a jeho Slovu života.
Nauč nás věrnosti při každodenní práci
i tichosti, která vytváří hluboké společenství.

Jako v Káně dbej o rodiny, aby jim nechyběla radost a jednota.
Jako na cestách Galileou a Judejí kráčej před námi,
když jdeme ve stopách tvého milovaného Syna
až k vrcholné oběti u paty Kalvárie.

Jako ve Večeřadle se přimlouvej za dar Ducha,
který v nás volá:
„Abba. Jediný Otče pro židy, křesťany i muslimy,
dej, aby všichni kráčeli po stezkách odpuštění a smíření
a nechali spadnout každou zeď rozdělení.“

Matko Knížete pokoje,
daruj nám také zálibu v nebi,
jež by živila naši naději,
aby se brzy políbily spravedlnost a pokoj
ve Svaté zemi a na celém světě. Amen.

(arcibiskup Pierbattista Pizzaballa)

Modlitba ke svatému Michaelu

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

Mariánská antifona „Memorare“

Pamatuj, láskyplná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu,
kdo vzýval tvou moc,
kdo prosil o tvou přímluvu.

V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko,
k tobě přicházím, před tebou stojím, já – kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov,
ale milostivě je slyš a vyslyš. Amen.

I když se ještě dnes občas dočteme, že tuto modlitbu složil sv. Bernard z Clairvaux před druhou křížovou výpravou, faktem je, že je doložena až v 15. století. K jejímu rozšíření přispěly významné osobnosti katolického světa jako sv. František Saleský a především francouzský lidový misionář Claude Bernard (1588–1641). V každém případě je tato krásná mariánská modlitba mezi dámami a rytíři Božího hrobu velmi rozšířena.

Modlitba za mír ve Svaté zemi

Královno míru,
vyvolená dcero Země, rozvracené ještě dnes válkami, nenávistí a násilím,
my, rytíři a dámy Božího hrobu se k Tobě s důvěrou obracíme s prosbou:
nedopusť, aby Ježíšův pláč nad Svatým městem, které nepochopilo dar pokoje,
znovu narazil na lhostejnost a politický kalkul.

Shlédni na trápení tolika matek, otců, bratrů, sester, dětí,
které jsou obětmi slepých ničivých sil bez budoucnosti.
Vzbuď cesty dialogu, rozhodnou vůli k řešení problémů a spolupráci v jistotě naděje.

Dej, abychom si nikdy nezvykli na zneužívání moci,
abychom nepovažovali boje za „nevyhnutelné“ a jejich oběti za „vedlejší účinky“.
Učiň, aby logika agresivity nepřevládla nad dobrou vůlí,
aby se řešení mnoha problémů neukázalo jako nemožné.

Spolu s učedníky ses modlila o Letnicích:
vypros také nám od Všemohoucího, aby situace ve Svaté zemi,
které vypadají na první pohled jako neřešitelné,
nalezly šťastné řešení.
Amen.

Fernando kardinál Filoni
(17. 5. 2021)

Prostá modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje:
kde je nenávist, ať přináším lásku,
kde je urážka, ať přináším odpuštění,
kde je nesvornost, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň,
ať nechci být tolik utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.

Neboť je toto: kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.

Modlitbu doporučil členům Řádu kardinál-velmistr J. P. Foley v září 2009

Modlitba ve zhudebněné české verzi: Kancionál, č. 928.

Modlitba za pronásledované křesťany

Bože všech národů,
jediný Bože, který jsi, kterýs byl a který budeš navěky,
tys ve své prozřetelnosti chtěl,
aby tvá církev byla sjednocena s utrpením tvého Syna,
shlédni se smilováním na své služebníky,
kteří jsou pronásledováni proto, že v tebe věří.
Dej jim vytrvalost a odvahu,
aby byli správnými následovníky Krista.

Vlej svou moudrost těm, kdo vedou národy,
aby pracovali pro pokoj mezi všemi lidmi.
Ať tvůj Duch způsobí obrácení těch, kdo protiřečí tvé vůli,
že máme všichni žít v souladu.
Uděl nám milost jednoty v pravdě a ve svobodě,
abychom ve svých životech vždy hledali tvou vůli.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Panno Maria,
Pomocnice pronásledovaných křesťanů,
oroduj za nás.

arcibiskup William E. Lori

Modlitba ke svatému Josefovi

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.

(papež František v Roce sv. Josefa)

Jiná modlitba ke svatému Josefovi

Slavný patriarcho svatý Josefe,
jehož moc umí učinit nemožné věci možnými,
přijď mi na pomoc v těchto chvílích úzkosti a těžkostí.
Vezmi pod svou ochranu
ty vážné a obtížné situace, které ti svěřuji,
aby měly šťastné řešení.

Můj milovaný Otče,
veškerou svou důvěru vkládám do tebe.
Ať se neříká, že jsem tě vzýval nadarmo,
a protože s Ježíšem a Marií můžeš všechno,
ukaž mi, že tvá dobrota je stejně velká jako tvá moc. Amen,

(Papež František v apoštolském listu Patris corde)

Modlitba za svatořečení blahoslaveného Bartoloměje Longa

Bože, Otče milosrdenství, velebíme tě, že jsi nám v osobě blahoslaveného Bartoloměje Longa věnoval vzor pravého lidství, horlivého apoštola růžence a světlý příklad laika oddaného evangelijnímu svědectví víry a dobročinnosti.

Děkujeme ti za jeho mimořádnou duchovní cestu,
prorockou intuici, jeho neúnavnou péči o nepatrné a opomíjené,
za oddanost, kterou sloužil Tvé církvi,
jako její pravý syn a tvůrce nového města lásky v Pompejích.

Prosíme Tě, aby blahoslavený Bartoloměj Longo byl záhy připočten mezi svaté všeobecné církve tak, aby všichni mohli následovat jeho příkladu a mohli mít skrze jeho přímluvu účast na Tvých zaslíbeních.

O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba za oslavení biskupa Antonína Podlahy

Všemohoucí Bože,
oslav mimořádně
svého věrného služebníka biskupa dr. Antonína Podlahu,
abychom získali nového přímluvce a orodovníka
před tváří tvé neskonalé velebnosti.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

pražská katedrála

Back To Top