Skip to content

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu Svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Svatý Jene Sarkandře, oroduj za nás.
Neúnavný služebníku Boží, oroduj za nás.
Věrný dělníku na vinici Pánově, oroduj za nás.
Moudrý učiteli evangelia, oroduj za nás.
Horlivý pastýři svěřeného stádce, oroduj za nás.
Neohrožený hlasateli Božího slova, oroduj za nás.
Otče kajícníků, oroduj za nás.
Útěcho bezradných, oroduj za nás.
Pomocníku trpících, oroduj za nás.
Posilo těžce zkoušených, oroduj za nás.
Strážce zpovědního tajemství, oroduj za nás.
Obhájce práv Církve, oroduj za nás.
Skálo kněžské věrnosti a svědomí, oroduj za nás.
Rytíři pravé víry, oroduj za nás.
Vzore odvahy a statečnosti, oroduj za nás.
Příklade trpělivosti, oroduj za nás.
Nepřemožený mučedníku, oroduj za nás.
Hrdino lásky, která všechno vydrží, oroduj za nás.
Muži modlitby a obětavé lásky, oroduj za nás.
Mocný přímluvce u Boha, oroduj za nás.

Od každého hříchu, vysvoboď nás, Pane.
Od každého nebezpečí pro duši i pro tělo, vysvoboď nás, Pane.
Od zanedbávání svátosti smíření, vysvoboď nás, Pane.
Od vyzrazení svěřeného tajemství, vysvoboď nás, Pane.
Od nedodržení závazků svého povolání, vysvoboď nás, Pane.
Od zrady, lži a falešného chování, vysvoboď nás, Pane.
Od prázdných slov a řečí, vysvoboď nás, Pane.
Pro svůj krvavý pot, vysvoboď nás, Pane.
Pro své bičování, potupu a posměch, vysvoboď nás, Pane.
Pro útrapy své křížové cesty, vysvoboď nás, Pane.
Pro svou bolestnou smrt mezi lotry, vysvoboď nás, Pane.
V den posledního soudu, vysvoboď nás, Pane.

I když jsme hříšníci, prosíme tě, vyslyš nás.
Aby nás Tvůj Duch vedl k pravému pokání, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom tě stále lépe poznávali a horlivěji milovali, prosíme tě, vyslyš nás.
Aby ti, které voláš ke kněžství, povolání velkodušně přijímali, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom správnost života neposuzovali podle příjemnosti, ale podle věrnosti Tobě, prosíme tě, vyslyš nás.
Aby Tě nikdo z nás nezradil ze strachu a zbabělosti, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom obstáli ve všech zkouškách pro tvé Jméno, prosíme tě, vyslyš nás.
Abychom byli pro tebe schopni i nejvyšších obětí, prosíme tě, vyslyš nás.
Aby křesťané různých vyznání usilovali o jednotu víry a lásky, prosíme tě, vyslyš nás.
Aby prosby ctitelů svatého kněze Jana byly na jeho přímluvu vyslyšeny, prosíme tě, vyslyš nás.
Synu Boží, prosíme tě, vyslyš nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý Jene Sarkandře,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se.
Všemohoucí, věčný Bože, ty nám v Janu Sarkandrovi dáváš příklad člověka, který v těžkých dobách i přes lidské slabosti dosáhl nebeské slávy. Nauč i nás, prosíme, čerpat sílu z modlitby a osvědčit věrnost Tobě za všech okolností a na jeho přímluvu dej, aby naším diecézím nechyběli horliví kněží a dobří zpovědníci. Skrze Krista, našeho Pána. – Amen.

Pane Ježíši Kriste, tys úpěnlivě prosil za jednotu své církve. S bolestí přiznáváme, že lidské chyby a nevěrnosti tvému odkazu způsobily rozdělení církve, z něhož pramení mnoho bolestí. Prosíme tě, uč nás nést trpělivě tuto bolest a dej, abychom nacházeli správnou rovnováhu mezi věrností poznané pravdě i vlastní tradici a uznáváním odlišnosti druhých. Rozněcuj v nás touhu pracovat pro sjednocení křesťanů, vždyť jednota církve je tvým velkým přáním. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Back To Top