Skip to content

Rytířství je definováno jako sebeovládání, velkodušnost a odvaha. Kdo nemá pevnou vůli rozvíjet a prohlubovat ve svém životě tyto postoje, nemůže se nikdy stát pravým rytířem či dámou. Horlivost pro odříkání uprostřed naší společnosti hojnosti, velkodušné nasazení pro nejslabší a ty, kdo jsou bez ochrany, odvážný boj za spravedlnost a mír – to jsou charakteristiky Řádu Božího hrobu. […] Příkladné mravní chování a opravdové křesťanské cítění jsou hlavními předpoklady pro přijetí do řádu Božího hrobu. Prožívání křesťanské víry v poslušnosti ke Svatému otci je třeba prokázat v prostředí vlastní rodiny i na pracovišti, i ve spolupráci na křesťanských aktivitách ve vlastní farnosti a diecézi.

Preambule řádového Statutu z roku 1977

 

Požadavky na zájemce o členství

„Kandidáti pro přijetí mají být katolíci příkladné víry a příkladného morálního chování, kteří se aktivně účastní života svých místních církví a velkodušně podporují jejich aktivity. Musejí také toužit po intenzivním prožívání spirituality Řádu a přispívat na plnění jeho poslání.“ (Řádový Statut z roku 2020, čl. 34)

Ze striktně formálního hlediska je požadováno, aby byli přijímáni věřící katolíci, muži i ženy, kteří již dovršili 25. rok života. Mezi kandidáty je možné zařadit i věřící ve věku 18 – 25 let, kteří se mohou zúčastnit řádových aktivit a v mezích svých možností i jeho dobročinnosti, ale členy Řádu se mohou stát až v okamžiku dovršení věku 25 let.

Členství v Řádu je vyloučeno v případě, že je uchazeč členem organizací, jejichž povaha není slučitelná s katolickou naukou a mravy, anebo je členem tzv. samozvaných řádů, tedy takových, které nejsou uznány Svatým stolcem nebo udělovány suverénními státy (viz naši stránku o legitimních rytířských řádech).

Zájemci o členství v řádu z České republiky, kteří jsou přesvědčeni o svém povolání rytíře nebo dámy Božího hrobu, se obracejí na České místodržitelství, nejlépe e-mailem na sekretáře ( secretary@oessh.cz ).  Místodržitelství si vyžádá příslušné dokumenty (na počátku stačí životopis a motivační dopis, v němž zájemce vysvětlí, proč se o vstup do řádu zajímá). Na základě dodaných materiálů vedení místodržitelství posoudí způsobilost zájemců a případně je zařadí mezi kandidáty členství.

Kandidáti na přijetí do Řádu musejí projít obdobím formace, které obvykle trvá nejméně rok. Pokud po době přípravy zájem kandidátky nebo kandidáta trvá a místodržitel po konzultaci rady místodržitelství usoudí, že je možné postulanty do řádu přijmout, je zaslána žádost řádovému velmistrovi, který po jejím prověření jmenuje kandidátku nebo kandidáta řádovou dámou či rytířem a stvrdí tento akt vystavením diplomu. Vydáním diplomu je kandidát(ka) součástí řádu, ale nemůže ještě používat řádový oděv a insignie. To je možné až po slavnostní investituře (pasování), kterou obvykle provádí kardinál velmistr osobně, případně jím delegovaný velkopřevor místodržitelství.

Povinnosti členů

Po členech Řádu se požaduje, aby se aktivně účastnili jako jednotlivci i kolektivně života Řádu, aby zachovávali řádové normy (Statut, Všeobecné směrnice a Směrnice České magistrální delegace), aby dodržovali pokyny řádových představených.

Členové Řádu se mají vydat na pouť do Svaté země alespoň jednou za život, a pokud možno se účastnit pouti organizované oficiálně centrálními nebo místními řádovými autoritami.

Členové Řádu jsou povoláni, aby se účastnili řádového života, především liturgických oslav, náboženských, charitativních a institucionálních aktivit nabízených magistrální delegací. Protože řád je sdružením věřících, jež se samofinancuje z příspěvků svých členů, požaduje členství v Řádu příspěvek na projekty ve prospěch různých iniciativ ve Svaté zemi, a to především na údržbu škol, nemocnic, kostelů, seminářů a podporu studentů či potřebných v oblasti Latinského patriarchátu jeruzalémského.

Členové Řádu se musí zdržet jakékoli činnosti nebo chování, která podle úsudku kompetentní řádové autority může představovat závažné veřejné porušení božského nebo církevního zákona, vážně ohrožovat církevní společenství nebo jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno a čest Řádu.

Nezachovávání povinností může vést k odvolání členství v Řádu nebo dočasnému přerušení členství v Řádu. Členové na svou příslušnost k Řádu mohou rezignovat.

Úkoly Řádu a jeho členů

Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského se v oblasti své působnosti snaží především o rozvoj následujících úkolů:

  1. Osobní odříkání prostřednictvím sebedisciplíny, svědectví vlastní víry a horlivosti pro dobro. Tento úkol zahrnuje rozvoj vnitřní dispozice odpoutanosti, vůli podřídit své osobní zájmy potřebám druhých a společnému dobru a značnou velkodušnost v užívání vlastních materiálních a duchovních zdrojů, talentů, vlivu, času a energie ve prospěch bližních.
  2. Velkodušnost v souladu s posláním Řádu, který od svých členů vyžaduje starostlivost o pomoc těm nejzranitelnějším a méně obdařeným osobám, především při uskutečňování solidarity ve prospěch obyvatel Svaté země. To vyžaduje hmotnou, morální a duchovní pomoc potřebným a těm, kdo nemají možnost, aby bylo nasloucháno jejich hlasu, nebo nemají možnost hájit sebe sama a své zájmy.
  3. Odvaha v boji za spravedlnost a mír. Uskutečňování této ctnosti znamená přijetí iniciativ v oblasti výchovy na všech úrovních a vůli poskytnout veškerou podporu uznání a respektu lidské důstojnosti a práv jednotlivých lidských osob, především náboženské svobody a rovnosti před zákonem i rozumnou životní bezpečnost všech, kdo žijí ve Svaté zemi.
  4. Solidarita prostřednictvím modlitby a velkodušné pomoci všech členů Řádu. Uskutečňuje se především podporou Latinského patriarchátu jeruzalémského a přispívá k zajištění náboženských, charitativních, výchovných, kulturních a společenských institucí i dalších aktivit vlastních katolické církvi ve Svaté zemi. Řád spolupracuje s partikulárními církvemi, v nichž je přítomen.
  5. Starostlivost o křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi. Tento úkol zahrnuje jak obranu Církve přímo ve Svaté zemi a poskytování finančních příspěvků ve prospěch svatých míst, tak i úsilí o přežití a pokračování křesťanských společenství. Součástí tohoto úkolu je i rozvoj modlitby a činnosti podporující vzájemné lidské pochopení, dialog, odpuštění a další základní hodnoty, které jsou nutnými předpoklady pokojného soužití všech národů Svaté země.
  6. Zapojení členů Řádu zahrnuje povinnost nasazovat se aktivně a s nadšením a velkodušností se účastnit činností v oblastech charity, evangelizace a ekumenismu rozvíjených vlastními místními církvemi. Členové si musí být vědomi duchovního a církevního významu své příslušnosti k Řádu a být svědky spojení nejenom se všeobecnou Církví a Svatou zemí, ale také s diecézemi a farnostmi, do nichž náleží.
  7. Spolupráce s dalšími organizacemi, náboženskými i světskými, které sdílejí obdobné cíle a záměry ve Svaté zemi. Členové Řádu se snaží upoutat pozornost katolíků, ostatních křesťanů, příslušníků jiných náboženství i všech lidí dobré vůle na celém světě na dobré dílo, které Řád koná ve Svaté zemi a také na rozvoj jednoty křesťanů a na mezináboženské pochopení a spolupráci.

(Řádový Statut z roku 2020, čl 4)

K prohloubení

Text „Být rytířem v XXI. století“ ze stránek francouzského místodržitelství.

Back To Top