Skip to content
Symbolika, insignie a oděv
Jeruzalémský kříž

Kříž, který nosíme, není šperkem, ale svědectvím podřízení se zákonu Kříže. Podoba kříže používaná v řádu nám připomíná rány Páně a také zranění, z nichž krvácí Svatá země. (Preambule řádového Statutu z roku 1977)

Základním symbolem řádu je zlatý červeně smaltovaný jeruzalémský kříž, tedy berličkový řecký kříž doprovázený čtyřmi menšími řeckými křížky v rozích.

Tento kříž je v řádové symbolice vykládán jako symbol Pěti ran Kristových, jeho barvy – zlatá a červené smaltování – jsou symbolicky vykládány jako znamení nezměrné hodnoty Kristova vykupitelského díla (zlatá) a jako znamení Kristovy krve prolité na kříži (červená).

Ve své symbolice používá Řád Božího hrobu známé heslo „Deus lo vult!“ (Bůh tomu chce), spojené s vyhlášením křížové výpravy papežem Urbanem II. na koncilu v Clermontu roku 1095.

Řádová heraldika, sfragistika a vexilologie

Řádový znak

Řádový statut od roku 1949 definuje podobu řádového znaku: „na stříbrném poli zlatý červeně smaltovaný jeruzalémský kříž. Na zlaté přilbě, opatřené na vrcholku zlatou zeměkoulí převýšenou křížem, spočívá klenot trnové koruny Kristovy. Za štítem s přilbou a klenotem se nacházejí dva zkřížené bílé prapory s červeným středovým křížem Jeruzaléma. Štítonoši jsou dva andělé odění do červené dalmatiky, anděl na pravé straně drží rozeklaný prapor křižáků, anděl na levé straně nese poutnickou hůl a mušli. Heslo zní ,Deus lo vult.ʻ“

Řádová heraldika má svá specifika v případě znaků duchovních: kardinála velmistra, řádového velkopřevora (latinského patriarchy jeruzalémského), asesora a velkopřevorů. Tito duchovní svůj znak kombinují se znakem řádu prostřednictvím čtvrcení štítu, nebo jej kladou do hlavy štítu (velkopřevor, asesor). Rytíři a dámy mohou svůj rodový nebo osobní znak položit na řádový kříž (jde o osobní nepřenosné privilegium), popřípadě umístit řádovou insignii pod štít. Pokud svůj znak nemají, mohou používat prosté znamení červeného jeruzalémského kříže. Místodržitelé, členové rady velmistra, rytíři a dámy kolany mohou svůj štít štípit a kombinovat znak řádu s rodovým či osobním znakem.

Řádová pečeť

Řádová pečeť je špičatě oválná a nese vyobrazení Krista vstávajícího z hrobu s korouhví v ruce, které je lemováno trnovou korunou.

řádová pečeť

Řádové labarum

Obraz zmrtvýchvstalého Krista je také na řádovém labaru ve tvaru gonfanonu, které je uchováváno v římském řádovém sídle Palazzo della Rovere.

řádové labarum

Poněkud odlišný gonfanon (s jeruzalémským křížem) má také Rada velmistra.

Standarta místodržitelství

Jednotlivá místodržitelství používají standartu s postavou Krista vstávajícího z hrobu.

korouhev místodržitelství

Organizační složky místodržitelství (provincie nebo komendy) mohou používat prapor zakončený ve formě vlaštovčího ocasu s jeruzalémským křížem

Řádový oděv

Hlavním znamením příslušnosti k řádu Božího hrobu je řádový oděv, plášť pro laické členy řádu, mozeta pro duchovní. Řádový plášť je zároveň liturgickým oděvem, nosí se výhradně při liturgických příležitostech, a obléká se na společenský oděv nebo frak (u vojáků na uniformu). Na plášti je možné nosit nákrční dekorace, popřípadě hvězdy jednotlivých řádových hodností.

Oděv rytíře

Řádoví rytíři nosí jeruzalémský kříž na bílém řádovém plášti. Rytíři dále nosí baret s distinkcí (badgem) označující řádovou hodnost.

plášť řádového rytíře

Oděv dámy

Řádové dámy se odívají do pláště černé barvy s vyšitým červeným jeruzalémským křížem se zlatým lemováním. Hlavu mají pokrytou  černým závojem (mantilou).

plášť řádové dámy

Mozeta duchovních

Řádoví duchovní nosí jako chórový oděv bílou mozetu s červeným jeruzalémským křížem, na klerice barvy příslušející jejich svěcení.

mozeta duchovního

Pokud duchovní neužívá chórový oděv, může se odívat do pláště rytíře.

Kapitulární plášť dignitářů

Řádoví dignitáři (členové Rady velmistra, místodržitelé a magistrální delegáti) se odívají do kapitulárního pláště z širokého velkého kruhu bílého plátna, s jeruzalémským křížem.

kapitulární plášť dignitáře

Znamením jejich úřadu je také kordoniéra, u dignitářů ve funkci zlatá, u čestných (emeritních) dignitářů stříbrná.

Insignie

Základní podoba nákrční insignie

Nákrční insignie rytířů  je tvořena červeně smaltovaným jeruzalémským křížem, který je zavěšen na vojenské trofeji, u dam na ozdobné stylizované zlaté mašli. Pro nejnižší hodnost rytířů je kříž vysoký 3,5 cm, u vyšších hodností má výšku 5 cm. Stuha, na níž je insignie zavěšena, je z černého žilkovaného hedvábí.

insignie rytíře

Nákrční insignie dam je tvořena červeně smaltovaným jeruzalémským křížem, který je zavěšen na na ozdobné stylizované zlaté mašli. Pro nejnižší hodnost dam je kříž vysoký 3,5 cm, u vyšších hodností má výšku 5 cm. Stuha, na níž je insignie zavěšena, je z černého žilkovaného hedvábí.

insignie dámy

Komtur s hvězdou (velkodůstojník)

U hodnosti komturů s hvězdou je nákrční insignie rytířů a dam doplněna osmihrotou hvězdou ze stříbrných paprsků nesoucí zlatý kotouč lemovaný zelenými olivovými ratolestmi, v němž je jeruzalémský kříž.

hvězda komtura s hvězdou (velkodůstojníka)

Rytíř a dáma velkého kříže

Rytíř a dáma velkého kříže nosí insignii na kordonu od pravého ramene k levému boku a používají zvláštní hvězdu s prostým jeruzalémským křížem.

Hvězda rytíře /dámy velkého kříže

hvězda rytíře/dámy velkého kříže

Insignie rytířů a dam kolany

Rytíři a dámy kolany, nejvyšší třída řádu, nosí zvláštní řádovou kolanu (řetěz) tvořenou šesti kruhovými články s jeruzalémským křížem, střídajícími sedm dvojic zlatých obdélníkových destiček s řádovým heslem „Deus lo vult.“ Z kolany visí na vojenské trofeji nebo mašli jeruzalémský kříž obklopený zelenými ratolestmi, nesoucí zlatou reliéfní postavu Krista vstávajícího z hrobu (vyobrazení řádové pečeti).

řádová kolana

Hvězda

Kolana je doplněna i zvláštní osmihrotou hvězdou ze stříbrných paprsků nesoucí zlatý kotouč lemovaný zelenými olivovými ratolestmi, v němž je jeruzalémský kříž, na němž je umístěna řádová pečeť se Zmrtvýchvstalým.

Hvězda rytíře / dámy kolany

hvězda rytíře/dámy kolany

Mušle poutníka

Mušle poutníka je speciální distinkce pro ty členy řádu, ktěří vykonali pouť do Svaté země a obnovili tam své řádové závazky. Je připevněna doprostřed kříže vyšitého na řádovém plášti nebo mozetě.

mušle poutníka

Jeruzalémská palma

Vyznamenání Jeruzalémské palmy, která má připomínat Kristův vjezd do Jeruzaléma a symbol pouti do Svaté země, uděluje kardinál velmistr obvykle členům řádu nebo jiným osobám příkladného mravního chování, které se obzvlášť zasloužily o Řád nebo Svatou zemi ve třech stupních (bronzová, stříbrná nebo zlatá).

jeruzalémská palma


Autor obrázků: ing. Tomáš Urban, 2019

Back To Top