Skip to content
Georges de la Tour, Svatý Josef s dítětem Ježíšem v dílně, okolo r. 1644 (Louvre, public domain)

Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Slavný potomku Davidův, oroduj za nás.
Světlo patriarchů, oroduj za nás.
Snoubenče Boží Rodičky, oroduj za nás.
Ochránce Vykupitele, oroduj za nás.
Cudný strážce přesvaté Panny, oroduj za nás.
Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás.
Bedlivý ochránče Kristův, oroduj za nás.
Boží Služebníku, oroduj za nás.
Služebníku spásy, oroduj za nás.
Hlavo svaté Rodiny, oroduj za nás.
Josefe, vzore spravedlnosti, oroduj za nás.
Josefe, vzore čistoty, oroduj za nás.
Josefe, vzore moudrosti, oroduj za nás.
Josefe, vzore statečnosti, oroduj za nás.
Josefe, vzore poslušnosti, oroduj za nás.
Josefe, vzore věrnosti, oroduj za nás.
Zrcadlo trpělivosti, oroduj za nás.
Milovníku chudoby, oroduj za nás.
Vzore dělníků, oroduj za nás.
Ozdobo domácího života, oroduj za nás.
Strážce panen, oroduj za nás.
Záštito rodin, oroduj za nás.
Průvodce těžkými časy, oroduj za nás.
Útěcho ubohých, oroduj za nás.
Naděje nemocných, oroduj za nás.
Ochránče vyděděných, oroduj za nás.
Ochránče zarmoucených, oroduj za nás.
Ochránče chudých, oroduj za nás.
Patrone umírajících, oroduj za nás.
Postrachu duchů pekelných, oroduj za nás.
Ochránče svaté Církve, oroduj za nás.

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Ustanovil ho pánem domu svého.
A knížetem všeho svého majetku.

Modleme se. Bože, jenž jsi v nevýslovné prozřetelnosti vyvolil svatého Josefa za snoubence své nejsvětější Rodičky, dej nám, prosíme, abychom si zasloužili mít přímluvcem na nebi toho, jehož uctíváme jako ochránce na zemi. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

(Litanie v podobě upravené papežem Františkem v roce 2021)

Back To Top