Skip to content

Řád Božího hrobu je centrální institucí katolické církve

Papež František schválil dne 11. května 2020 nový Statut Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, který dává nové institucionální zakotvení řádové činnosti. Předchozí statut, schválený v roce 1977, vznikl před vydáním Kodexu kanonického práva v roce 1983, a proto bylo nutné uvést oba dokumenty do souladu. Podle sdělení velmistra Řádu kardinála Fernanda Filoniho v řádovém Newsletteru z července 2020 papež ve Statutu „formálně potvrdil, že Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je centrální institucí katolické církve,“ protože § 1 čl. 2 nového Statutu prohlašuje: „V důsledku své činnosti řád koná jakožto centrální organizace katolické církve podle čl. 11 lateránské smlouvy z 11. února 1929.“ Generální guvernér řádu Leonardo Visconti di Modrone dále uvedl, že „nový Statut klade primární důraz na povolání ke svatosti každého křesťana a chce být nástrojem rozvoje a prohloubení osobního posvěcení, v jehož kontextu je víra praktikována a prožívána ve všech svých obsazích. Nový Statut také zdůrazňuje, že Řád je svou strukturou a svou činností přímo účasten na péči papeže o katolická Svatá místa a instituce ve Svaté zemi, v rámci křesťanské charity a apoštolátu ve službě lidské důstojnosti.“

Back To Top