Skip to content
Argentinské místodrži-telství má mezi svými nejvýznamnějšími členy jednoho Služebníka Božího, jehož beatifikační proces byl zahájen. Enrique Ernesto Shaw je životním vzorem pro všechny rytíře z Latinské Ameriky i na celém světě.

Papež František přijal  žádost argentinské církve a uznal hrdinské ctnosti Služebníka Božího Enriqua Ernesta Shawa, laika, který se narodil v Paříži 26. února 1921 argentinským rodičům a zemřel v Buenos Aires 27. července 1962. Svatý Otce v audienci udělené kardinálovi prefektovi Kongregace pro blahořečení a svatořečení dne 24. dubna 2021 povolil kongregaci, aby promulgovala příslušný dekret.

Kdo je Enrique Ernesto Shaw? Ženatý laik, otec devíti dětí. Jeho život byl krátká, ale bohatý na nasazení a odpovědnost. Ve čtyřech letech ztratil matku, která byla věřící katoličkou, agnostický otec jej předal k výchově tetám z matčiny strany, od nichž se naučil velkému smyslu pro morálku jak v občanské tak v sociální oblasti, kde později naplňoval své povolání jako dobrý katolický křesťan. V letech 1931–1935 byl žákem Koleje De La Salle, kde získal skvělou náboženskou formaci, a výborně prospíval ve studiích.

Roku 1936 začal studovat na Námořní akademii (Escuela Naval Militar) v Rio Santiago, poblíž La Plata, a obdržel nižší důstojnické stupně ve vojenském námořnictvu (Gardemarin, Lieutenant junior). V roce 1943 se oženil s Cecilií Anou Luisou Bungeovou, s níž hluboce souzněl afektivně i duchovně. Velmi rychle se ukázaly jeho dary pro vedení průmyslových podniků, přičemž byl zároveň pozorným realizátorem sociální nauky Církve. Velmi se zasazoval o to, aby bylo vždy jednáno ve prospěch dělníků, zejména v oblasti mezd a příspěvků na podporu rodin, a dokázal dokonce pohrozit svou rezignací na funkci správce podniku „Rigolleau“, známého výrobce křišťálového skla, které patřil k ekonomické elitě tehdejší Argentiny.

Jeho skvělé lidské a křesťanské schopnosti byly oceňovány i argentinskými biskupy, kteří jej jmenovali předsedou mužské větve Katolické akce. Již jako mladý byl aktivním spolupracovníkem ve své farnosti, později se stal ekonomicko-sociálním delegátem arcidiecézní rady v Buenos Aires a posléze i viceprezidentem této rady. Byl také členem organizace Serra Club, která měla podněcovat apoštolská povolání, a františkánským terciářem.

Roku 1958 mu byl diagnostikován zhoubný melanom, pokračoval však v plnění svých rodinných, pracovních i společenských závazků. 5. prosince téhož roku jej františkán P. León B. Martinengo, národní komisař františkánských terciářů, navrhl kardinálu Nicolovi Canalimu, velmistrovi Řádu Božího hrobu, na jmenování řádovým rytířem, protože jej považoval za „osobu vpravdě hodnou a zasloužilou tak vysoké pocty, o niž se uchází, což je důvodem pro to, abych podpořil příznivé přijetí této žádosti.“ (dopis z 5. prosince 1958).

Apoštolský administrátor arcidiecéze Buenos Aires jej v seznamu z 11. února 1959 doporučoval Řádu Božího hrobu, prosba byla opakována ještě 20. srpna 1964 rektorem třetího františkánského řádu fra Bernardinem Santinim OFM. Farář baziliky del Pilar, P. Juan di Falco, již 14. června 1961 napsal: „Pan Enrique Shaw patří do této farnosti, vytrvale a exemplárně se zde účastní života … a zaslouží si co nejvyšší ocenění jako rytíř i jako křesťan.“ Enrique Shaw byl jmenován rytířem prostřednictvím diplomu kardinála Eugena Tisseranta ze 17. července 1962, zpráva o tom mu byla obratem zaslána, ale jeho pozemský život již končil. Služebník Boží zemřel 27. srpna 1962, když v Římě vrcholily přípravy na zahájení II. vatikánského koncilu, který byl průkopnickým podnikem i ve vztahu k roli laiků v Církvi.

Inženýr Alvaro Manfredi z Buenos Aires 30. srpna 1962 napsal: „Měli jsme však velkou bolest z neočekávané smrti rytíře Enriqua E: Shawa, nezahojitelná ztráta, ale zase jeden svatý navíc v nebi. Velmi se těšil ze svého jmenování, které jsem mu předal takřka in articulo mortis.“ Generální vikář z Buenos Aires sklíčeně připomínal: „Pan Enrique Shaw … si mimořádně zasloužil toto vyznamenání.“ Když se v Římě dozvěděli o této smutné události, odpověděli že „je potěšující vědět, že před tím, než zemřel, zažil ještě uspokojení ze svého přijetí do Řádu.“

Papež František, který ještě jako arcibiskup podpořil zahájení diecézní části beatifikačního procesu, nyní schválil heroický stupeň ctností Enriqua Ernesta Shawa, což je prvním stupněm k dosažení pocty oltáře.

Jako rytíři a dámy Božího hrobu máme velkou radost, že Církev uznala velké ctnosti tohoto našeho spolubratra, který kráčel ve stopách blahoslaveného Bartola Longa. Je mi ctí a radostí sdělit všem členům našeho Řádu tuto radostnou zprávu o spolubratru, který je pro nás i pro celou Církev skvělým příkladem křesťanského života.

Fernando kardinál Filoni

Kristova oběť, kříž, je ve středu všech pozemských perspektiv. Řešení, které by chtělo dát stranou kříž, by bylo nejisté. … Nejlepším pojetím katolického profesního života je co nejlepší uskutečňování vlastních povinností ve spravedlnosti a lásce.

Ernesto Enrique Shaw

Zdroj: Newsletter „Jerusalem Cross“ č. 61, jaro 2021, s. 16-17. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, květen 2021.

Back To Top