Skip to content

Řádová Konzulta se zabývala formací

Ve dnech 6.–10. listopadu 2023 proběhla Konzulta, shromáždění představitelů Řádu Božího hrobu: kardinála velmistra, členů jeho Rady a všech místodržitelů i magistrálních delegátů z celého světa. Podle čl. 17. řádového statutu je Konzulta „poradním orgánem kardinála velmistra,“ který je důležitým momentem v procesu rozhodování. Obvykle je svolávána jednou za čtyři roky, letošní Konzulta se však v důsledku epidemie Covid-19 konala po pěti letech. Zatímco předchozí Konzulta v roce 2018 byla věnována roli místodržitele v poslání Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, letošní byla zaměřena na téma řádové formace. Právě z tohoto důvodu byla výjimečná i tím, že poprvé na ni byli přizváni také řádoví velkopřevorové.

Jednání začínala ranní mší sv., kterou celebrovali jak kardinál velmistr, tak řádový asesor Mons. Tommaso Caputo. Plenární zasedání pozdravil řádový velkopřevor patriarcha Pierbattista kardinál Pizzaballa, jehož projev přenášený přímo z Jeruzaléma byl pohnutým svědectvím o tragické situaci ve Svaté zemi. Dopis, který mu následně poslali všichni přítomní, je svědectvím o vůli řádu naplňovat poslání, které mu svěřil Svatý Otec: pečovat o křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi a bránit ji. Členy Konzulty pozdravil také představitel Státního sekretariátu, asesor Mons. Roberto Campisi, a zástupce Dikasteria pro Východní církve, Don Flavio Pace. Konzulta měla nejenom plenární zasedání, ale také pracovní jednání ve čtyřech skupinách, vedených generálními viceguvernéry, zatímco generální guvernér spolu s kardinálem velmistrem přijímali jednotlivé místodržitele a velkopřevory na separátních jednáních. Práce byla zaměřena na komentáře k předem připravenému Instrumentu laboris, pracovnímu dokumentu, na závěr každá ze čtyř skupin představila soubor svých komentářů.

Instrumentum laboris, sestavené i na základě připomínek a materiálů zaslaných z místodržitelství, má dvě části: první se týká obsahu formace, tedy povahy řádu, jejího teologického základu, ekleziologického rozměru, poslání a charakteristických prvků jeho života. Druhá část je nejprve věnována formaci na jejích různých úrovních (formace uchazečů, celoživotní formace členů, formace představitelů řádu a formace duchovních. Následuje zhodnocení některých zásadních formativních momentů, jako jsou řádová investitura, řádová pouť a prožívání bratrského rozměru, a na závěr se Instrumentum laboris zabývá zapojení mladých lidí do formačních aktivit řádu.

Na závěr Konzulty, po mši sv. slavené kardinálem Filonim u oltáře Katedry sv. Petra ve vatikánské bazilice, přijal členy Konzulty Svatý Otec papež František, který zdůraznil: „jsem s vámi duchovně spojen, a vy určitě prožíváte toto setkání na Konzultě i tak, že sdílíte velikou bolest mateřské církve v Jeruzalémě, že se modlíte za dar míru.“ Celý projev Svatého Otce si můžete přečíst zde v českém překladu.

Členové Konzulty se rozloučili s kardinálem velmistrem i mezi sebou v pátek 10. listopadu po pouti na hrob svatého apoštola Pavla a na tradiční římské poutní místo Panny Marie Božské lásky v okolí Říma. Česká magistrální delegace byla na Konzultě zastoupena poprvé, prostřednictvím přítomnosti magistrálního delegáta doc. Tomáše Parmy a velkopřevora Mons. Jana Graubnera.

Back To Top