Skip to content

Páni kardinálové, drazí bratři v biskupské službě, vážení členové Rady velmistra a místodržitelé, bratři a sestry!

Buďte vítáni všichni, rytíři, dámy i duchovní, kteří představujete Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského. Obzvlášť zdravím kardinála Fernanda Filoniho, řádového velmistra a svou úctu i vděčnost vyjadřuji všem členům Řádu rozesetým po celém světě.

Shromáždili jste se v Římě na Konzultě, která je setkáním místodržitelů, magistrálních delegátů a letos také biskupů velkopřevorů, abyste se zabývali tématem formace. Formací musejí procházet kandidáti, kteří směřují ke vstupu do řádu, trvalá formace je pro ty, kteří se již účastní jeho života a poslání, ale je nutná i formace těch, kdo jsou povoláni odpovědně zastávat úřady. Formace má dva zásadní prvky: duchovní, ve vědomí morálního závazku, který na sebe přijímáte před oltářem; a prvek vztahující se k organizaci aktivit a administrativní péči o zdroje, abyste státe odpovídajícím způsobem přispívali na potřeby Svaté země.

Počáteční a stálá, praktická a duchovní formace: tyto čtyři vůdčí linie pro nás mohou být reprezentovány ve znamení kříže, který září na vašich pláštích a který je zdrojem vaší spirituality. Kříž vám svým horizontálním ramenem připomíná, že jste se zavázali k tomu, že oddanost Kristu ukřižovanému a vzkříšenému pronikne celým vaším životem a v lásce vás přiblíží ke každému z bratří a sester. Vertikální rameno kříže je zapuštěno hluboko do země a směřuje k nebi a je pro vás připomínkou toho, že na vaší cestě se neoddiskutovatelně vzájemně doplňují život modlitby a služba bratřím, pozorná, kvalifikovaná a hluboce zakořeněná v prostředí, v němž žijete a jednáte, služba, která so obrací k celkovému dobru lidské osoby (srov. Ef 3,17-19; Sv. Tomáš Akvinský, Comm. in Ep. ad Eph., III, lect. 5).

V tomto smyslu představuje Statut, který jsem schválil, hlavní cestu po které má jít váš laický řád. Jeho cíl byl jasně vymezen již blahoslaveným Piem IX., a dále potvrzen jeho nástupci. Řád Božího hrobu má sdružovat muže a ženy, kteří se zavazují k tomu, že budou hlouběji účastni na životě Církve, a to vycházeje od Církve „Matky“ v Jeruzalémě, podle učení apoštola Pavla (srov. 1 Kor 16,3) až k otevření se celému světu. Tento univerzální rozměr znamená povolání k tomu, abyste byli řádem, který je silný ve své vlastní identitě a účastní se tajemství křesťanské lásky tím nejkrásnějším způsobem, otevřeným a vstřícným, který pohotově přijímá takovou službu, jakou požaduje Pán prostřednictvím potřeb našich bratří a sester: od výchovy školních dětí ke konkrétní solidaritě s těmi nejkřehčími, jako jsou senioři, nemocní a utečenci. Pamatujme stále na řekl bych „refrén“, který Pán dává opakovat všem prorokům Starého Zákona: vdova, sirotek, cizinec; vdova, sirotek cizinec. To je péče, kterou máme mít na srdci.

Prázdný hrob, jenž jste povoláni zvláštním způsobem střežit, je v tomto smyslu především znamením nekonečné lásky Ukřižovaného, který si pro sebe nenechává nic, a proto nemůže být zadržen osidly smrti. Je znamením vítězství Zmrtvýchvstalého, v němž také my nacházíme život (srov. Řím 6, 9), je znamením moci Tajemství jeho Těla a Krve, které náš všechny sjednocuje jako jeho údy (srov. 1 Kor 10, 17).

Formovat a formovat se na začátku cesty k investituře a během celého života. Formace je záležitost celého života. Formovat a formovat se ke křesťanské lásce, která vše objímá a zahrnuje. V této optice je třeba studovat dějiny vašeho řádu a v prostředí naslouchání a modlitby se snažit získávat schopnosti pro to, abyste odpovídali na potřeby bližního. To je ohromná služba, kterou můžete poskytnout Církvi a světu. V každé době – i v té naší poznamenané technokratickým paradigmatem – je zapotřebí lidí, kteří se věnují charitě a zapojují svou inteligenci a fantazii. Vyzývám vás tedy, abyste v tomto stylu pokračovali ve vašem díle a věrně jej předávali v různých fázích formace.

Ještě než se rozloučíme, chtěl bych spolu s vámi věnovat myšlenku Svaté zemi. Bohužel jsme svědky tragédie, která se odehrává právě na místech na kterých Pán žil, kde nás prostřednictvím svého lidství učil milovat, odpouštět a prokazovat dobro všem. Namísto toho sledujeme, jak jsou tato místa trýzněna hrozným utrpením, které se dotýká především tolika nevinných, tolik nevinných zemřelo. Proto jsem s vámi duchovně spojen, a vy určitě prožíváte toto setkání na Konzultě i tak, že sdílíte velikou bolest mateřské církve v Jeruzalémě, že se modlíte za dar míru.

Drazí bratři a sestry, ať vám ve vašem poslání stále pomáhá Panna Maria, kterou vzýváte jako Královnu Svaté země. Ze srdce žehnám vám, žehnám všem členům řádu i jejich rodinám. A prosím vás, nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji a modlete se za mne. Díky.

Vatikán, Konzistorní sál, čtvrtek 9. listopadu 2023, 10.30. Zdroj: Webové stránky Svatého stolce. Překlad: Česká magistrální delegace, listopad 2023.

Back To Top