Skip to content

Investitura nových rytířů Božího hrobu v pražské katedrále. Setkání středoevropských místodržitelů Řádu Božího hrobu

Ve dnech 9.–10. září 2023 proběhla v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pořadí již sedmá investitura rytířů Božího hrobu v České magistrální delegaci Rytířů řádu Božího hrobu. Jejími celebranty byli pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, velkopřevor České magistrální delegace, a kardinál Fernando Filoni, řádový velmistr. Slavení investitury bylo spojeno se setkáním místodržitelů a magistrálních delegátů ze střední a východní Evropy. V doprovodu kardinála velmistra se proto nacházeli generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone, Jean-Pierre de Glutz-Ruchti, generální viceguvernér zodpovědný za Evropu, řádový ceremoniář Mons. Adriano Paccanelli, kanovník baziliky S. Maria Maggiore, tiskový mluvčí dr. François Vayne.

Požehnání standarty České magistrální delegace

Kardinál velmistr do České republiky přiletěl již v pátek 8. září, aby se mohl v sobotu dopoledne setkat s českými rytíři a dámami Božího hrobu i s těmi, kdo přijmou investituru. Setkání s ním bylo zahájeno v soukromé kapli arcibiskupského paláce v Praze svěcením standarty České magistrální delegace. Standarta byla vyhotovena podle návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského, nositele Záslužného kříže Božího hrobu. Žehnací modlitba zdůrazňovala. že standarta nese (podle řádových předpisů) vyobrazení Krista vstávajícího z hrobu, a že „rytíři a dámy České magistrální delegace, kteří budou hledět na Tvář vzkříšeného Krista“, mají obnovovat „pouta lásky k němu“ a posilovat „vzájemné společenství mezi sebou“. Požehnanou standartu symbolicky předal generální guvernér řádu, Leonardo Visconti di Modrone, magistrálnímu delegátovi doc. Tomáši Parmovi. Následovalo slavení mše sv. v arcibiskupské kapli.

Kázání během mše sv. bylo duchovním uvedením do dlouhého setkání českých rytířů a dam s kardinálem velmistrem, které se uskutečnilo v arcibiskupském paláci, Kardinál velmistr stručně nastínil hlavní rysy poslání Řádu Božího hrobu, který je založen na tajemství smrti a zmrtvýchvstání Páně, solidaritě se Svatou zemí, zakořeněné již v listech apoštola Pavla, a aktivním nasazení členů řádu pro jejich místní církev, diecézi nebo i farnost. Zodpověděl také na několik otázek členů, a mj. v rozhovoru pro česká média uvedl: „Řád … není soukromé sdružení lidí dobré vůle, není jenom veřejně prospěšnou organizací. Řád Božího hrobu jeruzalémského je vyjádřením osob, které chtějí nejenom osobně jako jednotlivci, ale také prostřednictvím svých církví, diecézí, farností, projevovat starostlivost, lásku k mateřské církvi v Jeruzalémě, protože se jedná o dědictví, které nám zanechal Pán Ježíš. Řád Božího hrobu má své kořeny v tajemství života, smrti a zmrtvýchvstání Páně, nachází se tedy v centru, v srdci naší víry. … nejde jen o rytířský řád minulosti, doby, která už neexistuje. Jedná se o stále novou a živoucí skutečnost, která je součástí života Církve. Je součástí života této společnosti, je také součástí života místních církví.“

Liturgická vigilie

V sobotu večer se konala tradiční liturgická vigilie, která vždy předchází slavnost investitury. Byla celebrována  velkopřevorem Mons. Janem Graubnerem za přítomnosti kardinála velmistra a apoštolského nuncia v ČR, ve svatováclavské kapli pražské katedrály. Během vigilie, která je podle současného řádového rituálu pojata jako delší bohoslužba slova zakončená výstavem Nejsvětější svátosti, adorací a svátostným požehnáním, jsou žehnány rytířské oděvy a insignie. Noví členové během ní také skládají slib poslušnosti vůči řádovým pravidlům a představeným a jsou jim předávány symboly jejich závazků: meč jako symbol obrany pravdy a míru ve spravedlnosti, ostruhy, které připomínají péči o vůli Boží; dámám je předávána nádoba s vonným olejem, která vyjadřuje zbožnou úctu k Ježíšovu Tělu po příkladu žen, které se o něj staraly. Kardinál velmistr v průběhu liturgie povýšil řádovou dámu dr. Jindřišku Burešovou na dámu komendy.

Setkání místodržitelů ze střední a východní Evropy

Po liturgickém slavení vigilie následovala pracovní večeře generálního guvernéra a viceguvernéra s přítomnými vrcholnými představiteli řádových národních organizací.  Vzhledem k tomu, že v Evropě je těchto organizací nejvíce (34 ze 65 na celém světě), jsou z praktických důvodů rozděleny do několika skupin (italsky mluvící, anglicky mluvící, frankofonní, německy mluvící, iberská, severské země, země střední a východní Evropy). Do skupiny středo- a východoevropských zemí náleží řádové organizace v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rusku a v České republice. Ze zdravotních důvodů nemohli být přítomni zástupci Slovinska a Ruska, ale setkání se zúčastnili i zástupci místodržitelství pro Německo a pro Švýcarsko a Lichtenštejnsko.

Generální guvernér řádu, Leonardo Visconti, při této příležitosti řekl: „Nejsme řádem, který odměňuje zásluhy, jako mnoho dalších známých řádů. Patříme k řádu příspěvkovému, a nevstoupili jsme do něj díky nějaké společenské autoritě, ale proto, že jsme si to svobodně zvolili. Vybrali jsme si, že vstoupíme do Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, protože jsme přitahováni charitativním zaměřením této instituce, která zakotvena v tom nejhlubším tajemství naší víry, ve smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.“

Ceremoniál investitury

Ceremoniál investitury je zařazen na začátek slavení eucharistie, kterou slavil jako hlavní celebrant řádový velmistr Fernando kardinál Filoni, koncelebrovali velkopřevor České magistrální delegace, Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, Dominik kardinál Duka a Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR. Investováno byli pět rytířů: PhDr. Zdeněk Kubík, prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., ing. arch. Dominik Petr, Mgr. Jiří Pavlík a Mgr. Luboš Palata.

Během ceremoniálu investitury jsou po četbě jmenovacího dekretu kardinála velmistra odděleně investováni rytíři a řeholníci (případně i dámy, kněží nebo řeholnice). Investitura rytířů začíná úvodním dialogem mezi celebrantem a investovanými, v němž jsou vyjádřen závazky odrážející řádovou spiritualitu, následuje vlastní akt investitury doplněný zavěšením insignie jeruzalémského kříže a oblečením do rytířského pláště. Během mše svaté přečetl homilii kardinála velmistra v českém překladu generální vikář pražské arcidiecéze, Mons. Jan Balík.

Investituru charakterizoval generální guvernér následujícími slovy: „Je to vždy silná emoce, když se můžeme účastnit slavnostních ceremonií podobných té, kterou jsme právě prožili. Uvědomujeme si stále silnější pouto, které nás pojí k mateřské církvi v Jeruzalémě, chceme svým úsilím učinit přítrž utrpení křesťanského obyvatelstva Svaté země, abychom ji proměnili v laboratoř ekumenismu a mezináboženského dialogu. … Závazek, který jsme na sebe přijali, nás připodobňuje k mnoha spolubratřím a spolusestrám po celém světě, kteří sdílejí naše cíle. My v řádovém centru se snažíme vytvářet jednotu všech v modlitbě a v neustálém dialogu, a to při respektování tradic jednotlivých oblastí a národů. Nikdy nezapomínejme na univerzální rozměr našeho Řádu, mějme stále na paměti krásu bratrství, které vytváří jednotu, které nám umožňuje překročit naše partikularismy ve všeobjímající vizi, ve sdílení našich symbolů.“

Česká magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského má v současné době celkem dvacet čtyři členů, z toho pět duchovních, dvě dámy a sedmnáct rytířů.

Fotografie z investitury

Fotografie z investitury jsou ke zhlédnutí na webu Člověk a víra (viz odkazy níže):

Back To Top