Skip to content

Duchovní cvičení na Velehradě

Ve dnech 17. až 19. dubna 2017 se většina členů české magistrální delegace Řádu Božího hrobu účastnila duchovního cvičení na Velehradě. Pro nemoc chyběl magistrální delegát dr. Jiří Pořízka a dva kněží, toho času ve službě. Cvičení vedl velkopřevor magistrální delegace Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Starobylé poutní místo Velehrad je úzce spojeno s působením svatých bratří Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Jak zdůraznil svatý Jan Pavel II. při návštěvě Velehradu v roce 1990 „nárožní kámen evropské jednoty nalézáme také zde: na Velehradě. Nejen na Monte Cassino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou. Také zde – na Velehradě, kde soluňští bratři natrvalo vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Ty dva obrovské vklady, obě tradice, byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

Otec arcibiskup při duchovních cvičeních vycházel z textů P. Antonína Šuránka, kněze zesnulého v pověsti svatosti, u něhož probíhá proces blahořečení. Postupně jsme přemítali, co nám brání plnit Boží vůli a kde se nachází kořeny našich nejčastějších a stále se opakujících hříchů. Nad úryvky Písma jsme rozjímali, jak k nám osobně promlouvají a k čemu nás Pán volá. Otec arcibiskup zdůrazňoval, že duchovní cvičení má mít konkrétní dopad do našich životů a má je proměňovat. Lze je přirovnat k benzínové stanici, kde do našich vozů načerpáme benzín a vyrazíme na cestu, aniž bychom u benzínky trávili celý život.

Vedle jednotlivých promluv a rozjímání, jsme každý den slavili mši svatou, vykonali pobožnost křížové cesty, adorovali Ježíše v eucharistii a mohli přistoupit ke svátosti smíření.

Jsme hluboce vděčni našemu velkopřevorovi, že nám věnoval tři dny svého vzácného času a snažil se nás přivést blíže ke Kristu. Poděkování též náleží paní Mileně Marečkové, ředitelce Domova pro postižené Vincentia, která vzorně a srdečně pečovala o naše časné potřeby.

dr. Jan Lata, KHS

Back To Top