Skip to content

Mezi novými kardinály je pět členů Řádu Božího hrobu

Dnes, v sobotu 27. srpna 2022, papež František v průběhu řádné konzistoře kreoval dvacet kardinálů, mezi nimiž je pět členů řádu Božího hrobu:

  • Jeho Eminence Artur Roche, prefekt Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, kardinál jáhen diakonie San Saba,
  • Jeho Eminence Robert Walter McElroy, biskup v San Diegu (USA), kardinál kněz titulu S. Frumenzio ai Prati Fiscali,
  • Jeho Eminence Oscar Cantoni, biskup comský, emeritní velkopřevor pro severní Itálii, kardinál kněz titulu S. Maria “Regina Pacis” a Monte Verde
  • Jeho Eminence Arrigo Miglio, emeritní arcibiskup cagliarský, emeritní velkopřevor pro Sardínii, kardinál kněz titulu San Clemente,
  • Jeho Eminence Fortunato Frezza, titulární arcibiskup trevský a ceremoniář Řádu Božího hrobu, kardinál jáhen diakonie Santa Maria in Via Lata.

Rituál kardinálské kreace začíná papežovým prohlášením o nově kreovaných kardinálech, jejich slibu poslušnosti a oddanosti papeži „až do vylití krve“ (usque ad effusionem sanguinis). Následně jednotliví kardinálové přistupují k papeži, ketrý jim předává symboly jejich úřadu: červený biret a kardinálský prsten, a přiděluje jim kardinálský titulární kostel (pro kardinály-kněze) nebo diakonii (pro kardinály-jáhny). Po objetí papeže následuje bratské objetí děkana kardinálského sboru, dále prvního z kardinálů-kněží a prvního z kardinálů- jáhnů reprezentujících celý kardinálský sbor.

Kardinálský sbor má nyní 229 členů, z nichž je 132 mladších osmdesáti let, a tudíž jsou oprávněni volit papeže v konkláve. Z Evropy pochází 107 kardinálů (z toho 54 volitelů), z jižní i severní Ameriky 60 kardinálů (z toho 38 volitelů), z Asie 30 kardinál (z toho 20 volitelů), z Afriky 27 kardinálů (z toho 17 volitelů), z Austrálie a Oceánie 5 kardinálů (z toho 3 volitelé). Zhruba polovina členů kardinálského sboru byla jmenována v předchozích pontifikátech, 113 žijících kardinálů již bylo jmenováno papežem Františkem. V případě volitelů jde asi o dvě třetiny, 83 kardinálů volitelů bylo kreováno za současného pontifikátu.

Nejméně 65 kardinálů je členem Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského (tedy zhruba 30% členů kardinálského kolegia).

Bezprostředně po kardinálské kreaci konzistoř pokračovala slavením kanonizace dvou nových svatých (jsou jimi zakladatel řeholní společnosti Giovanni Battista Scalabrini a laický člen salesiánské kongregace Artemide Zatti). Všichni členové kardinálského sboru zůstanou v Římě až do 30. srpna, setkají se společně s papežem nad novou apoštolské konstitucí Praedicate evangelium, jím papež František provedl reformu římské kurie.

Na slavnosti kardinálské kreace, po níž následovala byli přítomni nejvyšší představitelé Řádu Božího hrobu v čele s velmistrem kardinálem Filonim a asi osmdesáti rytíři a dámami z celého světa.

Nový kardinál Fortunato Frezza poslal členům Řádu Božího hrobu následující vzkaz: „Drazí rytíři a dámy Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, dnešního dne se církev shromažďuje a kráčí  hrobu svatého Petra, k sídlu Petrova nástupce papeže Františka. Stvrzujeme znovu naši víru ve svatou církev, vystavěnou na základních kamenech apoštolů. Můj kardinálský purpur je pouze příležitostí k tomuto našemu vnímání společenství mezi zámi, s papežem, pro církev zmrtvýchvstalého Pána Ježíše, jehož s takovou láskou uctíváme u jeho prázdného hrobu. Bůh tomu chce. My radostně odpovídáme svým závazkem a pevným svědectvím. Váš počet mne překvapuje, vaše přítomnost je mi drahá, vaše náklonnost ve mně způsobuje pohnutí. Vězte, že je velmi silně opětuji. Díky, díky vám všem.“

Česká magistrální delegace se připojuje ke gratulacím z celého světa a vyprošuje všem novým Otcům kardinálům vše dobré.

Back To Top