Skip to content

Patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě se spojili ve výzvě k míru a spravedlnosti

Svatá země, pro nespočet milionů lidí na celém světě posvátné místo, se v současné době zmítá v násilí a utrpení kvůli vleklému politickému konfliktu i politováníhodné absenci spravedlnosti a dodržování lidských práv. My, patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě, jsme opakovaně apelovali na to, že je důležité respektovat historický a právní status quo svatých míst. V těchto náročných okamžicích se scházíme, abychom v jednotě pozvedli své hlasy a připomněli Boží poselství míru a lásky pro celé lidstvo.

Jako strážci křesťanské víry, hluboce zakořeněné ve Svaté zemi, jsme solidární s lidmi v této oblasti, kteří trpí ničivými důsledky pokračujících bojů. Naše víra, založená na učení Ježíše Krista, nás nutí zasazovat se o zastavení všech násilných a vojenských aktivit, které přinášejí újmu palestinským i izraelským civilistům.

(Photo by MOHAMMED ABED / AFP)

Jednoznačně odsuzujeme jakékoli činy, které jsou namířeny proti civilistům bez ohledu na jejich národnost, etnickou příslušnost nebo víru. Takové činy jsou v rozporu se základními principy lidskosti a učením Krista, který nás nabádal, abychom „milovali svého bližního jako sebe samého“ (Mk 12,31).

Vroucně doufáme a modlíme se, aby všechny zúčastněné strany vyslyšely tuto výzvu k okamžitému zastavení násilí. Prosíme politické představitele a úřady, aby se zapojili do upřímného dialogu a hledali trvalá řešení, která podpoří spravedlnost, mír a usmíření pro obyvatele této země, kteří již příliš dlouho snášejí břemeno konfliktu.

Jako duchovní vůdci podáváme ruce všem trpícím a modlíme se, aby Všemohoucí dal útěchu trpícím, sílu znaveným a moudrost těm, kteří zastávají pozici autority. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby znásobilo své úsilí o zprostředkování spravedlivého a trvalého míru ve Svaté zemi, založeného na rovných právech pro všechny a na mezinárodní legitimitě.

Pamatujme na slova apoštola Pavla: „Bůh totiž není Bohem zmatku, ale pokoje“ (1 Kor 14,33). V duchu tohoto božského poselství prosíme všechny, aby neúnavně pracovali na ukončení násilí a nastolení spravedlivého a trvalého míru, který umožní Svaté zemi stát se majákem naděje, víry a lásky pro všechny.

Kéž je v těchto náročných časech s námi se všemi milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha svatého.

JERUZALÉM, 7. října 2023

Patriarchové a hlavy církví v Jeruzalémě

Zdroj: Webové stránky latinského patriarchátu jeruzalémského. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, říjen 2023.

Back To Top