Skip to content

Místo Kristova Křtu je opět přístupné

Dnešní neděle, svátek Křtu Páně, je mimořádným dnem pro františkány Kustodie Svaté země. Po 54 letech se navrací na místo Qasr al-Jahúd na západním břehu Jordánu, na východ od Jericha, které je jedním z míst, kde se připomíná křest Ježíše z rukou Jana Křtitele.

Stručná historie místa

Od roku 1641 sem putují františkáni a vodí sem poutníky. V roce 1920 získali pozemky, a postavili zde malý klášter s kaplí sv. Jana Křtitele. Roku 1950 byly objeveny zbytky kaple z 9. století. Místo ovšem bylo uzavřeno v důsledku událostí šestidenní války v roce 1967: poslední mše sv. zde byla slavena 7. ledna 1968. Pozemek o rozloze 55 hektarů se stal vojenskou zónou a byl zaminován. V roce 2000, během jubilejní pouti sv. Jana Pavla II. do Svaté země, bylo nakrátko možné k místu putovat. Od roku 2011, kdy byla od min vyčištěna malá část oblasti, bylo možné k místu putovat. Papež František o totmo místě jednal s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem (2015–2018). V letech 2018–2020 bylo provedeno úplné odminování terénu, kde bylo objeveno více než 4000 min. Jak vedl kustod Sv. země P. Francesco Patton: „miny znamenají válečný tábor, ale po vyčištění se místo stane táborem míru.“ V říjnu 2019 navštívil místo kardinál Leonardo Sandri, prefekt vatikánské Kongregace pro východní církve.

V neděli svátku Křtu Páně, 10. ledna 2021 dopoledne, slavil Fra Patton v kapli mši sv., po požehnání se procesí odebralo k řece Jordánu, kde si kustod symbolicky vyzul sandály a vstoupil do řeky. Dalším syymbolickým aktem byl záznam do mešního registru, který naváízal na poslední zápis z roku 1968. Následovala pouť na nedalekou Horu pokušení. Přítomni byli nuncius Leopoldo Girelli, generální konzulové Itálie a Španělska, a další autority.

Popis v cestopise Kryštofa Haranta

Qasr al-Jahúd je možná místem, které navštívil v roce 1598 český poutník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jak o tom píše ve svém známém cestopise:

Odtud jsme jeli na jednu míli vlaskou až k samé řece Jordánu, a bylo o polednách, když jsme se tam dostali, právě k tomu místu, kde Jan svatý Krista Pána pokřtil v Jordáně, jakož pak na tom místě kaplička byla a sloula svatého Jána, ale nyní tu nic není. Tu se bylo čemu dívati, jak předně Arabové, odpášíc své pasy a košile přes hlavy smekše …, tak my někteří poutníci a mniši jeden před druhým šaty svlekajíce do vody jsme pospíchali: oni aby se vychladili, my pak nad to více, abychom na příklad Krista Pána v ní se pohřížili a tou zevnitřní živelnou vodou pro skutky v ní mnohé od Boha učiněné a očité toho zkušení, mysli naše poobčerstvili a k většímu a horlivějšímu dík činění probudili. Nebo ten obyčej jest u všech v té zemi obyvatelův a tam putujících křesťanův, že na způsob trojího ve jménu Trojice svaté pokřtění aneb splakování každý buď sám třikrát do vody se potune, aneb svému tovaryši po třikrát na se vodu líti dá, a zase druhému to též učiní. My jsme se sami do vody po třikráte pohřížili, a potom semotam, jak kdo uměl, v ní plovali.

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Cesta z Království českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v pusté Arabii, ed. Bočková Hana – Melounová Markéta, Praha – Brno 2017, I., s. 262.

Další místo připomínky Křtu Páně: jordánský Al-Maghtas

Pro úplnost je nutno dodat, že na východním břehu Jordánu (tedy v jordánském království) se nachází jiné místo spojované tradičně se křtem Páně, zvané Al-Maghtas. Tam byl poutní svatostánek postaven před 20 lety, v roce 2000 a velmi rychle se stal jedním z nejdůležitějších poutních míst v Jordánsku. Také toto místo muselo být odminováno (1994–2000), navštívili je již tři papežové (Jan Pavel II., Benedikt XVI. a František). Roku 2015 bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Vatikán v Jordánsku uznává kromě Al-Maghtas další čtyři poutní místa: horu Nebo, Mukawir, kostel Panny Marie na Horách v Anjaře a Mar Elia v Ajlounu.

Zdroj: Vatican News, 9. 1. 2021 a 10. 1. 2021. Stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského, 13. 1. 2020.

Back To Top