Skip to content

Prosba o pomoc studentům škol Latinského patriarchátu jeruzalémského

Výzva – COVID-19

Urgentní výzva k pomoci potřebným rodinám studentů navštěvujících školy Latinského patriarchátu v Jordánsku a v Palestině

Katolická církev ve Svaté zemi se vždy pyšnila svou pevnou přítomností svých institucí a svou schopností významně přispívat v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a sociálních služeb. Rozhodná volba katolických škol sloužit všem složkám společnosti bez ohledu na náboženský nebo národnostní či etnický původ vždy vydávala dobré plody v ekumenické oblasti i oblasti mezináboženského dialogu. Tato obdivuhodná mozaika je umožněna souborem hodnot pocházejících z postoje každého žáka, rodiče a vyučujícího, kteří jsou schopni rozvíjet respekt, společné soužití a toleranci, pokoj a lásku v oblasti světa, která je tak často zraňována násilím a válkami. Podpora takovéto přítomnosti je pro nás, kteří tvoříme mateřskou církev v Jeruzalémě, opravdu svatou věcí.

Kvůli hrozbě pandemie a jejích dopadů ničících celý svět, ale i z nedostatku solidních léčebných a ekonomických struktur v Palestině i v Jordánsku a v důsledku masové ztráty práce a příjmů, které z ní plynou, hledá velká část rodin v těchto zemích zdroje, aby mohla naplnit své základní potřeby. Možnost placení školného pro rodiče 12456 žáků našich 38 škol v Jordánsku a v Palestině, které musí také živit a šatit, je takřka nulová. Všechny školy musely být zároveň uzavřeny a okamžitě získaly vybavení pro distanční výuku, jejich učitelé pokračují ve výuce z domu v opravdu tíživých podmínkách. Z etického a morálního hlediska si za svou obětavou práci zaslouží odměnu. Je zapotřebí jim zaplatit obrovskou částku 7.194.264 dolarů.

Předpokládáme, že někteří rodiče naleznou prostředky, jak školné zaplatit, a jsme si jisti, že splní svůj závazek platby školného. Většina z nich však toho nebude schopna, což vytvoří deficit, který povede k ohrožení samotné existence těchto škol. Některé z nich již existují více než 150 let.

Pět škol, které máme v Izraeli, se nacházejí v naprosto odlišné situaci. Narozdíl od škol v chudých státech Jordánska a Palestiny, nabídl stát Izrael balíček ekonomické pomoci pro nezaměstnané a pro zavřené aktivity a garantoval, že finanční závazky, které školy mají, budou okamžitě uhrazeny. Pro tyto školy tedy žádný problém nehrozí.

Touto výzvou se obracíme na všechny bratry a sestry na světě, aby poskytli nezbytnou pomoc 12456 potřebným rodinám žáků, kteří navštěvují 38 škol Latinského patriarchátu jeruzalémského v Jordánsku a Palestině, abychom jim pomohli uhradit jejich finanční závazky. Pomohlo by to těmto rodinám během pandemie použít své omezené příjmy k tomu, aby mohly zajistit své bezprostřední potřeby.

Nám by to pak pomohlo udržet solidní, účinnou a živoucí institucionální síť, která je tak cenná v oblasti vzdělávání. Globální povaha pandemie, která je příčinou utrpení ve všech částech světa, pro nás znamená, že budeme nesmírně vděčni za jakoukoli pomoc, byť sebemenší.

Váš finanční příspěvek bude příspěvkem životu, vyjádřením naděje, kterou v sobě nese křesťanská služba. Našemu přemýšlení a naší modlitbě může pomoct tato věta z Evangelia:

„Dávejte a dostanete: míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.“ (Lk 6,38)

Upřímně vám děkujeme už nyní za to, že pamatujete na bratry a sestry ve Svaté zemi a modlíte se za ně.

† Pierbattista Pizzaballa, apoštolský administrátor

Zdroj: Web Latinského patriarchátu jeruzalémského (překlad © Česká magistrální delegace OESSH)

Back To Top