Skip to content

Ozvěna setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu, červen 2019

Evropští místodržitelé se ve dnech 11. a 12. června 2019 sešli na každoročním setkání v římském řádovém sídle, v paláci della Rovere, za přítomnosti řádového velmistra kardinála Edwina O’Briena. Setkání vedl generální viceguvernér pro Evropu, Jean-Pierre de Glutz, vzhledem k nepředpokládané nepřítomnosti generálního guvernéra velvyslance Leonarda Viscontiho di Modrone, hospitalizovaného v důsledku úrazu.

Shromáždění pracovalo v bratrském duchu. V průběhu obou dní představil obecnou situaci ve Svaté zemi Sami El-Yousef, vedoucí administrativy Latinského patriarchátu jeruzalémského, a charakterizoval projekty předkládané řádu ve třech prioritních oblastech vzdělávání, humanitární pomoci a pastorační péče.

Místodržitelé a magistrální delegáti se setkávali nejenom na plenárních zasedáních, ale také v pěti menších skupinách podle geografických oblastí. Z práce těchto skupin vzešly zprávy, čtené na plenárním zasedání. Z těchto zpráv vyplynula důležitost pravidelného kontaktu s Radou velmistra, aby bylo možno lépe koordinovat pomoc a dary ve prospěch Svaté země. Jasná je i snaha o podporu vstupu mladých lidí do řádu, jehož poslání je především duchovní. Jako příklad lze uvést iniciativu portugalského místodržitelství, které hmotně i organizačně podporuje aktivity dobrovolníků ve Svaté zemi, především z řad mladých.

Byla také ohlášena změna ve struktuře Rady velmistra: k dosavadním třem viceguvernérům, kteří pečují o místní organizace řádu (místodržitelství nebo magistrální delegace) v Evropě (a Africe), Austrálii a Americe, přibyl čtvrtý, který bude mít na starosti Latinskou Ameriku. Stal se jím dosavadní místodržitel pro Východní Španělsko Enric Mas, jehož úkolem bude podpořit rozvoj řádu zejména v těch latinskoamerických zemích, kde ještě nepůsobí. Byli také představeni noví místodržitelé v Německu, Východním Španělsku, Portugalsku, Monaku, na Gibraltaru a na Maltě.

Místodržitelé ze srdce poděkovali Otci Johnu Batemanovi, který končí své období služby jako sekretář kardinála velmistra, a přivítali jeho nástupce, libanonského kněze Maxima Baze, který začne svou službu v červenci 2019.

Na závěr setkání se kardinál velmistr rozloučil se všemi přítomnými a vyjádřil přání brzkého uzdravení generálního guvernéra.

„Byla to pro mne úžasná příležitost poznat rozmanitost života Řádu a jeho aktivit ve prospěch Svaté země, navázat osobní kontakty se skvělými lidmi ze všech koutů Evropy a uvědomit si hloubku našeho povolání k životu s Kristem a službě druhým. Z představení nelehké situace křesťanů i církve ve Svaté zemi také jasně vyplynulo, jak důležitá je pomoc Svaté zemi i v dnešní době,“ uvedl kancléř české magistrální delegace dr. Tomáš Parma, který na setkání zastupoval magistrálního delegáta dr. Jiřího Pořízku.

Zdroj: Web Rady velmistra Řádu Božího hrobu

Back To Top