Skip to content
„Už jenom samotný tento plnovous si zaslouží výjimečné ocenění“, řekl prý papež Pius IX. po audienci Valergovi v roce 1847.

Giuseppe Valerga (1813–1872)
latinský patriarcha jeruzalémský
administrátor a rektor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 1847–1872

Mons. Giuseppe Valerga (9. dubna 1813, Loano – 2. prosince 1872, Jeruzalém) pocházel z diecéze Albenga, kde také začal svá seminární studia v semináři. Dokončil je na římské univerzitě „Sapienza“, kde vystudoval právo a teologii, ale věnoval se i hebrejštině a arabštině. Roku 1837 byl vysvěcen na kněze a již v roce 1841 odešel na misie do Sýrie a posléze v Mosulu. Roku 1847 se papež Pius IX. rozhodl obnovit Latinský patriarchát jeruzalémský a za nového patriarchu byl vybrán mladý a učený Giuseppe Valerga. Dne 23. července 1847 papež vydal breve Nulla celebrior, jímž obnovil rezidenční latinský patriarchát v Jeruzalémě a 10. října téhož roku osobně udělil Valergovi biskupské svěcení. Po vydání prováděcí instrukce Sanctissimus Dominus Kongregace pro šíření víry dne 10. prosince se mohl Valerga vydat na cestu do své nové diecéze, v palestinské Jaffě přistál 15. ledna 1848.  V průběhu svého působení byl v takřka neustálém sporu s františkánskými kustody Svaté země, kteří nelibě nesli, že nový patriarcha převzal část jejich výsad a prerogativ a snažil se i o ekonomickou nezávislost patriarchátu na Kustodii Svaté zěmě.

K těmto výsadám patřila i pravomoc jmenovat a pasovat rytíře Božího hrobu, již potvrdila již zmíněná instrukce Kongregace propagandy. Díky patriarchovi Valergovi se z původně osamocených jednotlivých rytířů stal skutečný řád, společenství osob. Tento vývoj potvrdil papež Pius IX. vydáním breve Cum multa sapienter z 24. ledna 1868. Podle něj byl Řád Božího hrobu papežským řádem, který uděluje latinský patriarcha jeruzalémský jako „administrátor a rektor řádu“ jmenovaný papežem. Dokument navíc řád rozdělil do tříd a upřesnil jeho insignie.

Valerga byl skutečným obnovitelem latinského patriarchátu v Jeruzalémě: vybudoval sídlo patriarchátu a jeho konkatedrálu, kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova, postavil diecézní seminář v Bejt Džalá, vybudoval diecézní klérus nezávislý na františkánech a založil deset nových farností patriarchátu. Byl také aktivním účastníkem prvního vatikánského koncilu. V únoru 1872 vysvětil svou konkatedrálu a o několik měsíců později zemřel v důledku tyfové nákazy. Je pochován v jeruzalémské konkatedrále.

Zdroje a podněty pro další četbu

  • Pieraccini Paolo, Il Ristabilimento del Patriarcato latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa. La dialettica istituzionale al tempo del primo patriarca Mons. Giuseppe Valerga (1847–1872), Cairo – Jerusalem 2006.
  • Cécile Leca, The Latin Patriarchs of Jerusalem – Ten facts about Giuseppe Valerga, článek na webu Latinského patriarchátu jeruzalémského, 21. 2. 2022 (dostupné v angličtině, arabštině, španělštině a francouzštině).
  • Monsignor Valerga, il Patriarca rifondatore, krátký článek v Newsletteru č. 66 (podzim 2022). s. III.
Back To Top