skip to Main Content

Giuseppe Valerga (1813–1872)
latinský patriarcha jeruzalémský
administrátor a rektor Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského v letech 1847–1872

Mons. Giuseppe Valerga (9. dubna 1813, Loano – 2. prosince 1872, Jeruzalém) pocházel z diecéze Albenga, kde také začal svá seminární studia v semináři. Dokončil je na římské univerzitě „Sapienza“, kde vystudoval právo a teologii, ale věnoval se i hebrejštině a arabštině. Roku 1837 byl vysvěcen na kněze a již v roce 1841 odešel na misie do Sýrie a posléze v Mosulu. Roku 1847 se papež Pius IX. rozhodl obnovit Latinský patriarchát jeruzalémský a za nového patriarchu byl vybrán mladý a učený Giuseppe Valerga. V průběhu svého působení byl v takřka neustálém sporu s františkánskými kustody Svatí země, kteří nelibě nesli, že nový patriarcha převzla část jejich výsad a prerogativ.

K těmto výsadám patřila i pravomoc jmenovat a pasovat rytíře Božího hrobu, a díky patriarchovi Valergovi se z původně osamocných rytířů stává skutečný řád. Tento vývoj potvrdil papež Pius IX. vydáním breve Cum multa sapienter z 24. ledna 1868. Podle něj byl Ř8d Božího hrobu papežským řádem, který uděluje latinský patriarcha jeruzalémský jako „administrátor a rektor řádu“ jmenovaný papežem. Dokument navíc řád rozdělil do tříd a upřesnil jeho insignie.

Valerga byl skutečným obnovitelem latinského patriarchátu v Jeruzalémě: vybudoval sídlo patriarchátu a jeho konkatedrálu, kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova, postavil diecézní seminář v Bejt Džalá, vybudoval diecézní klérus nezávislý na františkánech a založil deset nových farností patriarchátu. Byl také aktivním účastníkem prvního vatikánského koncilu. V únoru 1872 vysvětil svou konkatedrálu a o několik měsíců později zemřel. Je pochován v jeruzalémské konkatedrále.

Zdroje a podněty pro další četbu

  • Pieraccini Paolo, Il Ristabilimento del Patriarcato latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa. La dialettica istituzionale al tempo del primo patriarca Mons. Giuseppe Valerga (1847–1872), Cairo – Jerusalem 2006.
  • Cécile Leca, The Latin Patriarchs of Jerusalem – Ten facts about Giuseppe Valerga, článek na webu Latinského patriarchátu jeruzalémského, 21. 2. 2022 (dostupné v angličtině, arabštině, španělštině a francouzštině).
Back To Top