Skip to content

SHROMÁŽDĚNÍ KATOLICKÝCH ORDINÁŘŮ VE SVATÉ ZEMI

Jeruzalém, 11. října 2023

„Bůh totiž není Bohem zmatku, ale pokoje“ (1 Kor 14,33).

Drazí bratři a sestry, ať nám Pán dá skutečně svůj pokoj!

To, co se nyní odehrává, je pro všechny velmi bolestné a šokující. Zas a znovu se ocitám uprostřed politické a vojenské krize. Nečekaně jsme byli vrženi do záplavy neslýchaného násilí. Nenávist, kterou bohužel zakoušíme již příliš dlouho, ještě více poroste, a spirála násilí, kterou rodí, vytvoří další ničení. Jako by všechno mluvilo o smrti.

V tomto okamžiku bolesti a zděšení nechceme zůstat beze zbraní. A nemůžeme připustit, aby smrt a její ostny (1 Kor 15,55) byly jediným slovem, které je slyšet.

Proto cítíme potřebu modlit se, obracet naše srdce k Bohu Otci. Jen tak můžeme čerpat sílu a pokoj k tomu, abychom prožívali tento čas a obracet se k němu v modlitbě přímluvy, úpěnlivé prosby, modlitbě křiku před Boží tváří.

Jménem všech ordinářů Svaté země vyzývám všechny farnosti ařeholní společenství ke dni postu a modliteb za pokoj a smíření.

Prosím, aby v úterý 17. října všichni vykonali den postu, odříkání a modliteb. Ať se zorganizují okamžiky modliteb s eucharistickou adorací, s modlitbou růžence k Nejsvětější Panně. V mnoha částech naší diecéze pravděpodobně okolnosti nedovolí setkání velkých shromáždění. Určitě však bude možné zorganizovat prosté a střídmé společné okamžiky modlitby ve farnostech, v řeholních komunitách, v rodinách.

Tímto způsobem budeme všichni sjednoceni i přese všechno a budeme se moci setkat v modlitbě, která ze všech srdcí jako v chóru předá Bohu Otci naši žízeň po pokoji, spravedlnosti a smíření.

Na všechny pamatuji ve své modlitbě

+ Pierbattista kard. Pizzaballa
Latinský patriarcha jeruzalémský
Předseda Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, říjen 2023.

Back To Top