Skip to content

Jan Pavel papež II.
Na věčnou paměť věci.

Je známo, že členové význačného Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského již od pradávna s mimořádnou úctou vzývají panenskou Bohorodičku jako „Naši Paní Královnu Svaté země“.

Z tohoto důvodu řádový velmistr, náš ctihodný bratr Josef, svaté církve římské kardinál Caprio, na základě společných proseb řádně schválil volbu blahoslavené Panny Marie se zmíněným titulem za patronku u Boha Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a dopisem datovaným 29. listopadu minulého roku požádal, aby Apoštolský stolec potvrdil podle norem o ustanovování svatých patronů a podle nařízení instrukce o zvláštních kalendářích a o uznání vlastních breviářových a mešních textů č. 30 tuto jeho volbu a schválení.

My pak, chtěje vyslyšet prosby Jeho Eminence a poskytnout milovaným dětem tohoto Řádu mimořádný důkaz naší blahosklonnosti, a protože tato volba i schválení byly provedeny podle předpisů práva a se splněním toho, co v této věci z oprávnění námi uděleného a z plnosti apoštolské moci ustanovila Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, silou tohoto listu navěky potvrzujeme blahoslavenou Pannu Marii vzývanou jako „Naši Paní Královnu Svaté země“ za patronku u Boha Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského a udělujeme všechna práva a liturgická privilegia podle příslušných rubrik.

Nepochybujeme, že členové tohoto Řádu, tak drahého našim předchůdcům římským velekněžím i nám samotným, budou tímto slavnostním vyhlášením podníceni k úctě k přeslavné Bohorodičce, k šíření katolické víry a k starobylému a hlubokému společenství s tímto Stolcem blaženého Petra.

Konečně chceme, aby byl tento list nábožně zachováván a měl své účinky nyní i v budoucnu, i přes všechna protichůdná nařízení.

Dáno v Římě u sv. Petra pod rybářským prstenem dne 21. měsíce ledna léta 1994, šestnáctého roku našeho pontifikátu.

Angelo kardinál Sodano,
státní sekretář

Zdroj: Acta Apostolicae Sedis 86 (1994), s. 394–395. Český překlad: © Česká magistrální delegace, 2019.

Back To Top