Skip to content

Jak upozornil server církev.cz., dnes Vatikán zveřejnil list papeže Františka křesťanům ve Svaté zemi, v němž jim vyjadřuje svou otcovskou lásku a duchovní blízkost. Přinášíme jeho český překlad.

Drazí bratři a sestry,

už dlouho na vás myslím a každodenně se za vás modlím. Ale nyní, v předvečer letošních Velikonoc, které pro Vás jsou hodně utrpením a ještě dost málo zmrtvýchvstáním, cítím potřebu vám napsat, abych vám řekl, že vás nosím ve svém srdci. Jsem blízko Vám všem, v různosti vašich ritů, drazí katoličtí věřící rozptýlení po celém území Svaté země. Zvlášť jsem nablízku těm, kdo v těchto nesnázích nejbolestněji trpí absurdním dramatem války: dětem oloupeným o budoucnost, těm, kteří truchlí a trpí, a všem, kdo zakouší úzkost a zděšení.

Srdcem naší víry jsou Velikonoce, které mají daleko hlubší význam pro Vás, kteří je slavíte na místech, na nichž Pán žil, zemřel a vstal z mrtvých. Nejenom dějiny spásy, ale ani její geografie by neexistovaly bez země, kde již po staletí žijete, v níž chcete zůstat a kde je dobré, abyste zůstali. Díky za vaše svědectví víry, díky za lásku, která je mezi vámi, díky za to, že umíte doufat proti vší naději.

Toužím po to, aby každý z vás pocítil moji náklonnost otce, který zná vaše trápení a vaši únavu, zvlášť v těchto posledních měsících. A společně s mou náklonností můžete vnímat i lásku všech katolíků světa! Ať Pán Ježíš, náš Život, jako dobrý Samaritán ošetří rány vašeho těla a vaší duše olejem útěchy a vínem naděje.

Když na vás myslím, vzpomínám také na pouť, kterou jsem vykonal mezi vámi před deseti lety, a činím svými slova, která svatý Pavel VI., první Petrův nástupce, který putoval do Svaté země, řekl všem věřícím před padesáti lety: „Prodlužování stavu napětí na Středním Východě, aniž by byly učiněny nezvratné kroky k míru, představuje závažné a trvalé nebezpečí, které neohrožuje pouze klid a bezpečnost těchto národů – a mír na celém světě – ale také některé z různých důvodů vrcholně drahocenné hodnoty velké části lidstva.“ (apošt. exhortace Nobis in Animo, 1974).

Drazí bratři a sestry, křesťanské společenství Svaté země v průběhu staletí střežilo místa spásy, ale také prostřednictvím vlastního utrpení neúnavně svědčilo o tajemství Utrpení Páně. Svou schopností stále znovu se zvedat a kráčet kupředu zvěstovalo a stále zvěstuje, že Ukřižovaný vstal z mrtvých, že i se znameními svého utrpení se zjevil učedníkům a vstoupil na nebesa, kam Otci přinesl naše utrápené ale vykoupené lidství. V těchto temných časech, kdy se zdá, že temnota Velkého pátku pokrývá vaši zemi a tolik dalších částí světa pokřivené bolestí zbytečného šílenství války, která je vždy a pro všechny krvavou porážkou, jste vy pochodněmi svítícími v noci, jste sémě dobra v zemi rozervané konflikty.

Modlím se za vás a s vámi: “Pane, ty jsi náš pokoj (srov. Ef 2,14-22). Ty, který jsi označil za blahoslavené tvůrce pokoje (srov. Mt 5,9): osvoboď lidská srdce od nenávisti, násilí a ducha pomsty. Vzhlížíme k tobě a následujeme tebe, který jsi milosrdný, tichý a pokorného srdce (srov. Mt 11,29). Dej, ať nikdo neoloupí naše srdce o naději, že se pozvedneme a s Tebou znovu povstaneme. Dej, ať se nikdy neunavíme v obraně důstojnosti každého člověka bez rozdílu náboženství, etnika či národnosti, počínaje těmi nejzranitelnějšími: ženami, starými lidmi, dětmi a chudými.”

Bratši, sestry, chci vám říct: nejste sami, nenecháme vás samotné, ale zůstaneme s vámi solidární prostřednictvím modlitby a činné lásky, a doufáme, že se k vám budeme moci znovu vrátit jako poutníci, abychom se vám podívali do očí a objali vás, abychom lámali chléb bratrství a obdivovat výhonky naděje vyrostlé z vašich semínek, zasetých v bolesti a šlechtěných s trpělivostí.

Vím, že vaši pastýři, řeholníci i řeholnice jsou vám nablízku. Děkuji jim z celého srdce za vše, co vykonali a nadále konají. Ať v tavícím kelímku utrpení roste a září zlato jednoty, i s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání. Také jim bych chtěl vyjádřit mou duchovní blízkost a mé povzbuzení. Všechny nesu v modlitbě.

Žehnám vám a svěřuji vás do ochrany blahoslavení Panny Marie, dcery vaší země. Znovu vyzývám všechny křesťany světa, aby vám dali pocítit jejich konkrétní podporu, aby se neúnavně modlili za pokoj a mír pro všechny obyvatele vaší země.

Bratrsky,

FRANTIŠEK

Řím, Sv. Janů v Lateránu, Svatý týden 2024.

Zdroj. Webové stránky Svatého Stolce. Překlad: © České místodržitelství OESSH, březen 2024.

Back To Top