Skip to content

V roce 1900 rozhodl papež Lev XIII. „pro povzbuzení poutí do Palestiny“ o ustanovení poutnického znamení, Signum sacri itineris Hierosolymitani – Znamení svaté cesty (pouti) jeruzalémské. Formálně bylo poutní znamení ustanoveno dekretem Kongregace de Propaganda fide dne 2. května 1901, další instrukce této kongregace byly v průvodním dopisu kustodovi Sv. země z 28. VI. 1901. Jde o papežské vyznamenání, udělované kustodem Svaté země těm poutníkům, kteří přispěli na potřeby dobročinnosti Kustodie Svaté země, uhradili cenu vyznamenání, a původně měli i doporučení svého faráře a místního ordináře.

Kříž jeruzalémských poutníků („připomínková medaile zbožné pouti na Svatá místa“) je udělován kustodem jménem papeže ve třech stupních: bronzový, stříbrný a zlatý. Poutník o jeho udělení dostává písemný diplom, aby v jeho „mysli zůstaly navždy živé plody a památka na vykonanou posvátnou pouť“.

Vyznamenání je tvořeno jeruzalémským křížem, který má na averzu ve středovém kruhovém medailonu profilový portrét papeže Lva XIII. s nápisem LEO XIII P.M. CREAVIT AN. MCM, v menších medailonech na břevnech kříže jsou výjevy Zvěstování, Narození Páně, Křtu Páně a ustanovení Eucharistie, a na berličkách hlavního kříže je nápis CHRISTI AMOR CRUCIFIXI TRAXIT NOS (přitáhla nás láska ukřižovaného Krista). Revers nese v centrálním medailonu výjev anděla zvěstujícího ženám Kristovo zmrtvýchvstání, na ramenou kříže pak Kristovu modlitbu v Getsemanské zahradě, jeho bičování, korunování trním a ukřižování. Na berličkách hlavního kříže je nápis SIGNUM SACRI ITINERIS HIEROSOL[ymitani].

Bronzový kříž byl udělován při první poutní cestě, stříbrný při druhé (nebo vedoucím poutních výprav či duchovním), zlatý (přesněji: z pozlaceného stříbra) při třetí cestě nebo jako ocenění mimořádných zásluh. Dekorace mohla být nošena při liturgii, procesích a poutích, nebo v přítomnosti papeže, a to na levé straně hrudi, na červené hedvábné stuze se čtyřmi modrými linkami a bílým lemem se žlutým středovým pruhem.

Fakt, že vyznamenání uděluje kustod Svaté země, byl vnímán jako ocenění zásluh františkánů ve Svaté zemi, a vyznamenání je jistým druhem náhrady za ztrátu privilegia pasovat rytíře Božího hrobu i za skutečnost, že papež Lev XIII. otevřel Svatou zemi i působení jiných řeholních společenství (dominikánům, benediktinům, asumpcionistům).

V současné době je kříž udělován jakýmkoli poutníkům, bez věkového omezení, není již nutné potvrzení faráře, nedělá se rozdíl mezi tím, na kolikáté pouti do Svaté země poutník právě je, a je udělován i nekatolíkům. Vyznamenání je udělováno na základě příspěvku na charitativní činnost Kustodie Svaté země a zájem o jeho udělení je třeba nahlásit kustodii s dostatečným předstihem.

Back To Top