Skip to content

Ctění pánové, ctěné dámy, drazí bratři a sestry!

1. S radostí se k vám obracím se svým srdečným pozdravem při příležitosti shromáždění Konzulty zasloužilého Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského. Zvlášť a s vděčností zdravím kardinála Carla Furna, řádového velmistra, který velmi oddaně sleduje vaše aktivity.

Vaším prostřednictvím, drazí členové Rady velmistra a místodržící, ať výraz mé vděčnosti dojde ke všem rytířům a dámám Božího hrobu, kteří pracují k prospěchu křesťanů ve Svaté zemi. Všechny Vás chválím a povzbuzuji za podporu, kterou přinášíte Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě i za všechny další iniciativy, které tak velkodušně vykonáváte.

2. „Růst ke službě – sloužit k růstu“: to je heslo, jenž je vám tak drahé. Je cílem, k němuž směřuje úsilí každého z členů vašeho sdružení.

Potřeb, které je zapotřebí naplnit pro rozvoj spravedlnosti a míru v oblasti středního Východu, poznamenané přetrvávající a hlubokou společensko-ekonomickou krizí, je mnoho, dokonce nespočet.

Do tohoto prostředí je zasazena vaše humanitární a duchovní činnost, která směřuje do dnes více než jindy životně důležité oblasti mládeže. Pomoc křesťanům ve Svaté zemi se konkrétním způsobem uskutečňuje tím, že mladým lidem je poskytována vhodná školní výchova. Přál bych si, aby se podařilo se stále vyšší bezpečností a stabilitou zajistit ve školách křesťanskou výchovu, v prostředí respektu a spolupráce mezi různými složkami společnosti.

Stejně důležitá je finanční podpora Řádu pro „udržování a podporu kultovní, charitativní, kulturní a společenské aktivity a instituce katolické církve ve Svaté zemi, především ty, které organizuje Latinský jeruzalémský patriarchát“ (Statut, čl. 2).

3. Drazí bratři a sestry! Vycházet vstříc potřebám Církve ve Svaté zemi je součástí vašeho poslání, ale daleko více je nutné nabízet koherentní svědectví víry. Ať je tedy vaší prvotní starostí především tíhnout ke svatosti, která je všeobecným posláním všech věřících.

Staňte se budovateli lásky a míru, hledejte svou inspiraci v životě a skutcích Evangelia, především v tajemství utrpení a zmrtvýchvstání Krista. Vaším vzorem ať je Maria, Matka věřících, která byla stále připravena radostně přilnout k Boží vůli. Vzývejte ji každodenně krásnou a tradiční modlitbou růžence, která pomáhá kontemplovat Krista pohledem jeho svaté Matky. Bude to pro vás zdrojem růstu, jako to bylo pro vašeho slavného spolubratra, blahoslaveného Bartola Longa.

S těmito myšlenkami uděluji ze srdce každému z vás zvláštní apoštolské požehnání, které rád vztahuji i na všechny členy Rytířského řádu Božího hrobu a na jejich rodiny.

Ve Vatikánu, 16. října 2003.

Jan Pavel II.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Český překlad: © Česká magistrální delegace řádu Božího hrobu, leden 2021.

Back To Top