Skip to content

Pane kardinále,
ctění pánové,
drazí bratři a sestry!

1. Mám radost, že vás mohu srdečně pozdravit při dnešní příležitosti, kdy se v Římě setkávají Rada velmistra a místodržitelé starobylého a úctyhodného Rytířského řádu Božího hrobu.

Děkuji panu kardinálovi Carlu Furnovi, vašemu velmistrovi, za jeho vznešený pozdrav, v němž vyjádřil vaše společné pocity a vzdávám mu díky za dar, který mi předal jménem vás všech.

Drazí, vaše snaha o apoštolát a charitu je především díle, které vyvěrá z hlubokých motivací víry, víry v Krista, vtěleného Syna Božího, pravého Boha a pravého člověka, jehož tělo bez života spočinulo v hrobě, odkud povstalo o velikonočním ránu. Měsíce, které nás nyní dělí od Velkého Jubilea, jsou vhodnou příležitostí, abyste znovu a s hlubokým přesvědčením potvrdili tuto víru v Pána Ježíše, a přesvědčivým svědectvím se o ni podělili se všemi, kdo se na vás obracejí a očekávají od vás slovo naděje a láskyplné gesto, které vyvěrají z plného přilnutí k Vykupiteli člověka.

2. Znamení, kterým se váš Řád vyznačuje, je rudý kříž Svaté země. Představuje rány Páně a jeho Krev, která vykoupila celé lidstvo. Nechť je vtištěn do vašeho srdce, abyste tak při každé příležitosti byli svědky Kristovými, živými a aktivními členy vašich církevních společenství. Když budete vnitřně živeni úctou ke Kristovu Kříži, dokážete okolo sebe šířit lásku k Zemi, po níž kráčel během své pozemské existence Vykupitel, a burcovat mysli věřících k tomu, aby církvi žijící na místech posvěcených přítomností Krista nechyběla nutná pomoc k uskutečnování prozřetelnostního plánu Božího.

Vaše poslání je důležité a plné významu! Ve věrnosti k vašemu zvláštnímu charismatu jste povoláni, abyste se v určitém slova smyslu stali napodobiteli charitativní horlivosti apoštola Pavla, který sbíral pomoc „ve prospěch svatých“ v Jeruzalémě (srv. 2 Kor 8, 4) a vyzýval různé církve, aby štědře poskytly almužny ve prospěch bratří v Jeruzalémě, protože „když pohané dostali podíl na jejich duchovních statcích, musejí jim zase posloužit svými statky časnými.“ (Řím 15,27)

3. Co pak říci o vaší mimořádně cenné službě jednotě všech věřících? V poslušnosti k učení II. vatikánského koncilu a podle možností každého z vás je třeba, abyste byli přesvědčenými činiteli ekumenismu, abyste stáli za iniciativami spolupráce s jinými křesťanskými konfesemi, a pečovali o dialog s následovníky jiných náboženství, a to pod vedením biskupů, aby v Zemi Knížete pokoje byl poílen pokoj a mír, v onom Jeruzalémě, který se stal symbolem věčné blaženosti.

Způsoby, jimiž je možné přispět k plnému rozvoji typického povolání Svatého Města, jsou různé. Prvním a neujúčinnějším je zajisté modlitba, protože bez ustavičné modlitby se ti, kdo chtějí budovat obec, namáhají nadarmo. Buďte proto horlivými apoštoly modlitby.

Na druhém místě ať je vaší snahou rozvoj iniciativ, které chtějí podporovat a mapomáhat projektům míru a spolupráce, které mají učinit ze Svaté země zemi setkání a dialogu ve vzájemném respektu a poctivé spolupráce.

Křesťanům, kteří ve Svaté zemi žijí a kteří v současnosti procházejí nemalými obtížemi, se snažte dát pocítit bratrskou pomoc, spojenou s onou chvályhodnou velkodušností, kterou se vaše činnost vyznačuje. Pán vám dá svou odměnu a bude žehnat každému vašemu úsilí.

4. Drazí! Tyto cíle, které leží před vámi, dostávají mimořádnou důležitost tím, víc, oč se přibližuje Jubilejní rok. Svaté město, které stejně jako Řím vyzývá k pouti víry, ať je cílem vaší duchovní cesty pokání a obrácení. V tomto duchu přicházejte na Svatá místa a buďte organizátory a propagátory poutí do Jeruzaléma, a těm, kdo se tam nebudou moci vydat, doporučujte častou modlitbu křížové cesty.

Příslušnost k Řádu Božího hrobu se tak stane podnětem osobní askeze zaměřené na meditaci hlubokých ponaučení, která pramení z Kříže. Bude také podnětem k pastorační činnosti v prostředí nové evangelizace. Ať je vám na této duchovní a apoštolské cestě oporou nebeská patronka, Maria, Královna Svaté země, která se ve své pozemské existenci plně nabídla k realizaci spásného plánu Božího.

S tímto přáním každému z vás uděluji apoštolské požehnání, do něhož velmi rád zahrnuji i všechny členy Řádu a všechny vaše rodiny.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top