Skip to content

Myšlenky k blahopřání pro rok 2021

Po roce, který byl tak obtížný v důsledku pandemie Covid-19, a přinesl s sebou četná úmrtí, vztahové krize, ekonomické problémy, jež se nevyhnuly nikomu, nás plynutí času přivádí do nového roku 2021, roku plného očekávání a naděje. Všichni jsme vedeni k tomu, abychom uvažovali o věcech v životě podstatných i o tom, jak dát smysl věcem, které stojí za to: identitě se sebou samotnými a s Bohem, vztahům ve společnosti, chudým, životnímu prostředí, lidem, kteří se od nás liší kulturně i nábožensky, naší budoucnosti.

Je to stejné i pro nás, dámy a rytíře Řádu Božího hrobu jeruzalémského. I přes všeobecnou krizi se naše nasazení pro Svatou zemi neumenšilo, naopak bylo posíleno úvahou o tom, že máme v srdci zodpovědnost, která je pro nás poctou. I když jsme nemohli vykonat pouti, museli omezit setkávání, organizaci užitečných iniciativ a účast na nich, neomezili jsme práci na formaci, posílili jsme svou velkodušnost.

Máme nový Statut, základ pro naši organizaci, jsou prohlubovány rysy naší spirituality, máme rozpracován Všeobecný organizační řád a liturgický Rituál, otevřeli jsme diskusi o přijímání mladých lidí do Řádu, hodnotíme, jak bychom mohli nabídnout citové, duchovní a asociativní přilnutí řeholnicím a řeholníkům, kteří mají na srdci Boží hrob a Svatou zemi, nemluvě o tolika projektech na podporu křesťanských společenství v Ježíšově zemi. Vnímáme i situace urgentních humanitárních potřeb, protože smysl pro křesťanskou lásku a pomoc je inkluzivní.

Rok 2021 se tedy otevírá v obnovení naději v Boha, protože víme, že všechno je požehnáním. S tímto vědomím přijměme požehnání Nejvyššího a rozprostřeme jej na všechny lidi, tak jako jej Mojžíš rozprostřel na lid Boží:

„Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě!
Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý!
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!“ (Num 6,24–26)

Jsem přesvědčen, že jde o to nejlepší blahopřání, které si můžeme navzájem dát pro všechny dny nového roku, a v tomto smyslu Vám přeji požehnaný rok 2021!

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, leden 2021.

Back To Top