Skip to content

Začal synodální proces v diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského

V sobotu 30. října 2021 zahájil při slavení dopolední mše sv. ke cti Panny Marie, Královny Palestiny, v jejím svatostánku v Deir Rafat, jeruzalémský patriarcha Pierbattista Pizzaballa diecézní fázi všeobecného synodálního procesu katolické církve v diecézi Latinského patriarchátu jeruzalémského. Po mši sv, následovalo tradiční procesí se sochou Panny Marie, Královny Svaté země, okolo mariánské svatyně v Deir Rafat. Záznam bohoslužby je možné sledovat na Youtoube, komentovaný anglicky, italsky, francouzsky, španělsky a arabsky.

Souběžně byl diecézní proces zahájen i v dalších pastoračních zónách patriarchátu: pro Jordánsko v kostele Panny Marie Nazaretské ve Sweifieh v Ammánském governatorátu a pro Kypr v maronitské katedrále Panny Marie Milostné. Na schůzi Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi dne 5. října 2021 bylo rozhodnuto, že všechny katolické církve různých ritů (latinský, maronitský, melchitský, syrský, arménský a chaldejský) budou slavit diecézní fázi synodu společně, a ne rozděleně. Pro pastorální zónu Galileje a Palestiny koordinuje synodální cestu jezuita P. David Neuhaus, v oblasti Jordánska melchitský kněz P. Mody Al-Hindalya, na Kypru maronitský kněz P. Ibrahim Khita. Závěrečné shrnutí diecézní fáze synodální cesty bude zasláno Radě východních katolických patriarchů, která zašle shrnutí generálnímu shromáždění synodu v Římě.

Cesta učedníků do Emauz: obraz synodální cesty pro církev ve Svaté zemi

Církev ve Svaté zemi zvolila pro své synodální setkávání jako obraz a metodologii cestu učedníků do Emauz, jak to podrobně popisuje patriarcha Pizzaballa ve svém pastýřském listu všem věřícím diecéze z 15. října 2021:

„Dva prchající učedníci, kteří diskutovali o svých problémech, o neúspěchu Kříže, se ocitli daleko od Jeruzaléma, bez zkušenosti s Kristem, a na cestě jej nalezli, aniž by vyvinuli jakoukoli snahu. Jde po cestě s nimi, odhaluje jim smysl Písem, především to, co se týká skandálu Kříže. Zastavuje se, láme s nimi chléb a otevírá jejich oči. Díky přítomnosti Krista uprostřed nich se stávají svědky jeho Zmrtvýchvstání.

Jaká může být synodální metoda pro Jeruzalémský patriarchát?

  1. Jít do Emaus, klidně i fyzicky, tedy na místa, kde se Kristus zjevil a mluvit o tom, co není v pořádku.
  2. Nestačí však jen říct, co není v pořádku, ale – stejně jako to udělal Kristus pro dva učedníky na cestě do Emauz – je důležité propojit naši životní zkušenost s Písmy. Vidět, jak Písmo může osvětlit významné skutečnosti našeho života a dát jim odlišnou perspektivu (Kříž Kristův a můj kříž).
  3. Tak odhalíme smysl Písem o Vzkříšení Kristově i o našem životě.
  4. Na tomto místě budeme lámat chléb a necháme Krista, aby nás přivedl zpět do Jeruzaléma.
  5. A oznámíme apoštolům, co jsme na cestě zažili.

Běžně jsme zvyklí jednat každý ve vlastním kontextu: mladí s mladými, řeholníci s řeholníky, rodiny s rodinami, atd. Podle mne bude důležité, abychom se potkávali na všech úrovních: mládež s rodinami, setkávat se se staršími v domovech seniorů, navštěvovat domy, střetávat se s prostředími, která jsme dříve neznali, místní farnosti s cizinci, zahraniční pracovníci s místními věřícími a tak podobně. Více než nějaké teoretické diskurzy je užitečné setkat se s novými zkušenostmi a naslouchat jim, učit se od nich: je užitečnější jít do kláštera a naslouchat životní zkušenosti řeholnic, než dělat teoretické pojednání o řeholním životě. je výstižnější naslouchat životní zkušenosti farníka ve Svaté zemi, než vypracovat nádhernou teorii o místní církvi. Fyzicky se pohnout u vlastního farního domu, z vlastního centra, a setkávat se s jinou, nepoznanou skutečností místní Církve, by v mnoha případech mohlo znamenat důležitý rozdíl.

Od toho všeho nemůžeme očekávat dramatické změny nebo mimořádné plody. Plody přicházejí vždy až po delším čase, a jen tehdy, když se v dané oblasti skutečně pracovalo. Již to by bylo dostatečné, kdyby tento Synod byl počátkem nového způsobu setkávání se ve společenství, kde se všichni cítíme být účastni na životě druhých, sjednoceni v Ježíšově osobě, v srdci naší víry, která dává smysl našemu pobývání zde ve Svaté zemi, a která živí a osvěcuje lásku podpírající náš každodenní život.

Měli bychom to všechno dělat ne proto, že se to po nás chce, ale protože jsme přesvědčeni, že jde o velmi pěkný a užitečný okamžik pro život naší Církve. V naději, že tato cesta zahájená papežem Františkem znovu zažehne naši vášeň pro Církev, v očekávání brzkého setkání s vámi se všemi, Vám přeji všechno dobré a vzývám mocnou přímluvu blahoslavené Panny Marie, Královny Svaté země, aby nás na této cestě doprovázela.“

Modlitba České magistrální delegace za synodální cestu ve Svaté zemi

Rytíři a dámy Božího hrobu v České republice se za zdar a četné plody synodální cesty společně modlili na oslavě Panny Marie, Královny Svaté země při pouti na Svatou Horu u Příbrami, kde v sobotu 30. června 2021 od 17,00 hod. slavil mši svatou J. E. Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice.

Back To Top