Skip to content

Pozdrav papeže Františka účastníkům setkání společné pracovní skupiny pro mezináboženský dialog mezi Svatým Stolcem a Palestinou

Dne 9. března 2023 papež František přijal účastníky Společné pracovní skupiny pro dialog mezi Svatým Stolcem a Palestinou. Tato skupina vznikla v prosinci 2017 vydáním společného prohlášení, které z vatikánské strany podepsal prezident Papežské rady (dnes: DIkasteria) pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Tauran, a šejch Mahmúd Al-Habbaš, nejvyšší soudce palestinské samosprávy a prezident PAlestinské komise pro mezináboženský dialog. Papež účastníkům tohoto setkání řekl:

Drazí bratři a sestry, přeji vám dobrý den a vítám vás!

Děkuji kardinálu Coccopalmeriovi za jeho slova a jsem šťasten, že zde mohu přijmout vás všechny, kteří jste uvedli v život toto setkání společné pracovní skupiny pro dialog.

Vzpomínám velmi rád na kardinála Jeana-Louise Täurana, který společně se zde přítomným šejchem Mahmúdem Al-Habbašem – jehož zdravím – vytvořil tuto skupinu. Jeho horlivost a jeho moudrost ať nadále isnpirují vaše nasazení a vaše iniciativy.

Za téma tohoto setkání jste si zvolili duchovní význam Jeruzaléma, svatého města pro židy, křesťany i muslimy. Chtěl bych připomenout, že v roce 2019 jsme s Jeho Veličenstvem marockým králem vydali společné prohlášení, v němž jsme vyzývali, aby město Jeruzalém „bylo chráněno jako společný poklad lidstva a především věřících třech monoteistických náboženství jakožto místa setkání a symbol mírumilovné koexistence, kde se pěstuje vzájemný respekt a dialog.“

V evangeliu je Jeruzalém místem, kde se odehrává mnoho událostí Ježíšova života, už od jeho dětství, když byl uveden do Chrámu, kdy byl cílem každoročního putování jeho rodičů během velikonočních oslav. Ve Svatém městě Ježíš vyučoval a vykonal různá podivuhodná znamení, ale především v něm naplnil své poslání, když zde trpěl, zemřel a vstal z mrtvých. To je v samotném srdci křesťanské víry. V Jeruzalémě se zrodila církev, když Duch svatý sestoupil na učedníky, usebrané v modlitbě s Pannou Marií, a dotlačil je k tomu, aby poselství spásy hlásali všem.

Jeruzalém však má univerzální hodnotu, která je obsažena již v jeho jménu: „Město pokoje“. V souvislosti s tím bych chtěl připomenout jeden okamžik Ježíšova života. Když se blížilo jeho utrpení, přicházel do Svatého města a „když uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji!“ (Lk 19,41–42) Ježíš pláče nad Jeruzalémem. Neměli bychom okolo toho přejít příliš rychle. Tento Ježíšův pláč si zaslouží, abychom o něm uvažovali, v tichu. Bratři a sestry, kolik mužů a žen, židů, křesťanů, muslimů plakalo a ještě dnes pláče nad Jeruzalémem! Také v nás, někdy, myšlenka na Svaté město probouzí pláč, protože je jako matka, jejíž srdce nenalézá klidu, kvůli tomu, že její děti tolik trpí.

Tato epizoda z Ježíšova života nám připomíná hodnotu soucitu, Božího soucitu s Jeruzalémem, který se má stát i naším soucitem, soucitem, který je silnější než jakákoli ideologie, než jakékoli seskupení. Láska ke Svatému městu, láska k matce, které si zaslouží respekt a úctu všech, musí být vždy silnější.

Drazí bratři a sestry, sdílím s vámi tyto myšlenky a tyto pocity, a zároveň vám děkuji za vaši návštěvu a ze srdce vás povzbuzuji ve vašem díle mezináboženského dialogu, který je tak důležitý. Kéž jej doprovází sám Nejvyšší a kéž jej činí stále více plodným. A kéž každého z vás naplní svým požehnáním. Děkuji!

Zdroj: Stránky Dikasteria pro mezináboženský dialog. Překlad: Česká magistrální delegace OESSH, březen 2023.

Back To Top