Skip to content

Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha jeruzalémský, předseda Shromáždění katolických ordinářů ve Svaté zemi a velkopřevor Řádu Božího hrobu, vyhlásil zvláštním listem společně s Radou východních katolických patriarchů u příležitosti 130. výročí vydání slavné encykliky papeže Lva XIII. o právech a povinnostech kapitálu a práce začínající slovy „Rerum novarum“ dne 15. května 2021 každoroční slavení mše sv. během dne, který bude nazýván „Den míru pro Orient“. Letos tento den připadá na neděli 27. června 2021, mše sv. bude slavena v 10,00 v každé ze zemí, která spadá pod Radu východních katolických patriarchů (Svatá země, Egypt, Irák, Libanon, Sýrie). Všichni patriarchové a biskupové se mají připojit k této intenzivní modlitbě, vytvářející hluboké společenství.

Roce sv. Josefa bude Blízký Východ zasvěcen Svaté Rodině, a to v průběhu mše sv. v bazilice Navštívené v Nazaretu, na níž budou přítomni všichni ordináři Svaté země. Také v Římě papež František dá své zvláštní apoštolské požehnání pro „Den míru pro Orient“. Během oslavy bude požehnána ikona Svaté rodiny, kopie obrazu Nazaretské rodiny z nazaretského kostela sv. Josefa, postaveném nad místem považovaným tradičně za domov sv. Rodiny. Poté bude ikona putovat, nejprve do Libanonu, dalších orientálních zemí a 8. prosince 2021, na závěr roku sv. Josefa, skončí v Římě. Poté se navrátí do Svaté země.

„Všechny Vás tedy vyzývám, abyste svou přítomností, nebo sjednoceni v modlitbě, každý ze své farnosti nebo kláštera prosili Milosrdenství Boží a jeho Pokoj pro milovaný Střední Východ, kde se křesťanská víra zrodila a stále zde žije i přes veškerá soužení.“

Modlitba pro zasvěcení Orientu Svaté Rodině

Utíkáme se pod tvou ochranu, Svatá Rodino Ježíši, Maria a Josefe, v době politických a ekonomických pohrom, které se na nás zde, na Blízkém Východě, snesly.

Utíkáme se pod tvou ochranu, Svatá Rodino Ježíši, Maria a Josefe, uprostřed nových vln pandemie Covidu, která vytvořila situaci nestability, strachu a úzkosti.

Utíkáme se pod tvou ochranu, Rodino Nazaretská, která jsi každou těžkost zakoušela s vírou, nadějí a láskou, abychom ti zasvětili celý náš Orient a naše země, abychom ti svěřili naše životy a země, v nichž jsme se narodili, naše obavy a naše naděje, naše mladé a naše rodiny, aby se každá rodina stala domácí církví a školou svatosti.

Svatá Rodino, vypros Blízkému Východu u Boha milost, aby vyšel z této obtížné situace, aby se navrátil pokoj a stabilita, a obyvatelé jeho zemí mohli žít se stejnými právy a povinnostmi, svobodným a důstojným životem, který není závislý na jejich náboženské příslušnosti a národnostní identitě.

Svatá Rodino, ať tvůj milostivý pohled spočine na nás, na našich rodinách a našich zemích, abychom se otevřeli znamení Boží přítomnosti stejně, jako ty ses mu otevřela s absolutní věrností. Ať se naše srdce otevřou navzájem i vůči celému světu, abychom se všichni stali jedinou rodinou, která žije v míru, lásce a harmonii.

Pane, spolu se svatým Efrémem tě prosíme: dej nám plnost smíření mezi národy naší doby, aby byly skutečně jediným lidem. Sesbírej do své náruče své syny a dcery, aby vzdávali díky za tvou dobrotu. Kdyby všichni synové světla byli jednotní, jejích paprsky světla, spojené v jedno, by porazily temnoty silou své jednoty.

Svatá Rodino Ježíši, Maria, Josefe, skládáme s důvěrou do tvých rukou naši modlitbu i zasvěcení celého Orientu. Díky a chvála budiž Nejsvětější Trojici, nyní i navěky. Amen.

Zdroj: Webové stránky Latinského patriarchátu jeruzalémského. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, červen 2021.

Back To Top