Skip to content

1. Drazí rytíři, dámy a duchovní, kteří představujete zasloužilý Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského, přijímám vás s velikou radostí. Sešli jste se v Římě z pěti kontinentů, abyste zde oslavili vaše jubileum. Všechny vás ze srdce zdravím!

Děkuji s bratrskou náklonností panu kardinálovi Carlovi Furnovi, který tlumočil vaše společné pocity. V jeho slovech jsem si všiml vaší touhy správně odpovídat na zvláštní službu Svaté zemi, která je vlastní Řádu. Jde o velmi důležité poslání, díky vašemu velkodušnému duchovnímu a charitativnímu nasazení ve prospěch svatých míst a laického patriarchátu jeruzalémského bylo možné udělat velmi mnoho pro zhodnocení cenného dědictví historických památek zachovaných ve Svaté zemi. S novým zájmem na ně hledí dnešní společnost, která je technologicky vyvinutá, ale více než kdy jindy potřebuje duchovní hodnoty a připomínky.

2. Váš rytířský řád se zrodil před několika staletími jako „čestná stráž“ svatého Hrobu našeho Pána a vždy se těšil mimořádné pozornosti římských velekněží. Papež Pius IX. blažené paměti jej v roce 1847 znovu ustanovil, aby napomohl obnově společenství katolické víry ve Svaté zemi. Tento velký papež vrátil váš Řád jeho prvotní funkci, ale s jedním velkým rozdílem: ochrana Božího hrobu již nebude svěřena síle zbraní, ale hodnotě trvalého svědectví víry a solidarity vůči křesťanům, kteří žijí na svatých místech.

Drazí rytíři a drahé dámy Božího hrobu jeruzalémského, to je vaším úkolem i dnes. Ať vám slavení Jubilea pomůže k růstu v usilovném uskutečňování víry, v příkladném morálním chování a ve velkodušné spolupráci na aktivitách církve jak na úrovni farnosti, tak na úrovni diecézní. Ať je Svatý rok, který je dobou osobní a komunitní konverze, pro každého z vás pobídkou k prohloubení třech charakteristických ctností Řádu: „horlivost pro odříkání uprostřed naší společnosti hojnosti, velkodušné nasazení pro nejslabší a ty, kdo jsou bez ochrany, odvážný boj za spravedlnost a mír“ (Statut OESSH 1977, Preambule).

3. Vaše rytířské sdružení je starobylým a slavným svazkem spojeno s místem Kristova Hrobu, kde se mimořádným způsobem připomíná sláva jeho zmrtvýchvstání. Právě to je středobodem vaší spirituality. Pro obnovu tohoto tisíciletého svazku a proto, abyste vaše evangelní svědectví ještě více naplnili životem a výmluvností, jste v rámci Statutu vašeho Řádu vypracovali nové direktivy pro vaši činnost. Jste si totiž vědomi toho, že na počátku nového tisíciletí je zapotřebí novým způsobem interpretovat životní pravidla vyší mimořádné služby. Pro každého křesťana, a tedy také pro vás, je rozhodující znovuobjevení základu jakékoli křesťanské existence, křtu. To vyžaduje odpovídající prohloubení katecheze a znalosti Písma, rozhodnou revizi životního stylu a velkodušné nasazení se v apoštolátu. Tak se otevřete dnešnímu světu, aniž byste ztratili duchovnost Řádu, jehož obnova závisí především na osobním obrácení každého z vás. Vaše insignie citují biblický text: „Oportet gloriari in Cruce Domini Nostri Iesu Christi“, máme hledat slávu v Kříži našeho Pána Ježíše Krista. Ať je Kristus středem vaší existence, každého vašeho záměru a programu, jak osobního, tak společného.

4. Drazí bratři a sestry, za několik týdnů, dá-li Bůh, se také mně dostane milosti, abych navštívil Boží hrob. Tak budu se moci pomodlit na místě, kde Kristus obětoval svůj život, znovu jej přijal ve zmrtvýchvstání a dal nám dar svého Ducha.

Drazí rytíři, dámy a duchovní Řádu, při této pouti spoléhám také na vaši modlitbu, za kterou jsem vám již nyní vděčný. Všechny vás svěřuji mateřské ochraně Panny Marie, Královny Svaté země. Ona ať vám pomáhá ve vašem vlastním úkolu „pomáhat církvi ve Svaté zemi a posilovat praxi křesťanského života svých členů.“ (Direktivy pro obnovu Rytířského řádu Božího hrobu Jeruzalémského na počátku třetího tisíciletí, čl. 3).

Svatí Rodina ať ochraňuje vás a vaše rodiny. Ať v srdci každého z vás zazáří utěšující jistota, že Kristus pro nás zemřel a skutečně vstal z mrtvých. On je živý: včera, dnes i navěky.

S těmito pocity rád udílím každému z vás zvláštní apoštolské požehnání.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top