Skip to content

Vatikán, Klementinský sál, pátek 16. listopadu 2018, 12.30

Drazí bratři a sestry!

Přijímám vás na závěr Konzulty členů Rady velmistra a místodržitelů Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského. Zdravím kardinála velmistra Edwina O´Briena a pro-velkopřevora Mons. Pierbattistu Pizzaballu a děkuji jim; zdravím členy Rady velmistra spolu s místodržícími národů a míst, kde je Řád přítomen. A společně s vámi zdravím i velkou rodinu rytířů a dam na celém světě. Ke všem se obrací moje mysl, která je vděčná za mnohé duchovní a charitativní aktivity, které konáte ve prospěch obyvatel Svaté země.

Shromáždili jste se, abyste pracovali v Konzultě, všeobecném shromáždění, které slavíte jednou za pět let u sídla Petrova. Zde, ve Vatikánu, jste v jistém slova smyslu doma, protože jste starobylou papežskou institucí pod ochranou Svatého Stolce. Od minulé Konzulty v roce 2013 vzrostl Řád co do počtu členů, geografického rozšíření tím, že vznikly nové místní součásti, co do hmotné pomoci, kterou poskytl církvi ve Svaté zemi i co do počtu poutí, které Vaši členové vykonali. Děkuji vám za podporu programů užitečných pastoračně a kulturně a povzbuzuji vás, abyste ve svém nasazení pokračovali, a po boku Latinského patriarchátu se postavili čelem k utečenecké krizi, která v uplynulých pěti letech přivedla církev k tomu, aby nabídla významnou humanitární odpověď v celé oblasti.

Je velmi pěkným znamením, že vaše iniciativy ve vzdělávání a ve zdravotní pomoci jsou otevřeny pro všechny lidi, nezávisle na společenství, k němuž náleží, a na vyznávaném náboženství. Tak přispíváte k vyrovnání stezek poznání křesťanských hodnot, k rozvoji mezináboženského dialogu, ke vzájemnému respektu a oboustrannému pochopení. Jinými slovy, vaším záslužným nasazením přinášíte i vy svůj vklad do budování cesty, která – jak všichni doufáme – povede k dosažení míru v celé oblasti.

Vím, že v tomto týdnu jste svou pozornost zaměřili na úlohu těch, kdo řídí činnost řádu v jednotlivých místech, na místodržitele, kteří jsou přítomni ve více než třiceti národech a oblastech světa, v nichž je váš řád aktivní. Neustálý rozvoj a růst Řádu je určitě závislý na vašem nepřestávajícím a neustále obnovovaném úsilí. S pohledem na to je důležité nezapomínat, že hlavním úkolem vašeho Řádu je duchovní růst jeho členů. Jakýkoli úspěch vašich iniciativ proto nemůže ponechat stranou odpovídající programy náboženského vzdělávání zaměřené na každého rytíře a každou dámu, aby upevnil vlastní neodmyslitelný vztah s Pánem Ježíšem, především v modlitbě, v meditaci posvátných Písem a v prohlubování nauky církve. Úkolem především pro vás, kteří jste na vedoucích místech, je dávat stále příklad intenzivního duchovního života a opravdového přilnutí k Pánu. Jen tak můžete poskytnout těm, kdo jsou vám podřízeni, hodnotnou službu autority.

Co se pak týká vašeho poslání ve světě, nezapomínejte, že nejste organizací filantropů, kteří se zabývají materiálním a společenským rozvojem cílové skupiny. Jste povoláni, abyste do středu vašich aktivit jako jejich konečný cíl postavili evangelní lásku k bližnímu, abyste všude svědčili o dobrotě a péči, s níž Bůh miluje všechny. Když jsou do vašeho Řádu přijímáni biskupové, kněží a jáhni, vůbec to nepředstavuje poctu. Je součástí jejich úkolu pastýřské služby, aby pomáhali těm, kdo ve vašich řadách mají zodpovědnou úlohu, a poskytovali příležitost ke společné i liturgické modlitbě na rozličných úrovních, příležitost k trvalému duchovnímu rozvoji a katechezi pro permanentní formaci a růst všech členů Řádu.

Před celým světem (který často odvrací pohled jiným směrem) leží dramatická situace křesťanů, kteří jsou ve stále rostoucím počtu pronásledováni a zabíjeni. Vedle mučednictví krve existuje však i jejich „bílé mučednictví“, jako například to, které zakoušíme i v demokratických zemích, když je omezována náboženská svoboda. Jde o bílé mučednictví církve na těchto místech. Vyzývám vás, abyste k materiální pomoci národů, které jsou tak tvrdě zkoušeny, připojili i neustávající modlitbu, abyste neúnavně vzývali Matku Boží, kterou uctíváte pod jménem Panna Maria Palestinská. Ona je starostlivou matkou a pomocnicí křesťanů, pro něž od Pána získává sílu a podporu v bolesti.

Obraz Naší Paní pronásledovaných křesťanů, který za chvíli požehnám a který dostanete vy všichni, abyste jej přinesli do vašich místodržitelství, ať vás doprovází na cestě. Společně vzývejme péči Marie o církev ve Svaté zemi a obecněji na celém Blízkém východě, a prosme o její zvláštní přímluvu za ty, jejichž život a svoboda jsou v nebezpečí. Vaši drahocennou a neúnavnou snahu doprovázím svým požehnáním, a prosím i vás, abyste se za mne modlili. Díky.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Překlad: Česká magistrální delegace OESSH.

 

Back To Top