Skip to content

Aula Pavla VI., pátek 13. září 2013

Pane kardinále,

členové Rady velmistra a místodržitelé,

drazí bratři a sestry!

Vítám zde vás všechny, kteří představujete Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského: Zvlášť zdravím kardinála Edwina O’Briena, velmistra řádu, a děkuji mu za slova, kterými se na mne jménem všech obrátil. Zdravím velkopřevora, Jeho Blaženost Fouada Twala, latinského patriarchu jeruzalémského.

Shromáždili jste se v Římě při příležitosti světové řádové Konzulty, která je svolávána každých pět let, aby uvažovala o situaci katolického společenství ve Svaté zemi, zhodnotila vykonané činnosti a stanovila pokyny pro budoucnost. Současně se odehrává mezinárodní pouť, jíž se účastní více než dva tisíce osob. Děkuji vám za vaši návštěvu a chci vyjádřit své uznání a povzbuzení aktivit solidarity, které řád koná ve prospěch svatých míst, a které se v uplynulých letech rozvíjely a rozšiřovaly. V tomto roce víry je vaše pouť nasměrována k hrobu apoštola Petra, a poznamenána katechezí a modlitbou na téma víry. Vycházím z těchto prvků a chtěl bych se nechat vést třemi slovy, která jsem již nabídl na začátku mé služby,a le která mohou být důvodem k uvažování také pro činnost vašeho řádu. Tato tři slova znějí: kráčet, budovat a vyznávat.

  1. Kráčet. Prožíváte zkušenost pouti, která je velkým symbolem lidského a křesťanského života. Každý z nás může být buď „bloudícím“ nebo „poutníkem“: buď bloudí, nebo putuje. Doba, v níž žijeme, zná mnoho osob, které bloudí, protože nemají smysl života a jsou velmi čřasto neschopné dát smysl osudům světa. Znamením pouti dáváte najevo svou vůli nebýt „bloudícími“. Vaše cesta se zapisuje do dějin ve světě, v němž se hranice stále více rozšiřují, padají mnohé bariéry a naše cesty jsou stále pevněji svázány s cestami ostatních. Buďte svědky hlubokého smyslu, světla, které přináší víra; umějte si zachovat velké bohatství hodnot, moudrost minulosti, ale jžijte při tom intenzivně v přítomnosti, nasazujte se pro dnešek, s pohledem obráceným k budoucnosti, a tak budete vaším dílem otevírat horizonty naděje, abyste pomohli společnosti najlézt lidštější tvář.
  2. A tady je druhé slovo: budovat. Kráčet, abychom budovali společenství, především prostřednictvím lásky. Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského má takřka tisíciletou historii: váš řád je jedním ze starobylých pomáhajících a charitativních řádů, ketré jsou ještě stále činné. Byl ustanoven pro ochranu Božího hrobu a těšil se vždy zvláštní pozornosti římských biskupů. Budovat s křesťanskou láskou, se soucitem, s láskou lidskou. Vaše pouť má totiž také charitativní cíl, ve prospěch bratří a sester Svaté země, především těch nejpotřebnějších, těch, kdo žijí v okamžicích utrpení, napětí a strachu. A také našich křesťanských bratří, kteří tolik trpí. Právě k nim se obracím se svým pozdravem a objetím, k nim všem, křesťanům i nekřesťanům, a ujišťuji je o mé každodenní modlitbě.
  3. Vyznávat. Vaše kráčení pro budování se rodí ze stále hlubšího vyznávání víry, roste z neustálého nasazení k tomu, abyste živili svůj duchovní život, z neustálé formace směřující k autentičtějšímu a koherentnějšímu křesťanskému životu. To je důležitý bod pro každého z vás a pro celý řád, aby každý dostal pomoc k prohloubení svého přilnutí ke Kristu: vyznání víry a svědectví křesťanské lásky jsou úzce spojeny a jsou kvalifikujícími a pevnými body – pevnými body – vaší činnosti. Starobylý svazek vás pojí k Božímu hrobu, trvalé připomínce ukřižovaného Krista, který do něj byl položen, i Krista, který z něj vstal z mrtvých a zvítězil nad smrtí. Ať je ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus skutečným centrem vaší existence a každého vašeho osobního či společného projektu. Věřit ve vykupitelskou moc Kříže a Zmrtvýchvstání, abychom rozdávali naději a pokoj. Především Ježíšova Země to tolik potřebuje! Víra nás nevzdaluje od odpovědnosti k úkolům, které každý z nás má, ale naopak provokuje a žene nás ke konkrétnímu nasazení se pro budování lepší společnosti.

Pán ať vám pomáhá, abyste byli vždy vyslanci pokoje a lásky mezi našimi bratry. To on dá stálou plodnost vaší práci. Panna Nazaretská ať vám pomáhá při vašem poslání dívat se s láskou na místa, jimiž prošel Kristus, aby tam konal dobro a uzdravoval. Ať Vás doprovází také moje požehnání, které uděluji vám i celému řádu.

Zdroj: Webové stránky Vatikánu. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top