Skip to content

Setkání evropských místodržitelů a magistrálních delegátů Řádu Božího hrobu

Dne 24. listopadu 2021 se konalo setkání evropských místodržitelů Řádu Božího hrobu s kardinálem velmistrem a členy Rady velmistra. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci odehrálo letos opět online formou. Po úvodním projevu kardinála velmistra Fernanda Filoniho se slova ujal generální guvernér Leonardo Visconti di Modrone, který zdůraznil nutnost osobního setkávání, a poděkoval všem, kdo jsou s ním v kontaktu prostřednictvím online forem, telefonního spojení, nebo kdo přijíždí do Říma na individuální setkání. Generální viceguvernér pro evropské země Jean-Pierre Marie de Glutz-Ruchti poděkoval všem, kdo se zasadili nebo zasazují o překlady nových řádových dokumentů a zdůraznil krátce tři body našeho osobního postoje vůči Řádu a jeho vedení, jimiž jsou křesťanská láska, pokora a poslušnost.

Následně podal obšírnou zprávu o stavu ve Svaté zemi a Latinském patriarchátu jeho hlavní administrativní správce, dr. Sami El-Yousef. Ve Svaté zemi je silná přítomnost nákazy Covid-19, v Izraeli 1.341.136 případů nakažených s proočkovaností 64%, v Jordánsku 919.173 nakažených s proočkovaností 36% a na palestinských územích 458.448 nakažených s proočkovaností 29%. Ekonomika se v Izraeli velmi silně staví na nohy, z původní 3% nezaměstnanosti se po krátkém poklesu na 27% vrátila k 5%. Horší je situace v Jordánsku, kde je nezaměstnanost 25%, na palestinských územích je na západním břehu Jordánu nezaměstnanost 28%, v pásmu Gaza dokonce 50% a očekává se, že se situace změní až po obnoven přílivu poutníků, an němž je palestinská ekonomika silně závislá. Poutní a turistický ruch se ovšem rozbíhá velmi pomalu a v tomto sektoru je situace stále nejistá a křehká. Z projektů, které byly realizovány, byly akcentovány především projekty humanitární a pastorační; zvláštní podpora Covidového fondu dosáhla 4,4 mil USD. Ve 44 školách Latinského patriarchátu (13 v Palestině, 25 v Jordánsku, 6 v Izraeli) studuje 18.918 studentů a mají 1.777 zaměstnanců. Díky Covidu přišly školy patriarchátu o 644 studentů, z toho 371 křesťanů. Na závěr vyjádři dr. El-Yousef velké díky Řádu Božího hrobu i všem jeho místodržitelstvím, protože bez pomoci Řádu by možnosti Latinského patriarchátu byly velmi malé.

Následovaly zprávy z 35 evropských místodržitelství, které pro jednodušší průběh byly seskupeny do sedmi jazykových či geografických skupin:

  1. italská (7 italských místodržitelství a místodržitelství pro Maltu);
  2. anglicky mluvící (Anglie-Wales, Skotsko, Irsko, Gibraltar, Jihoafrická republika);
  3. frankofonní (Francie, Belgie, Lucembursko, Monako);
  4. německy mluvící (Německo, Rakousko, Švýcarsko-Lichtenštejnsko, Nizozemí);
  5. iberská (Španělsko východní, Španělsko západní, Portugalsko);
  6. země střední a východní Evropy (Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Rusko, Chorvatsko a ČR);
  7. severské země (Švédsko-Dánsko, Finsko, Litva, Norsko).

Zprávu za každou ze sedmi skupin přednesl vždy služebně nejstarší z místodržících dané skupiny. K nejčastěji zmiňovaným a diskutovaným tématům patřila aplikace nového řádového Rituálu, pomalá tvorba nových Všeobecných směrnic, šíření nové knihy o řádové spiritualitě, otázky spojené s komunikací mezi místodržitelstvími a Radou velmistra, role mladých v Řádu a otázka formace kandidátů, a situace v jednotlivých místních organizacích v souvislosti s epidemií Covid-19.

Po skončení relací poznamenal krátce generální místodržitel prof. Agostino Borromeo, že zpoždění závěrečného dokumentu Konzulty konané v roce 2018 bylo dáno obtížností zpracování tématu i dalšími objektivními příčinami. Generální guvernér Leonardo Visconti stručně odpověděl na některé častěji nadnesené problémy řádového života. Apeloval na místodržitelství, aby si zřídila vlastní Facebookovou stránku, aby bylo možné sdílet události i na Facebooku Rady velmistra, zmínil přípravu Svatého roku 2025, kde je očekáván soubor pokynů za stany papeže, posun Konzulty z roku 2022 na rok 2023 kvůli epidemii Covidu (výjimka ze Statutu byla schválena Státním sekretariátem), nebo otázka koordinace dobrovolnické služby organizované Řádem ve Svaté zemi.

Kardinál Fernando Filoni ve svém závěrečném projevu zdůraznil, že náš Řád nesměřuje k sebeuchování, protože jde o Řád ve službě, chtěný Svatým Otcem proto, aby směřoval ke službě, jako nástroj pro konání dobra uvnitř církevního společenství. Vznešený ideál služby mateřské církvi v Jeruzalémě zároveň znamená, že členové Řádu přinášejí tuto problematiku do svých místních církví i farností a umožňují jim vnímat problémy Svaté země. Tážeme se po naší identitě, kdo jsme, a identita členů Řádu není ve službě státu nebo nějaké dynastii, jde o Řád Božího hrobu, sloužíme hlavnímu tajemství křesťanské víry. To je hlavním rozměrem naší existence, a snad na světě není vznešenější služba. Proto máme tak silnou podporu všeobecné Církve, a tento rozměr vnášíme do současné společnosti, do celého světa. Z toho plyne i nutnost šířit poznání o Řádu uvnitř Církve, zejména mezi biskupy a kněžími. Na závěr, po krátké modlitbě, kardinál udělil všem přítomným své požehnání.

Setkání místodržitelů z Latinské Ameriky

Podobné setkání se odehrálo ve čtvrtek 25. listopadu 2021 s místodržiteli z Latinské Ameriky, jehož se zúčastnili kromě viceguvernéra Enrica MAse, ketrý je za tuto oblast odpovědný, také místodržitelé ze Španělska a Portugalska. Vzhledem k tomu, že v Latinské Americe má Řád Božího hrobu zatím pouze šest místodržitelství (Argentina, Brazílie-Rio de Janeiro, Brazílie-San Paolo, Columbie, Mexico, Venezuela), vystupovali místodržitelé jednotlivě.

Back To Top