Skip to content

První pouť České magistrální delegace do Svaté země

Ve dnech 24. – 30. října 2022 se konala první pouť České magistrální delegace Řádu Božího hrobu do Svaté země, které se zúčastnilo celkem 15 účastníků, převážně rytířů a dam Božího hrobu, ale také jejich rodinných příslušníků. Hlavními cíli této pouti byl Jeruzalém a Betlém, podstatnou část programu tvořil pobyt v Jeruzalémě. V průběhu pouti oslavili rytíři a dámy také Pannu Marii, Královnu Svaté země a patronku řádu Božího hrobu.

Poutníci české magistrálnií delegace při přijetí apoštolským nunciem a delegátem Mons. Yllanou dne 26. 10. 2022

Rytíři dámy byli přijati J. E. Mons. Adolfem Titem Yllanou, apoštolským delegátem pro Jeruzalém a Palestinu (který je zároveň nunciem pro Izrael a Kypr). Sídlem apoštolského delegáta je stavba na Olivové hoře, která byla jako Cyrilometodějská smírná kaple a klášter Těšitelů Božského Srdce Páně vybudována na náklady československých poutníků pod vedením Mons. Františka Bartoše, kněze a rytíře Božího hrobu a činovníka Palestinského spolku.

Česká magistrální delegace v konkatedrále Latinského patriarchátu jeruzalémského s biskupem Williamem Shomalim, 28. října 2022.

Poutníky také jménem nepřítomného patriarchy přijal Mons. William Hanna Shomali, generální vikář a světící biskup Latinského patriarchátu jeruzalémského, který pro ně sloužil poutní mši sv. v konkatedrále patriarchátu. Ve své promluvě  biskup William navázal na myšlenky formulované v nedávném rozhovoru patriarchou Pizzaballou a uvedl: „Ve Svaté zemi se protíná historie spásy s geografií spásy, a právě to vytváří zvláštní charakter pouti do Svaté země. Až se navrátíte do vaší krásné země, zjistíte, že vaše víra je nová, obnovená, proměněná. Četba biblických textů a zvlášť evangelií, pro vás dostane nový rozměr, konkrétní rozměr, Písmo vám bude daleko bližší, pochopíte mnohé, co jste dříve nechápali. Při pouti do Svaté země však nejde pouze o poznání míst, kde se odehrávaly dějiny spásy, cest, po nichž kráčel Ježíš, ale setkáváte se zde také s církví, která je zde přítomná již od dob Ježíšových, více než dva tisíce let. Nejde nám pouze o uchování archeologických památek a historické atmosféry svatých míst: jde o uchování přítomnosti křesťanů, živých kamenů, které vytváří společenství Církve. Děkujeme Vám za velkodušnost, s níž nám jako rytíři a dámy Božího hrobu pomáháte budovat a udržovat živou církev v Jeruzalémě a v celé Svaté zemi!“ Po skončení mše svaté biskup Shomali v slavnostním sále patriarchátu udělil poutníkům z řad Řádu Božího hrobu tradiční znamení vykonané pouti, tzv. poutnickou mušli.

Vrcholem celé poutní výpravy byla modlitební vigilie v bazilice Božího hrobu, kterou ryříři a dámy prožili v noci z pátku 28. na sobotu 29. října. Po vzoru svých předchůdců v uplynulých staletích se modlili a přijímali svátosti na místech uchovávajích památku umučení, smrti, uložení do hrobu a zmrtvýchvstání Páně v době, kdy je bazilika zavřena turistickému ruchu. Pouť byla zakončena nedělní mší svatou v kapli Sv. Rodiny rakouského poutního domu na Via Dolorosa, a modlitbou křížové cesty na místech vytyčených křesťnaksou tradicí. Poutníky mistrovsky provázel řádový kněz P. Milan Palkovič, který nejenom uplatnil své zkušenosti profesionálního průvodce po Svaté zemi, ale jako kěz dokázal spojit průvodcovský výklad s duchovním slovem. Jemu náleží velký dík za úspěch celé výpravy.

Galerie

Back To Top