Skip to content

Papež František navštíví Kypr ve dnech 2.–4. prosince 2021

Tiskové středisko Svatého Stolce potvrdilo na začátku listopadu 2021 záměr papeže Františka navštívit ve dnech 2.–4. prosince 2021 Kypr, odkud se přesune do Řecky, které navštíví ve dnech 4.–6. prosince. Řád Božího hrobu se raduje především z návštěvy Kypru, který církevně spadá pod Latinský patriarchát jeruzalémský. Pro tuto příležitost adresoval patriarcha Pierbattista Pizzaballa věřícím své diecéze dne 5. listopadu 2021 zvláštní pastýřský list, byla složena i zvláštní modlitba ke sv. Barnabášovi, který podle tradice zemřel mučednickou smrtí právě na Kypru a je uctíván jako zakladatel kyperské církve a její nebeský ochránce.

Ve svém pastýřském listu patriarcha vyjadřuje vděčnost za papežovu návštěvu, „která chce být zároveň poutí a setkáním“. Jde o „setkání s realitou Středního Východu, která dává ve Středozemí a také na Kypru splynout dramatu rodin na útěku před válkami, chudobou, mocenskými střety a náboženským sektářstvím. … Papež se chce vlastníma rukama znovu dotknout skutečnosti této části světa, která jako by nebyla schopna poznat pokoj a nalézt řešení svých problémů.“

„Kypr je maličký, a na jedné straně v sobě zahrnuje bohatství a nádheru, ale také protiklady a dramata celého Středního Východu. Ze druhé strany je oknem do západního světa, s nímž vždy udržoval živé vztahy. Je mostem, na němž se setkávají a mísí východní a západní kultury, a nese v sobě krásu i rány, jež nám předaly dějiny. Dějiny, které od dob apoštolských až dodnes vydávají Církvi svědectví o věrnosti evangeliu i přes mnohé překážky. Již na počátku kázání apoštolů byli v malé skupince, která měla odvahu zvěstovat Ježíše Krista v rozsáhlém metropolitním městě Antiochii (Sk 11, 20).

Život ostrova je poznamenán Křížem. Kyperská tradice říká, že nejstarším klášterem na ostrově je Staurovúni, klášter, který založila císařovna Helena, když mu věnovala relikvii dřeva Kříže (lignum Crucis). Také dne na maličkém ostrově Kypru nalezneme Kříž, stejně jako jej možná ještě intenzivněji a bolestněji nacházíme ve zbytku Středního Východu: v politickém a teritoriálním rozdělení, které se stává také rozdělením náboženským, v dramatu bolestných migrací, v ekonomické a společenské krizi. Kyperská země v sobě nese otisk Kříže, ale především zářivé stopy vzkříšení jednoho z Ježíšových přítel, sv. Lazara, jehož tradice připomíná jako prvního biskupa tohoto ostrova. Také dnes zde nalezneme účast a rozhodnost, intenzivní a vášnivou víru, touhu po setkávání a odmítnutí rezignace.“

Patriarcha vyzývá v době přípravy na papežovu návštěvu celou diecézi Latinského patriarchátu, aby se sjednotila v modlitbě, „aby tato návštěva přinesla své plody a vedla k odvaze číst znamení času a intelignetně na ně odpovídat.“ K věřícím latinského patriarchátu se připojují i všichni rytíři a všechny dámy Božího hrobu na celém světě.

Back To Top