Skip to content

Projev generálního guvernéra velvyslance Leonarda Viscontiho di Modrone na slavnostním obědě při příležitosti investitury České magistrální delegace Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, Praha, Arcibiskupský palác, 10. září 2023

Jménem Jeho Eminence kardinála velmistra bych se chtěl nyní ujmout slova a vyjádřit obrovskou vděčnost za přijetí v tomto skvostném městě, v Praze. Zvlášť bych chtěl poděkovat Jeho Excelenci velkopřevorovi, Mons. Janu Graubnerovi a magistrálnímu delegátovi spolubratrovi doc. Tomáši Parmovi.

Jsem potěšen přítomností viceguvernéra Jeana-Pierra de Glutz Ruchtiho, a mnoha místodržitelů a magistrálních delegátů ze střední a východní Evropy. Chtěl bych ze srdce poblahopřát spolubratřím, kteří dnes byli investováni, a jsem si jistý, že jejich účast na řádové činnosti posílí magistrální delegaci, takže bude moci být přeměněna v místodržitelství.

Je to vždy silná emoce, když se můžeme účastnit slavnostních ceremonií podobných té, kterou jsme právě prožili. Uvědomujeme si stále silnější pouto, které nás pojí k mateřské církvi v Jeruzalémě, chceme svým úsilím učinit přítrž utrpení křesťanského obyvatelstva Svaté země, abychom ji proměnili v laboratoř ekumenismu a mezináboženského dialogu.

Náš řád se o to snaží více než kdy jindy. Třicet tisíc rytířů a dam po celém světě se jako velkodušní dobrovolníci účastní financování škol, nemocnic, domovů pro seniory, humanitární pomoci těm nejpotřebnějším, hendikepovaným, seniorům, sirotkům a utečencům. Je rozšířeno ve všeobecném povědomí, že bez činnosti řádu by křesťanská přítomnost ve Svaté zemi zřejmě zanikla. Trpěla a stále trpí následky pandemie a ekonomické krize, ale také hnutími, která v sobě snoubí náboženský fundamentalismus a politický nacionalismus, šíří se v tamní společnosti a chtějí křesťanství odsunout na její okraj.

Jsme pevně odhodláni pokračovat v našem díle, stále více a intenzivněji.

Nejsme řádem, který odměňuje zásluhy, jako mnoho dalších známých řádů. Patříme k řádu příspěvkovému, a nevstoupili jsme do něj díky nějaké společenské autoritě, ale proto, že jsme si to svobodně zvolili. Vybrali jsme si, že vstoupíme do Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského, protože jsme přitahováni charitativním zaměřením této instituce, která zakotvena v tom nejhlubším tajemství naší víry, ve smrti a zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista.

Závazek, který jsme na sebe přijali, nás připodobňuje k mnoha spolubratřím a spolusestrám po celém světě, kteří sdílejí naše cíle. My v řádovém centru se snažíme vytvářet jednotu všech v modlitbě a v neustálém dialogu, a to při respektování tradic jednotlivých oblastí a národů. Nikdy nezapomínejme na univerzální rozměr našeho Řádu, mějme stále na paměti krásu bratrství, které vytváří jednotu, které nám umožňuje překročit naše partikularismy ve všeobjímající vizi, ve sdílení našich symbolů.

S těmito myšlenkami a pocity bych chtěl znovu vyjádřit svou vděčnost za přijetí, jehož se nám dostalo a popřát rozvoj prospěšné činnosti magistrální delegaci, dnes obohacené závazkem nových spolubratří, kteří se k nám přidali a vytvořili s námi jednotu.

Back To Top