Skip to content

Ctihodnému bratrovi Filipovi, jeruzalémskému patriarchovi, Jeruzalém

Pius papež X.

Ctihodný bratře, pozdrav a apoštolské požehnání.

Jak velkou blahosklonností zahrnujeme tebe i celý Řád Božího hrobu, jsi mohl zakusit před nedávnem, když jsi pobýval v Římě a měl příležitost vícekrát vidět, s jakou horlivostí se Naše mysl zabývala tímto rytířským řádem a že jsme nezapomněli jak na zásluhy, které si získal o Církev, tak na spojení s římským pontifikem, které si tak pečlivě uchovává. Připomínka těchto zásluh již sama o sobě způsobuje, že nechceme být v lásce k tomuto rytířskému řádu pozadu za našimi předchůdci, a proto považujeme za spravedlivé a nalézáme potěšení rozmnožit mimořádné důkazy naší blahosklonnosti vůči těm společnostem vynikajících lidí, které jsou ozdobou Církve a současně užitkem pro lidské pokolení a civilizaci.

Abychom plně ukázali naši vůli vůči celému Řádu, chceme ustanovit následující a cestou milosti a z naší otcovské náklonnosti dovolujeme, aby ti, kdo byli vyvoleni za členy tohoto rytířského řádu, ozdobili insignii svého společenství vojenskou trofejí, která bude umístěna do horní části, takže na ní bude viset vlastní znamení řádového kříže, a bude připevněna na stuhu ze žilkovaného hedvábí černé barvy.

Hodnost řádového velmistra vyhrazujeme samotné osobě nejvyššího velekněze a chceme, aby tomu, kdo zastává úřad latinského patriarchy jeruzalémského, zůstalo jakožto místodržiteli tohoto Řádu potvrzeno právo a moc jmenovat rytíře naší autoritou. Tito rytíři, jak tomu bylo již dříve, budou rozděleni do tří tříd, tedy do první třídy neboli rytíře velkého kříže, rytíře druhé třídy neboli komtury, jimž je pro mimořádné zásluhy možno ozdobit také přidáním hvězdy, a rytíře třetí třídy, kteří nemají žádný zvláštní název.

Aby pak ještě více zazářila důstojnost této rytířské čety ve všech oblastech celého světa, a aby bylo možné lépe řešit řádové záležitosti, plně schvalujeme, aby podle potřeb každé oblasti byli z řad tohoto rytířského řádu vybráni a ustanoveni ti, kdo v řádových věcech budou zástupci patriarchy a veřejnými představiteli jeho osoby.

Všichni rytíři ať používají stejný oděv jako předtím, ale ať na něj oblékají bílý vlněný plášť s červeným křížem vyšitým na levé straně. Ti, kdo budou zástupci patriarchy, jak jsme výše ustanovili, ať jsou kromě jiného ozdobeni i červeným křížem vlastním Řádu, který bude nošen uprostřed hrudi, pokud jsou oděni do uniformy společenství, anebo na pravé straně hrudi, pokud jsou oděni do černého oděvu.

Také chceme ustanovit, aby v době uprázdněného patriarchálního stolce v Jeruzalémě ti rytíři, kteří jsou ustanoveni, aby v Římě zastupovali osobu patriarchy, jak jsme svrchu řekli, pod autoritou kardinála státního sekretáře jednali o všeobecných záležitostech Řádu, které nesnesou odkladu, a vyřizovali je.

Tak podáváme mimořádný a nesporný doklad našeho zájmu o tento vynikající Řád, a plně doufáme, že nejenom ty sám budeš vším možným způsobem pracovat na obraně a rozmnožení paměti na starobylou slávu rytířského řádu, ale že i jednotliví rytíři v tomto dokladu naleznou podnět, aby s pomocí postoje vděčnosti upevnili jednotu s Apoštolským Stolcem ještě pevnějšími pouty.

Na důkaz naší otcovské náklonnosti a jako přání nebeských milostí udělujeme láskyplně tobě a celému rytířskému řádu v Pánu apoštolské požehnání.

Dán v Římě dne 3. května 1907, ve čtvrtém roce našeho pontifikátu.

Pius papež X.

Zdroj: ASS 40 (1907) 323–324. Překlad © Česká magistrální delegace OESSH, 2020.

Back To Top