Skip to content
„I Re Magi“, Vittorio Zecchin, 1920 ca.

Novoroční blahopřání kardinála velmistra

Na začátku tohoto roku bych chtěl znovu vložit do rukou Páně touhy a vůli sloužit Pánu a našim bratřím, které jsou vlastní nám všem. Naše povolání do Řádu dobře vystihl před několika měsíci papež František ve svém projevu na setkání sdružení věřících, církevních hnutí a nových společenství: „Vedoucí úřady, které vám byly svěřeny ve vašich laických skupinách, nejsou ničím jiným než povoláním ke službě. Ale co znamená pro křesťana sloužit?“ (16. září 2021).

Svatý Otec pak pokračuje a uvažuje o překážkách, s nimiž se můžeme na naší cestě služby setkat. Jeho slova jsou velmi užitečná tak pro nás, rytíře a dámy Božího hrobu, podobně jako pro každého křesťana. Rizikové postoje, na něž nás papež upozorňuje, jsou dva: touha po moci a nedostatek loajality. Papež se ptá: „Kolikrát jsme druhým dali pocítit naši ‚touhu po mociʻ? Ježíš nás učil, že ten, kdo vede, se musí stát jako ten, kdo slouží (srv. Lk 22, 24-26) a že ‚Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.ʻ (Mk 9, 35). Ježíš tedy převrací světské hodnoty, hodnoty světa.“

Snažme se co nejvíce střežit svá srdce proti tomuto pokušení, které může zaútočit na každého z nás, a které se velmi často skrývá pod těmi nejlepšími a nejupřímnějšími úmysly. Naučme se být citliví a rozlišit, kdy – i v naší službě vykonávané s touhou po dobru – se skrývá touha po moci, která „se projevuje v životě církve tolika způsoby“ a která „ruší každou formu subsidiarity. Takový postoj je ošklivý a nakonec vyprázdní síly celého církevního útvaru“.

Druhým pokušením je podle papeže Františka nedostatek loajality, když „slovy říkáme, že chceme sloužit Bohu a druhým, ale ve skutcích složíme pouze vlastnímu egu a podvolujeme se našemu sklonu k tomu, abychom vypadali, získali uznání, ocenění.“ V každém okamžiku je důležité mít na mysli, že „nikdo není majitelem darů přijatých pro dobro Církve, jsme jejich správci, nikdo je nesmí uhasit, ale musí je nechat růst, ať už je to díky němu samotnému, nebo až za jeho nástupce.“ Ať jsou delegace, sekce, místodržitelství našeho Řádu živoucími skutečnostmi, ve kterých Duch jedná a nejenom vyjádřením vůle a vedení několika málo vyvolenců.

Na začátku tohoto roku nás se můžeme nechat doprovázet příkladem novozákonních mágů, jež často uctíváme jako tři krále: velcí mudrci se dávají pokorně na cestu a nepodlehnou fascinaci mocného vládce, který není tím, koho hledají. Přinesme naše dary a položme je k jeslím, aby přinesly plod pro slávu Boží. Tváří v tvář Bohu, který se stal nemluvnětem, se učíme stát se i my maličkými.

Šťastný Nový rok!

Fernando kardinál Filoni

Zdroje: Webové stránky rady velmistra OESSH, leden 2022. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, leden 2022.

 

Back To Top