Skip to content

Poselství řádového velmistra kardinála Filoniho, říjen 2020

V měsíci říjnu se chystáme k oslavě svátku blahoslavené Panny Marie, Královny Svaté země, patronky Řádu, která stále stojí po boku křesťanů ve Svaté zemi i vedle nás, rytířů a dam.

Letos budou naše oslavy svátku 25. října jiné než v předchozích letech a chtěl bych vás pozvat, abyste vzhledem k nutným změnám využili tuto možnost a prožili hluboce duchovní příležitost, jež se nám nabízí.

Maria se dává světu a Církvi stále novým způsobem, prostřednictvím dějin a rozličných kultur. Proto ji vzýváme pod různými jmény odpovídajícími skutečnostem, které v našich dějinách přijímá do svého srdce. Co je však naší patronce zvláštní?

Maria je ženou dialogu, bere do svého náručí Zemi biblických přislíbení, Zemi svého Syna, zemi tolika tváří a tolika kultur. Nalézáme ji v Betlémě, kde ukládá Ježíše do jeslí a představuje jej světu: jak pastýřům, kteří přicházejí z blízkých pastvin, tak mágům, kteří přicházejí zdálky. Nalézáme ji v Nazaretě, kde Ježíš vyrůstá a kde je začleněna do společenských vazeb své doby. Nalézáme ji v Káně, kde se již přimlouvá u svého Syna za lidství, žíznícím po plnosti. Nalézáme ji v Jeruzalémě, kde naslouchá prorockým slovům Anny a Simeona, která se týkají novorozence, jehož nese v náručí až do dne, v němž bude stát pod křížem: Ježíš ji svěří Janovi a svěří Jana i nás všechny do její ochrany.

Maria je matkou setkání, nemá strach z odlišnosti nebo z toho, aby se vydala na nové cesty. Naopak, je to ona, která tyto stezky pro nás otevírá. V jejím náručí se vidíme blízcí jedni druhým, rozpoznáváme se jako bratři a sestry. Všichni jí ležíme na srdci, protože všichni máme své místo v srdci jejího Syna. Jeruzalém, který drží ve svých rukou, nám to ukazuje naprosto jasně.

Naučme se dnes od Marie být muži a ženami dialogu a setkání. Drobné činnosti našeho života zřejmě nezmění mezinárodní systémy, ale mohou nás přiblížit jedny ke druhým, v našich rodinách, našich diecézích, našich městech a také ve Svaté zemi.

Žijeme v době, kdy je nezbytným klíčovým slovem sociální odstup.

Dámy a rytíři Božího hrobu, snažme se, abychom v našem životě dokázali být schopni prožívat duchovní přiblížení se k našim bližním, prostřednictvím naslouchání, modlitby, přímluvy a konkrétní skutky, v Mariině škole.

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Řádový Newsletter „La Croce di Gerusalemme“ č. 59 (říjen 2020). Překlad: © Česká magistrální delegace, říjen 2020.

Back To Top