Skip to content

Při příležitosti rozšíření Řádového Rituálu bych chtěl obrátit pozornost na důležitost, hloubku a řekl bych i krásu symbolů, které jsou součástí slavnostní ceremonie investitury (vigilie a samotné investitury) rytířů a dam Řádu Božího hrobu.

Symboly (z řeckého slova sýmbolon, odvozeného od slovesa symbállō, „házet dohromady“) pootevírají skryté významy. Symboly, které užíváme při našich ceremoniích, nejsou pouze znameními identity, ale umožňují také zahlédnout a intuitivně vnímat hlubší duchovní skutečnosti, na něž odkazují.

Proto na tomto místě převzít úvodní text nového řádového Rituálu, aby mohl posloužit k následným úvahám, zejména pro ty, kdo se připravují na svou investituru, ale i pro všechny rytíře a dámy, kteří jsou trvale voláni k tomu, aby stále objevovali hloubku, bohatství a krásu našeho Řádu.

 1. Křesťanská liturgie je bohatá na symboly a biblická i eklesiologická znamení. Odrážejí duchovní skutečnosti, podporují uskutečňování křesťanských ctností a účinně pomáhají k hlubší účasti na životě Řádu prostřednictvím vlastních ritů a vlastních ceremonií.
 2. Pastýřská berla nebo procesní kříž. Symbolika pastýřské berly je odkazem na autoritu, kterou má v Církvi biskup, který ji uskutečňuje, když ustanovuje rytíře a dámy. Procesní kříž (crux astilis), obvykle užívaný římskými pontifiky, může být užíván během řádových investitur také. Je odkazem na historickou úlohu papežů jako řádových velmistrů. Gesto investitury je totožné pro rytíře i dámy, a spočívá s položení berly nebo kříže na pravé rameno investované(ho).
 3. Jeruzalémský kříž. Rozlišujícím znamením Řádu je jeruzalémský kříž. Udělení Kříže, na nějž byl přibit Kristus a byl na něm zraněn mocí tohoto světa, je jedním z nejsilnějších okamžiků ceremonie investitury. Rytíř a dáma se dívají na Krista, který se nabídl v oběť za všechny až ke smrti na Kříži, aby všem dal život v hojnosti. Jeruzalémský kříž je znamením odevzdanosti nového člena Řádu podpoře Svaté země.
 4. Evangelia. Předání evangelií investovaným je stejně důležité. Slovo Boží živí a posiluje rytíře a dámu, připodobňuje je Kristu. Magna charta toho, kdo se stává součástí Řádu, je shrnuta v horském kázání Kristově. Předání evangelia je pozváním pro nové rytíře a dámy, aby s obnovenou horlivostí utvářeli svůj vlastní život tavícím kelímku evangelních blahoslavenství.
 5. Nádoba s vonnými oleji je používána během ceremonie vigilie modlitby a vyjadřuje zbožnou úctu investovaných dam k Ježíšovu Tělu po příkladu žen, které se o něj staraly.
 6. Meč. V našem náboženském prostředí je meč přítomný jako symbolická hodnota, která připomíná památku obrany pravdy a míru ve spravedlnosti. Proto je užíván pouze během vigilie, pokud to ovšem nezakazují místní zákony a předpisy.
 7. Ostruhy. Připomínají péči o věci Boží a jsou pobídkou k dílům spravedlnosti, pokoje a křesťanské lásky.
 8. Plášť, nákrční kříž, baret, závoj a rukavice. Vytvářejí společně vlastní hábit rytíře a dámy značící důstojnost, kterou přijímají.
 9. Šála řeholnic. Při zachování úcty k vlastnímu řeholnímu hábitu je černá šála s červeným jeruzalémským křížem znamením vazby k ostatním členům Řádu.
 10. Šála řeholníků. Při zachování úcty k vlastnímu řeholnímu hábitu je bílá šála s červeným jeruzalémským křížem znamením vazby k ostatním členům Řádu.
 11. Mozeta. Jde o zvláštní oděv rytířů, kteří jsou kněžími.
 12. Zvláštní distinkce:
  a) Mušle poutníka. Připomíná putující Církev, jejíž částí je křesťan, je uznámím udělovaným těm členům Ř8du, kteří vykonali zbožnou pouť do Svaté země.
  b) Jeruzalémská palma. Jde o vyznamenání, které připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
 13. Standarty a prapory. Jde o symboly, které představují všechny rytíře a dámy, kteří přináleží ke zvláštní institucionální oblasti:
  • Standarta místodržitelství
  • Prapor magistrální delegace
  • Prapor sekce (provincie)
  • Prapor místní delegace (komendy).

Fernando kardinál Filoni
(červenec 2021)

Zdroj: Webové stránky Rady velmistra OESSH. Nový Rituál slavení OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, červenec 2021.

Back To Top