Skip to content

10. května 2022 v průběhu své pouti do Svaté země velmistr Fernando kardinál Filoni vykonal slavnostní vstup do baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě, během níž pronesl následující úvahu.

Pouť do Jeruzaléma je vždy darem Božím. Tak to vnímalo srdce židovského věřícího, tak tomu bylo i pro Ježíše. Čím je taková pouť pro nás? A jaký zvláštní význam má toto místo?

Jako odpověď existuje jedna biblická analogie, řekl bych dokonce christologická, a dovolím si ji převzít z kapitol 33 – 34 knihy Exodus.

Druhá kniha Mojžíšova vypráví, jak Mojžíš, ten, který na hoře Tábor společně s Eliášem rozmlouval s Pánem, jednoho dne řekl Věčnému: „Ukaž mi svou velebnost!“ (Ex 33, 18) Všemohoucí mu slíbil, že mu ukáže svou slávu a že svou milost dá tomu, komu bude chtít a prokáže milosrdenství tomu, kdo se mu zamlouvá. Pak dodal: „Mou tvář však vidět nemůžeš.“ (Ex 33, 20) Pokračoval však: „Tady je u mě místo, postav se na skálu. Až bude přecházet má velebnost, postavím tě do skalní trhliny a svou dlaní tě zakryji, dokud nepřejdu. Pak svou dlaň odtáhnu a uvidíš mě zezadu, ale má tvář se neukáže.“ (Ex 33, 21–23)

Na základě těchto slov bylo zpodobněno tajemství kříže a smrti Kristovy. Také Kristus bude postaven na skálu, a pak uložen do skalní trhliny hrobu vytesaného ve skále. Trhlina – hrob Josefa z Arimatie – bude zakryta, a podobně jako ochranná ruka Boží nad Mojžíšem bude odvalena na úsvitu třetího dne. Boží velebnost se pak zjeví ve Zmrtvýchvstalém Pánovi před očima nevěřících učedníků.

Zde, na tomto místě, přímo na tomto místě, se sláva Zmrtvýchvstalého zjevuje ve víře věřícího: Blahoslavení ti, kteří aniž by viděli, uvěří!

A v tom je smysl našeho vydání se na pouť.

Úkolem, či spíše duchovní povinností těch, kdo žijí v Jeruzalémě, je svědčit o tajemství Boží slávy, která se zjevila v Ježíši, a vyprávět nám o ní.

My, poutníci, sem přicházíme, jak říkal František z Assisi, abychom „viděli a dotýkali se“ Pána: viděli jeho stopy, slyšeli ozvěnu jeho slov, dotýkali se místa, kde byl uložen, podle výzvy a povzbuzení anděla: „Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých.“ (Mt 28, 6–7). Je tam, kde nás Bůh spasil!

Drazí bratři a sestry, synové a dcery této Mateřské Církve v Jeruzalémě, máte poslání anděla, který povzbuzuje ostatní, aby viděli místo, kde byl uložen Pán.

Děkuji vám za službu, již prokazujete sestrám a bratřím z celého světa a především těm bratřím a sestrám, kteří jsou rytíři a dámami Božího hrobu.

Přicházíme sem v tichu víry, abychom čerpali ze studny živé vody, kde nacházíme toho, kdo je „Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný! Prokazuje lásku tisícům, odpouští vinu, přestoupení a hřích.“ (Ex 34, 6–7)

Přicházíme jako poutníci, abychom odhalili toto tajemství. V tom je smysl naší pouti, toho, že přicházíme na toto místo.

Každý rytíř a každá dáma, který miluje toto místo, dokáže načerpat smysl své důstojnosti a bude si odnášet na celý život památku vlastní víry ve zmrtvýchvstalého Krista.

Amen.

Fernando kardinál  Filoni
velmistr

Homilie kardinála Filoniho v bazilice Božího hrobu dne 10. 5. 2022. Zdroj: Web Rady velmistra OESSH. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, červen 2022.

Back To Top