Skip to content

Dopis velkopřevorům, převorům a kněžím Řádu Božího hrobu

Vatikán, 26. února 2024

Eminence, Excelence, velkopřevorové a převorové Řádu Božího hrobu,
důstojní pánové,

Konzulta, která se odehrála v listopadu loňského roku, pracovala na tématu „formace“, která se má týkat všech rytířů a dam Božího hrobu jeruzalémského na různých úrovních. V důsledku toho se jeví jako důležité zamyslet se znovu nad tématem přítomnosti a poslání duchovních, kteří jsou členy řádu.

Svatý Otec František při různých příležitostech připomenul, že přijímání biskupů, kněží a jáhnů do našeho řádu nepředstavuje pouze poctu, ale také pastorační službu vůči členům řádu, ale také odpovědnost za Ježíšovu zemi, která již od počátku leží na srdci celé Církvi. Tato služba v sobě zahrnuje nejenom doprovázení členů řádu a jejich rodin, ale také péči o jejich duchovní život prostřednictvím vhodných katechezí a okamžiků modlitby (srv. Projev papeže Františka k místodržitelům z 16. listopadu 2018).

Řádoví velkopřevorové z cel=ho světa spolu s kardinálem velmistrem na Konzultě v listopadu 2023.

Všichni duchovní jsou plně členy řádu, a proto jsou zavázáni k uctivé spolupráci a k zachovávání norem i závazku přispívat (srv. Mt 17, 24–25), podle všeobecné i místní praxe a pravidel. Vstoupit do řádu a krátce poté se jej začít stranit postrádá smysl. Mají se proto snažit být velkodušně k dispozici pro doprovázení rytířů a dam, kteří putují do Svaté země nebo i jinam. Mají se tam kde je to možné zajímat o mladé (panoše), kteří se přibližují k Řádu, a pečovat o ně. Mají také podporovat případné iniciativy formace a dobrovolnictví, a v neposlední řadě mají v prostředí duchovních poskytovat korektní pohled na řád tam, kde se vyskytují předporozumění nebo špatné pochopení. Jejich vzorová účast na životě řádu pomůže mnoha lidem, aby si vážili poslání našich rytířů a dam. Ať mají na mysli svatého Pavla, který vychovával své křesťanské komunity k tomu, aby měli na srdci „svaté“ v Jeruzalémě a žádal po nich příspěvek v časech nouze, válek a epidemií, které byly pro mateřskou církev v Jeruzalémě těžkou zkouškou.

Je třeba věnovat zvláštní pozornost přijímaným duchovním, kteří jsou povoláni nejenom ke zvláštní lásce k Ježíšově zemi a mateřské církvi v Jeruzalémě, ale také k tomu, aby poznávali řádovou spiritualitu, Statut, Všeobecné směrnice, a spolupracovali s laickými představiteli řádu (místodržitelé, magistrální delegáti, představení provincií nebo místní komtuři). Mají si být vědomi toho, že Rytířský řád Božího hrobu jeruzalémského je laickým řádem se starobylou tradicí, obnovený blahoslaveným papežem Piem IX., který jej nerozlučně spojil s podporou Latinského patriarchátu jeruzalémského (1847). Papež František nedávno, v roce 2021, vydal jeho aktualizovaný Statut.

Místodržitel, který je moderátorem procesu přijímání duchovních, má být v souladu s velkopřevorem a místními převory a má dbát na to, aby počet a přítomnost kněží odpovídal nárokům místodržitelství. Duchovní totiž mají opravdové pastorační poslání, aby rytíři a dámy rostli ve víře a ve službě vlastním místním církvím, stejně jako v lásce ke Svaté zemi.

Pán Ježíš v předvečer svého utrpení přijal gesto Marie z Betánie, která mu pomazala nohy vonným olejem. Chtěl tak vyjádřit, že rodící se Církev se bude muset starat o lidské a duchovní potřeby „chudých“, tedy o chudé lidství Boží, ale zároveň musíme pomazat nohy Církve kráčející světem, často znavená kázáním a zraněná hrubostí hříchů svých dětí, byť je stále krásná a potřebná, neboť jejím posláním je být svátostí setkání s Bohem.

Doufáme, že tato slova naleznou přijetí a bude jim nasloucháno, vždyť my všichni se snažíme, aby Řád Božího hrobu odpovídal onomu nádhernému poslání, které mu bylo svěřeno pro službu mateřské církve v Jeruzalémě a zároveň pro službu našim místním církvím, v nichž se každodenně rodíme a obnovujeme v Milosti.

S hlubokou úctou a vážností

Leonardo Visconti di Modrone
generální guvernér

Fernando kardinál Filoni
velmistr

Back To Top