Skip to content

Adventní a vánoční poselství  kardinála velmistra

Ve svém poselství kardinál Filoni obrací náš pohled k jeskyni Narození Páně v Betlémě, kterou představuje kresby Dany Saadeh-ové, studentky školy sv. Josefa v Nablusu.

Blížíme se k Vánocům, a tak bych se společně s vámi chtěl zamyslet nad naším posláním sloužit církvi ve Svaté zemi, církvi, která je matkou všech ostatních.

Podobně jako pastýři hledáme Dítě, abychom mohli kontemplovat Boha, jenž se stal člověkem. A stejně tak se prostřednictvím naší příslušnosti k řádu a našich poutí do Svaté země naučíme, kde se nalézá skutečná velikost.

Naše příslušnost k řádu Božího hrobu je povoláním k tomu, abychom podporovali Latinský patriarchát jeruzalémský: diskrétně, ale také s hlubokou láskou, aniž bychom se stavěli do první řady: to je chování dam a rytířů vznešeného ducha.

Naučme se prožívat naši službu Svaté zemi prostě a pokorně, snažně všichni společně vyprošujme tuto milost u Boha, který se stal prostinkým Dítětem.

Moji zkušenost ve službě Církvi velmi poznamenal papež Pavel VI., dnes Církví uznaný za svatého, který rád sám sebe označoval za „sluhu sluhů Božích“ a jehož velkými ctnostmi byla prostota a pokora. Stal se po svatém Petru prvním papežem, který putoval do Svaté země. Roku 1964 v Betlémě opěvoval Boží pokoru a v Nazaretě mluvil o domě Marie a Josefa jako o škole, kde se také my můžeme učit a začít chápat život Ježíše. Jak je krásné být ve škole Svaté Rodiny a přijímat hluboké učení o prostotě a o pokoře!

Nechám na vás, abyste prohloubili tuto myšlenku, a jako návod vám dávám slova svatého Bernarda, který říkal něco jako: „Staň se maličkým, a nalezl jsi to“.

Prožívejme tento adventní čas jako duchovní cvičení prostoty a pokory, aby naše svědectví bylo důvěryhodné a mnoho mužů a žen se na náš řád dívalo jako na nástroj dobra a na jeho členy jako na tvůrce dobra a nositele naděje.

To, že jsme povoláni, abychom se stali a stávali křesťany, je projevem Boží lásky k nám a vytváří to přátelství mezi námi a mezi národy. Jde o poslání pochopení, rozvoje, morálního a duchovního pozvednutí, poslání božské spásy, jak to Pavel VI. zdůraznil v Betlémě. To je smysl našeho závazku rytířů a dam v dnešní době.

Ať vaše vůle vytrvá, abyste prošli touto duchovní cestou! Přeji každému z Vás požehnané Vánoce!

Zdroj: Řádový Newsletter „La Croce di Gerusalemme“ č. 67, prosinec 2023. Překlad: © Česká magistrální delegace Řádu Božího hnrobu, prosinec 2023.

Back To Top