Skip to content

Užití meče během investitury

Rituál řádu Božího hrobu, schválený kardinálem  velmistrem dne 19. března 2021, je postupně uváděn v život a během jeho aplikace se upřesňuje konkrétní podoba jeho provádění. Vzhledem k dlouhodobým diskusím o použití meče během investitury se generální viceguvernér Jean-Pierre de Glutz-Ruchti ve svém dopisu evropským místodržitelům a magistrálním delegátům z 13. února 2023 vyjádřil také k této otázce: „Jeho Eminence kardinál velmistr chce zdůraznit důležitost meče během slavení vigilie, zatímco formální akt investitury je lépe provádět s křížeme než s biskupkou berlou. Náš kardinál velmistr se setkal s kardinále Arturem Rochem, prefektem Dikasteria pro bohoslužbu a svátosti, jemuž byl představen nový rituál. Kardinál Roche se vyjádřil, že proti novému rituálu nic nenamítá. V sobotu 28. ledna 2023 byl kardinál velmistr přijat papežem Františkem na soukromé audienci. Svatý Otec byl informován o situaci v našem Řádu, se zájmem a nadšením přijal knihu o spiritualitě i nový Rituál vigilie a investitury. … Kardinál velmistr očekává, že všichni místodržitelé a magistrální delegáti spolu s velkopřevory uvedou nový rituál a s ním spojené předpisy v život nejpozději do 9. dubna 2023. Po tomto datu přestávají být platné jakékoli přechodné výjimky.“ K symbolu meče a jeho použití během vigilie se na centrálních řádových stránkách vyjádřil také samotný kardinál Filoni:

Fotografie z investitury v Neapoli, která doprovází tento článek, již byla zveřejněna v řádovém Newsletteru č. 67, a mnozí rytíři a dámy si jí jistě povšimli. Při této příležitosti bych se rád ještě jednou zastavil u role meče v rituálu Řádu Božího hrobu. Je třeba zdůraznit, že meč z Rituálu nezmizel, protože je používán během modlitební vigilie v okamžiku, kdy jsou kandidáti vyzváni, aby vzali do rukou symboly svého závazku a nasazení. Dámy berou do rukou nádobu s vonnými oleji, rytíři ostruhy a meč.

Meč je podán kandidátovi, který jej bere do rukou, vztyčí vertikálně a pozvedne na úroveň čela, kde jej několik vteřin podrží. V tomto okamžiku si může kandidát uvědomit, že tento symbol mu připomíná , že se má zasazovat o pravdu, spravedlnost a věrnost, tedy typické rytířské ctnosti. Tak se symbolická hodnota meče neztrácí, ale je integrována do ducha řádu Božího hrobu. Náš řád je řádem, který je spojen s tajemstvím utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně, a proto je kříž pokládaný na rameno nového rytíře či nové dámy nevhodnějším nástrojem formálního aktu investitury.

A chtěl bych ještě doplnit jednu důležitou úvahu. Meč dostává svou hodnotu symbolu, o jehož významu můžeme diskutovat, zatímco kříž jakožto sacramentum fidei (znamení víry) je svázána s tajemstvím Ježíšovy smrti. Kříž se tak z popravčího nástroje (patibulum) stává znamením spásy (signum salvificum). Prostřednictvím položení tohoto znamení spásy na rameno, vyřčením konstitutivní formule („Já tě ustanovuji a jmenuji rytířem/dámou Svatého hrobu našeho Pána Ježíše Krista“), předáním nákrčního kříže a pláště, se uskutečňuje novum, nová kvalita v životě rytíře a dámy, kteří tak přijímají novou a velmi vznešenou důstojnost.

Text kardinála Filoniho byl zveřejněn v „koutku velmistra“ na stránkách rady velmistra OESSH, český překlad: © Česká magistrální delegace OESSH, únor 2023.

Back To Top