Skip to content

Úvodník kardinála velmistra Fernanda Filoniho k řádové ročence „Jerusalem Cross 2019–2020“

Úvodní slova jsou vzata z jednoho textu svatého biskupa Augustina, který vysvětloval svým věřícím, jak přežít v situaci, kdy má člověk pocit, že život ztratil smysl. Doslova řekl: „Jsme zkoušeni pozemskými trýzněmi a zakoušíme pokušení tohoto života. Pokud však nechceme zemřít žízní na této poušti, pijme lásku.“ (z Výkladu na 1. list sv. Jana).

Jako členové Řádu Božího hrobu jeruzalémského nesmíme nikdy zapomínat na moudrost těchto slov. Nikdo totiž není vyňat z pozemských trýzní a každý z nás má zkušenost s pokušeními tohoto přítomného života. Kdybychom se nechali zdolat trápením a pokušením, život by ztratil smysl a riskovali bychom, že opravdu zemřeme žízní.

„Pít lásku“ znamená umožnit, aby se stala neodmyslitelnou potřebou v životě každé dámy a každého rytíře, a jde o určující ctnost. Naše pomoc Svaté zemi v oblastech základního, středního i univerzitního vzdělávání, péče o utečence a migranty, podpora potřebných rodin představují drahocennou mast, kterou zbožné ženy nesly k Ježíšovu hrobu, aby doplnily soustrastné dílo na Mistrově těle, které nemohly dokončit před třemi dny. Nebylo to však zapotřebí. Kristus vstal z mrtvých. I nyní pokračuje ve své přítomnosti mezi chudými v duchu a mezi těmi, kdo se nacházejí ve hmotné chudobě. Je nadále živý v našem světě, ale stále ještě trpí a potřebuje stejné pomazání, pomazání lásky původně zamýšlené pro jeho fyzické tělo. Láska je dobré dílo, které odpovídá na tuto potřebu a nelze ji nikdy zakázat.

Dáma nebo rytíř svým charitativním příspěvkem následují historické a existenciální stopy žen a mužů, kteří mají v srdci jedinečnou lásku pro Svatou zemi, onu zemi, pro niž v hlubokém pohnutí plakal sám Ježíš (srv. Lk 19, 42–44). Bez lásky je víra jakoby vyhaslá, oproti tomu „vše, co jste udělali jednomu z těchto nejmenších mých bratrů, mně jste to udělali“ (Mt 25, 40). Láska k bližnímu je ve své velkodušnosti, prostotě a skrytosti úkonem lásky k samotnému Kristu.

Tyto stálé odkazy na Ježíšova slova a na apoštolské učení nám připomínají, že každá dáma a každý rytíř Božího hrobu jeruzalémského mají v úkonech a gestech, která konají, vždy nacházet christologický rozměr svého vlastního jednání. Právě tento „kristovský“ rozměr je určující pro náš život a dává mu ryzí smysl vznešené přináležitosti.

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Řádová ročenka „Jerusalem Cross 2019–2020“. Překlad: © Česká magistrální delegace OESSH.

Back To Top