Skip to content

Poznámka k rozhodnutí: přijmout poučení

Každá oblast naší planety byla nějakým způsobem poznamenána epidemií Covid-19. Tisíce mrtvých, milióny nemocných, miliardy ekonomických a finančních ztrát. Nákaza, která prochází našimi životy a která všechny, jednotlivce i veřejné skupiny, postavila pod společného jmenovatele: strach.

První obavou byla starost o zdraví, prvním dopadem přerušení každodenního života, jeho závažným důsledkem je krize práce, nutnou perspektivou je přeměna rozměrů našeho nahlížení a našich jistot.

Svatá země nachází v náboženských poutích a v turismu mízu pro rozpočty tisíců rodin, byla pandemií velmi těžce zasažena.

Institucionálním cílem Řádu Božího hrobu je podpora matky všech církví, církve v Jeruzalémě, škol, které spravuje i charitativních a sociálních iniciativ, a proto si Řád vzal k srdci nově vzniklé potřeby a ustanovil fond pro shromažďování mimořádné podpory.

Kromě této velmi důležité iniciativy jsou členové Řádu, a nejenom oni povoláni k tomu, aby se zamysleli nad tím, k čemu papež i mnohé mezinárodní instituce volají: Jaké poučení si máme vzít z této nové, nepředvídané a nepředvídatelné situace?

Všichni máme svou zodpovědnost. Zatímco mezinárodní finanční svět se rozhoduje, zda stát po boku lidských osob, mocenských sfér nebo vlastního domu, my chceme postavit na první místo lidské osoby, jejich práci, jejich zdraví, jejich rodiny, kvalitu života, a to i do budoucna a i kdybychom měli změnit naše zaběhané zvyky a směřování.

Starat se o lidské osoby je dar křesťanské víry, ale také úkol, který máme naplňovat.

Výzva k humanitární podpoře Covid-19

V souladu s Latinským patriarchátem jeruzalémským a na návrh mnoha místodržitelství, Rada velmistra Rytířského řádu Božího hrobu jeruzalémského rozhodla, že zřídí zvláštní „Fond humanitární podpory Covid-19“, zvláštním způsobem určený na řešení následků pandemie. Virus totiž má velmi vážné důsledky ve Svaté zemi, zejména v Palestině a v Jordánsku.

Křesťanské rodiny, které žijí v těchto zemích, naléhavě potřebují podporu ve svých základních potřebách, především pro osoby, které přišly o práci v důsledku kolapsu poutí a turismu a z důvodu nemožnosti dojíždět každodenně za prací do Izraele. Stejně tak je nutná finanční podpora, která by zajistila finanční hotovost nutnou pro udržení v chodu 38 škol patriarchátu v Palestině a v Jordánsku, s více než 15 tisíci žáky a 1300 učiteli a dalšími zaměstnanci.

Připomínám, že v lednu tohoto roku, ještě před vypuknutím epidemie, uzavřelo prezidium Rady velmistra s latinským patriarchátem dohodu o humanitárním fondu financovaném letos Řádem ve výši 650 tisíc amerických dolarů. Výše tohoto fondu evidentně nedostačuje současný potřebám. Bude však zachován kvůli financování běžných humanitárních aktivit, ale s Patriarchátem bylo dohodnuto vytvoření nového fondu, který má pomoct při řešení těchto dvou krizových případů, tedy pomoci potřebným rodinám a financování škol patriarchátu.

„Fond humanitární podpory Covid-19“ by měl pomoci těm, kdo přišli o práci a zajistit základní potřeby jejich rodin, jako jsou potrava, hygienické produkty, péče o děti a léky. Předpokládá se, že patriarchát bude muset během krize podporovat okolo dvou tisíc rodin. Zároveň by fond finančně podporoval asi 10 tisíc rodin, které nebudou schopné platit školní poplatky. Podpora bude poskytována na základě kritérií zohledňujících podporu těch, kdo ztratili práci a nemají jiné prostředky obživy.

Humanitární pomoc rodinám bude rozdílena Patriarchátem prostřednictvím různých farářů ve spolupráci s místními radami patriarchátu. Každý farář předloží detailní zprávu o veškeré rozdělené pomoci. Finanční podpora školám bude zároveň rozdílena prostřednictvím koordinovaného úsilí ředitelů škol, jejich správců, sociálních asistentů a farářů. Každá škola předloží detailní zprávu o veškeré rozdělené pomoci.

Vyzývám tedy všechna místodržitelství a magistrální delegace na celém světě, aby se velkodušně nasadila do boje s tímto mimořádným nouzovým stavem prostřednictvím příspěvků do nového „Fondu humanitární pomoci Covid-19“ Rady velmistra. Vaše příspěvky budou v pravou chvíli zaslány Latinskému patriarchátu v Jeruzalémě prostřednictvím obvyklých postupů. Už teď děkuji všem za jejich velkodušnou pomoc, která bude zaslána našim bratřím a sestrám ve Svaté zemi.

Fernando kardinál Filoni,
velmistr

Back To Top