Skip to content

Kardinál velmistr shrnuje nedávný vývoj v Řádu Božího hrobu na zasedání Rady velmistra 15. dubna 2021

Drazí přátelé, členové Řádu Božího hrobu jeruzalémského,

především bych Vám chtěl poděkovat za službu, kterou ve vznešeném duchu a s obrovskou velkorysostí prokazujete našemu Řádu, a ve skutečnosti především Církvi a víře v Krista zmrtvýchvstalého. Nejhlubším a nejvýznamnějším oceněním je pro nás Evangelium, v němž Pán říká svým učedníkům, aby sloužili s pokorou a bez falešného očekávání, kdy jeho podobenství o věrném služebníkovi končí slovy: „Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.“ (Lk 17, 10). Tento postoj zahrnuje velkou vnitřní svobodu a zdůraznění hodnoty zadostiučinění z toho, že jsme pracovali na vinici Páně, v tom, že jsme ve „službě Pána“ je možné nalézt tu nejvyšší odměnu. Jsme ve službě Tajemství utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně a Tajemství jeho Církve, prostřednictvím spolupráce jak s místními církvemi, tak s církví v Zemi Ježíšově, které přispíváme zvláštním způsobem.

Vyslechl jsem si různé zprávy a nahlédl jsem krásnou životnost našich místodržitelství a celých oblastí, svěřených jednotlivým viceguvernérům. Musíme pokračovat se stejným nasazením a nacházet stále nové cesty k podpoře účasti našich dam a rytířů na životě Řádu.

V této optice se já i Rada a její prezídium snažíme přispět naším dílem. Chtěl bych připomenout několik nejdůležitějších iniciativ:

  • Velkodušná odpověď na výzvu ke zvláštní sbírce na podporu Svaté země z důvodu epidemie Covidu v uplynulém roce. Nikdy bychom si nepomysleli, že bude tak úspěšná.
  • Schválení Statutu Apoštolským Stolcem. Příprava nového textu byla dlouhá a na mnoha úrovních sdílená. Komise usilovně pracovala, aby dokončila text, který je podle mne účinný a moderní. Náš Řád je centrální institucí Církve, neboť je ustanoven nejvyšší církevní autoritou, papežem, který uznává jeho veřejnou právní personalitu, aby Řád mohl stabilním a vhodným způsobem vycházet ve spolupráci s Latinským patriarchátem jeruzalémským vstříc potřebám Církve ve Svaté zemi. Z toho vyplývá, že Řád má pro dosažení svých cílů schopnost provádět i materiální úkony, které jsou nutné k dosažení jeho cílů. Text Statutu již byl zaslán všem místodržitelstvím, překlady do světových jazyků byly provedeny; bude dobře, když Statut budou znát všichni členové Řádu.
  • Vydání textu o spiritualitě ve dvojím pohledu: biblickém a eklesiologickém. Od začátku mé služby v Řádu jsem byl žádán o to, abych řekl, zda má Řád vlastní spiritualitu. Přivedlo mne to k tomu, aby připravil text, který je nyní vydáván v různých jazycích. Aby se stal pružným nástrojem, není příliš rozsáhlý, ale je dostatečný pro duchovní nároky Řádu. Myslím, že text může být užitečný nejenom pro naše rytíře a dámy, ale také při formaci nových kandidátek a kandidátů, mohl by také pomoci při nacházení nových členů, mladších i starších, aby měli všichni možnost uvažovat o velké cti a vážném úkolu, které jsou s naším Řádem spojeny. Je dobře, aby všichni převorové měli jeho výtisk, stejně jako biskupové v diecézích, kde je Řád přítomen.
  • Revize liturgického rituálu klade důraz na liturgické slavení. Text udává základní kritéria Boží chvály, aby zvětšil krásu liturgie Vigilie, Investitury a přijetí různých úřadů. Tyto okamžiky nejsou nikdy ani banální, ani prostě byrokratické, zahrnují totiž skutečnou a hlubokou službu Bohu, Církvi a našemu Řádu. Z narýsovaných linií by se nemělo uhýbat, i kdy místodržitelství mají určitou autonomii ohledně vlastních zvyklostí. Text bude rozeslán v nejbližších dnech [stalo se tak 7.5.2021] v italském originálu s prosbou o překlad do různých jazyků.
  • Chtěl jsem dát možnost členství v Řádu pro řeholníky a řeholnice, a brát při tom v potaz osobitost jejich poslání a přínosu, který mohou míz pro Svatou zemi a náš Řád. Řád zůstává zásadně „sekulární“, přesto, jak řekl Svatý Otec, k přijímání biskupů, kněží a řeholníků dochází kvůli pastýřské službě, kterou ostatním členům Řádu prokazují, nebo kvůli inkluzivitě toho, kdo velkodušně přispívá k životu Církve ve Svatí zemi a k rozvoji samotného Řádu. Text vám bude zaslán v blízké budoucnosti, poté, co bude provedena jeho konečná revize.
  • Mladí lidé jsou významnou kapitolou, které je nutno věnovat pozornost, zejména po biskupské synodu věnovaném tomuto tématu, kdy byla celá Církev vyzvána, aby o nich uvažovala a pracovala s nimi. S touto prací již máme nádherné zkušenosti, které lze použít jako příklad. Mladí, alespoň dokud se formálně nestanou členy Řádu, mohou být jeho součástí podobně jako v rodině, kde se připravují, aby mohli přispět k životu řádu a jeho poslání úměrně svému věku a schopnostem, i s případným úmyslem přilnutí k Řádu. Poté, co získáme jejich všeobecné připomínky, chtěli bychom vytýčit hlavní zásady pro jejich účast na životě a činnosti Řádu. Každé místodržitelství by si mělo stanovit určitou dobu pro experimentování a získávání zkušeností, vzájemné spolupráce s jinými místodržitelstvími a modlitby. Výsledné rozhodnutí by pak mělo být sděleno Radě velmistra.
  • Všeobecné směrnice jsou jedním z nejbližších úkolů, na nichž hodláme pracovat, který však vyžaduje čas a hlubší studium. Statut nám ukládá, aby Všeobecné směrnice existovaly, aby měl život Řádu pevný tvar a uspořádání. Doufám, že k tomu přispějí všichni.

Toto krátké shrnutí snad přispěje k tomu, aby všichni měli představu o tom, co děláme Na závěr bych chtěl oznámit, že Svatý Otec povolil Kongregaci pro blahořečení a svatořečení, aby promulgovala dekret o heroických ctnostech Služebníka Božího Enrica Ernesta Shawa, věřícího laika z Argentiny, rytíře Božího hrobu jeruzalémského, o němž budeme ještě mluvit jindy. Je to krásná zpráva, ze které máme velkou radost.

Fernando kardinál Filoni

Zdroj: Web Rady velmistra OESSH, 7. května 2021. Překlad: Česká magistrální delegace OESSH, květen 2021.

Back To Top